2
Qui lë ni naꞌ bëꞌ ladxaꞌa cu guidteaꞌ queëliꞌ leyúbl, cui gunaꞌ ga huíꞌniliꞌ. Chquiꞌ gunaꞌ nedaꞌ ga huíꞌniliꞌ, ¿nuzxa caz gun ga udzijdaꞌ nedaꞌ? ¿Naruꞌ guntsaꞌ ga huiꞌni nu ral‑laꞌ gun ga udzijdaꞌ nedaꞌ? Qui lë ni naꞌ buzujaꞌ queëliꞌ lu guich ziꞌal. Cutu guꞌndaꞌ guidaꞌ ga zoaliꞌ, cui gunliꞌ ga huiꞌndaꞌ, le ral‑laꞌ gunliꞌ lbiꞌiczliꞌ ga udzijdaꞌ nedaꞌ. Le ruzxöni ladxaꞌa lbiꞌiliꞌ, nözdaꞌ udzíjiliꞌ yúguꞌtëliꞌ chquiꞌ udzijdaꞌ nedaꞌ. Catiꞌ niꞌ buzujaꞌ queëliꞌ lu guich lë naꞌ, gsë́bitsqui ladxaꞌa, len buíꞌnitsqui ladxaꞌa ga bdxintë grödxaꞌ. Buzujaꞌ cni lu guich, clëg quië gunaꞌ ga huíꞌniliꞌ san quië gnö́ziliꞌ ca nadxíꞌitsquidaꞌ lbiꞌiliꞌ.
Ral‑laꞌ unít lauruꞌ nu ruaꞌ döꞌ
Chquiꞌ zoëꞌ niꞌ bönniꞌ naꞌ bushuiꞌnnëꞌ rëꞌu, clëg nedaꞌz bushuiꞌnnëꞌ, san yúguꞌtëliꞌ lbiꞌiliꞌ bushuiꞌnnëꞌ latiꞌ. Rniaꞌ: Latiꞌ, cui töd bëꞌi gchugu bëꞌa queëꞌ bönniꞌ naꞌ. Tscatiꞌ gaz zxguiaꞌ chbenliꞌ queëꞌ bönniꞌ naꞌ yelatiꞌz cunuhuöátëliꞌ. Naꞌa, ral‑laꞌ unít lauliꞌ bönniꞌ naꞌ len utipliꞌ ladxëꞌë, cui töd bëꞌi huiꞌnnëꞌ len cui gac tsaz chop ladxëꞌë. Qui lë ni naꞌ rátaꞌyuaꞌ lauliꞌ gunliꞌ le gac bëꞌ nadxiꞌiliꞌ‑nëꞌ gdu ládxiꞌliꞌ. Qui lë ni naꞌ caꞌ buzujaꞌ queëliꞌ lu guich lë naꞌ. Guꞌndaꞌ siꞌ bëꞌa lbiꞌiliꞌ quië gnözdaꞌ chquiꞌ rúnteczliꞌ ca rna xtidzaꞌa. 10 Catiꞌ nu runít lauliꞌ lbiꞌiliꞌ, nedaꞌ caꞌ runít lahuaꞌ nu naꞌ. Catiꞌ nu runít lahuaꞌ, chquiꞌ bi ben nu naꞌ runít lahuaꞌ, runaꞌ cni uláz queëꞌ Cristo quië gac bi uziꞌliꞌ xbey. 11 Cni runaꞌ, cui saquiꞌ Satanás tuꞌ xöhuiꞌ uxícj rëꞌu, le chnö́ziruꞌ yuguꞌ le rëꞌni gun queëruꞌ.
Gröꞌë baguíꞌi Pablo lu yödz Troas
12 Catiꞌ bdxinaꞌ lu yödz Troas quië gunaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa queëꞌ Cristo, benntsquëꞌ nedaꞌ latj Xanruꞌ gunaꞌ lban niꞌ. 13 Zal‑laꞌ guc cni, gröꞌa baguíꞌi le cutu yajxacaꞌa‑biꞌ niꞌ biꞌi bö́chiꞌruꞌ Tito. Qui lë ni naꞌ buzáꞌlenaꞌ bunách niꞌ, gyijaꞌ luyú Macedonia.
Gdél‑liꞌruꞌ le zóalenëꞌ rëꞌu Cristo
14 Xclenëꞌ Dios, rchë́ꞌteczëꞌ rëꞌu ca tu le nac bëꞌ bdél‑liꞌnëꞌ Cristo yöl‑laꞌ ruslá queëruꞌ. Dios rugunëꞌ dxin rëꞌu quië ruluꞌë lahui ca gac lunbëꞌ Cristo bunách. Le nacruꞌ nac ca tu le rlaꞌ zxix, le rguis gátiꞌtëz. 15 Nacruꞌ ca tu nör rlaꞌ zxix, le ruzéguiꞌë Cristo lahuëꞌ Dios, len le rguisiëꞌ laugac nup nulagac len nup nanitgac. 16 Laugac nup naꞌ nanitgac nacruꞌ ca tu le rlaꞌ zgut le nac bëꞌ latiëꞌ, san laugac nup naꞌ nulagac nacruꞌ ca tu le rlaꞌ zxix le nac bëꞌ gbánteczruꞌ. ¿Nuzxa caz nac lsacaꞌ gun cni? 17 Cutu runtuꞌ ca tun zian bunách tuꞌgún dxin xtidzëꞌë Dios ca tu le tutiꞌ len taꞌu bunách, san le nasölëꞌë netuꞌ Dios, gdu ládxiꞌtuꞌ ruiꞌtuꞌ didzaꞌ lahuëꞌ Lëꞌ le nactuꞌ tuz len Cristo.