DIDZAꞌ BURÓP BSÖLËꞌË PABLO YÖDZ TESALÓNICA
1
Pablo rugapëꞌ Dios bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Tesalónica
Nedaꞌ, Pablo, dzagquëꞌ nedaꞌ Silvano len biꞌi Timoteo, rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, nacliꞌ queëꞌ Xuzruꞌ Dios len queëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, zoaliꞌ Tesalónica. Rnabtuꞌ lahuëꞌ Xuzruꞌ Dios len lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Dios gchuguëꞌ quegac bunách dul‑laꞌ catiꞌ huödëꞌ Cristo
Ral‑laꞌ guië́tecztuꞌ‑nëꞌ Dios: Xclenuꞌ, ca nac queëliꞌ, böchiꞌ lzaꞌtuꞌ, atiꞌ nac dxiꞌa guntuꞌ cni, le zeaj ractër gdu ca réjlëꞌliꞌ Dios. Lëzcaꞌ cni, ca nadxiꞌiliꞌ lzaꞌliꞌ tuliꞌ yetuliꞌ zeaj racr gdu. Qui lë ni naꞌ, len yöl‑laꞌ rudziji rguíxjöꞌtuꞌ ca nac queëliꞌ laugac bunách queëꞌ Dios ni, le rbözliꞌ zxön ladxiꞌ, len réjlëꞌliꞌ Dios zal‑laꞌ szxöni taꞌbía ládxiꞌgac lbiꞌiliꞌ bunách len szxöni rzacaꞌ rguiꞌliꞌ, san ruaꞌ rlenliꞌ. Yuguꞌ lë ni tac bëꞌ nac tsahuiꞌ ca rbequi xbeynëꞌ bunách Dios. Ruꞌë latj rzacaꞌ rguiꞌliꞌ naꞌa, quië gacliꞌ lsacaꞌ tsazliꞌ ga niꞌ rna bëꞌë Lëꞌ.
Nac tsahuiꞌ ca gunëꞌ Dios, ubiꞌë quegac nup tuꞌsacaꞌ ziꞌ lbiꞌiliꞌ, gunëꞌ ga laꞌzacaꞌ laꞌguíꞌi nup naꞌ. Yetú caꞌ, lbiꞌiliꞌ rzacaꞌ rguiꞌliꞌ naꞌa, atiꞌ ubiꞌë queëliꞌ Dios, gunëꞌ ga uzíꞌ ládxiꞌliꞌ tsazxö́n len netuꞌ, dza niꞌ glaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, grujëꞌ yehuaꞌ yubá. Lunëꞌ Lëꞌ tsazxö́n gbaz laꞌy niꞌa nëꞌë, len luluꞌë lahui yöl‑laꞌ huac zxön queëꞌ. Glaꞌ lahuëꞌ Cristo dza niꞌ ca tu guiꞌ zxön catiꞌ niꞌ uzíꞌ lëꞌ nup cunúnbëꞌgac Dios len cutún ca rna didzaꞌ dxiꞌa queëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. Bunách cni, uzíꞌ lëꞌ lequëꞌ, atiꞌ tsaz tsajtsuꞌuquëꞌ lu guiꞌ gabíl. Tsaz laꞌcuitëꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ len ga nalaꞌgac yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ len yöl‑laꞌ huac zxön queëꞌ. 10 Cni gac dza niꞌ catiꞌ huödëꞌ quië gac queëꞌ yöl‑laꞌ ba niꞌa qui le nacgac bunách laꞌy queëꞌ, atiꞌ lubani queëꞌ ca nacgac yúguꞌtë nup taꞌyejlëꞌ Lëꞌ. Cni gac caꞌ queëliꞌ le gyéjlëꞌliꞌ le bentuꞌ lnaꞌ lau qui lauliꞌ ca nac queëꞌ Jesús.
11 Qui lë ni naꞌ caꞌ, rulídztecztuꞌ‑nëꞌ Dios queëruꞌ, rnábituꞌ‑nëꞌ gáclenëꞌ lbiꞌiliꞌ, len gunëꞌ ga gacliꞌ lsacaꞌ gdél‑liꞌliꞌ lë naꞌ bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ quië uziꞌliꞌ xbey. Lëzcaꞌ rnabtuꞌ lahuëꞌ gunëꞌ ga gac gdu yúguꞌtë le ruiꞌ ládxiꞌliꞌ gunliꞌ le nac dxiꞌa len yúguꞌtë dxin runliꞌ lu yöl‑laꞌ rejlëꞌ queëliꞌ Lëꞌ. Len yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios gunliꞌ lë ni. 12 Cni gac, gac yöl‑laꞌ ba qui lëꞌ Xanruꞌ Jesucristo niꞌa qui le runliꞌ, atiꞌ gacliꞌ lbiꞌiliꞌ bicaꞌ ba niꞌa qui le gunëꞌ Lëꞌ, gac ca nac le buzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ Dios queëruꞌ lencaꞌ Xanruꞌ Jesucristo.