DIDZAꞌ BURÓP BSÖLËꞌË PABLO QUEËBIꞌ BIꞌI TIMOTEO
1
Pablo rugapëꞌ Dios biꞌi Timoteo
Nedaꞌ, Pablo, nacaꞌ gbaz nasölëꞌë Cristo. Cni nacaꞌ le rëꞌnnëꞌ gacaꞌ cni Dios, quië cni utság le gzxiꞌ lu nëꞌë, gunnëꞌ queëruꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán gdu, le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Jesucristo. Rugapaꞌ Dios liꞌ, bö́chaꞌadauꞌ Timoteo, nacuꞌ ca zxiꞌnczaꞌ le réjlëꞌruꞌ Cristo, atiꞌ nadxiꞌidaꞌ liꞌ. Rnabaꞌ lahuëꞌ Xuzruꞌ Dios lencaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, uzáꞌ ladxëꞌë quiuꞌ len huechiꞌ ladxëꞌë liꞌ, len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdaꞌu.
Timoteo ral‑laꞌ gunbiꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Jesucristo
Xclenuꞌ, rëpaꞌ‑nëꞌ Dios ca nac quiuꞌ catiꞌ rulidzaꞌ‑nëꞌ Dios. Cutu rzoa dxiaꞌ rnabaꞌ niꞌa quiuꞌ rël len të dza lahuëꞌ Dios, Nu naꞌ runaꞌ xchinëꞌ gdu ladxaꞌa ca naꞌ glunëꞌ xuz xtauꞌhuaꞌ. Catiꞌ rajneydaꞌ ca naꞌ grödxuꞌ, rzë ladxaꞌa uléꞌidaꞌ liꞌ, quië gac udzijdaꞌ gdu ladxaꞌa. Rëpaꞌ‑nëꞌ Dios: Xclenuꞌ, le bdxin quiaꞌ le run ga rajneydaꞌ ca réjlëꞌu Cristo gdu ladxuꞌu. Lëzcaꞌ cni, ziꞌal ca liꞌ gulayéjlëꞌnu Lëꞌ xnaꞌu gul Loida len xnaꞌu Eunice, atiꞌ runaꞌ löz, lëzcaꞌ cni réjlëꞌu Lëꞌ naꞌa.
Le nac cni, rusáꞌa ladxuꞌu uspanuꞌ le bennëꞌ quiuꞌ Dios, lë naꞌ bdxin quiuꞌ catiꞌ niꞌ bxoa naꞌa liꞌ len bulidzaꞌ‑nëꞌ Dios. Böꞌ bennëꞌ queëruꞌ Dios cutu nac böꞌ gun ga gádxiruꞌ, san bennëꞌ queëruꞌ Böꞌ run ga naqui queëruꞌ yöl‑laꞌ huac len run ga nadxiꞌiruꞌ lzaꞌruꞌ len run caꞌ ga rna beꞌi cuinruꞌ. Qui lë ni naꞌ, cutu utuiꞌnuꞌ gunuꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Xanruꞌ, len cutu utuiꞌnuꞌ ca rac quiaꞌ nedaꞌ ni, nadzunaꞌ lidx guia le runaꞌ xchinëꞌ, san ben tsazxö́n nup taꞌzacaꞌ taꞌguíꞌi le tun lban qui didzaꞌ dxiꞌa. Dios gunnëꞌ quiuꞌ yöl‑laꞌ huac gunuꞌ cni. Dioscz buslë́ꞌ rëꞌu len bulidzëꞌ rëꞌu quië gacruꞌ gdu dxiꞌa. Cutu bulidzëꞌ rëꞌu le zoa le dxiꞌa benruꞌ san bulidzëꞌ rëꞌu le guꞌncznëꞌ Lëꞌ, len le ruzáꞌ ladxëꞌë cni queëruꞌ. Dza niꞌtë buzóëꞌ cni queëruꞌ zíꞌatël ca gutaꞌ yödzlyú ni, le náquiruꞌ queëꞌ Jesucristo. 10 Naꞌa, chbuluíꞌ lahui le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios, le buluíꞌ lahuëꞌ Jesucristo Nu ruslá rëꞌu. Bugǘëꞌ yöl‑laꞌ gut len buluꞌë lahui yöl‑laꞌ naꞌbán gdu naꞌ, le cutu caꞌ nit. Cni nac ca rna didzaꞌ dxiꞌa.
11 Cristo buzóëꞌ nedaꞌ quië gunaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa naꞌ, len quië gacaꞌ gbaz queëꞌ quië usë́dgacdaꞌ bunách gzaꞌa. 12 Qui lë ni naꞌ rzacaꞌ rguiꞌa caꞌ yuguꞌ le rac quiaꞌ ni, san cutu rutuiꞌdaꞌ, le núnbëꞌa Nu naꞌ réjlëꞌa. Runaꞌ löz Lëꞌ, napëꞌ yöl‑laꞌ huac gun chiꞌë le budödaꞌ lu nëꞌë ga gdxintë dza niꞌ huödëꞌ.
13 Didzaꞌ dxiꞌa naꞌ byönnuꞌ benaꞌ lban qui ral‑laꞌ gac quiuꞌ tu le ruluíꞌ ca ral‑laꞌ usëdnuꞌ bunách ca réjlëꞌruꞌ Jesucristo len ca nadxiꞌiruꞌ Lëꞌ. 14 Ben chiꞌi le nac dxiꞌa naꞌ nadö́d lu naꞌu, gunuꞌ cni len yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, Nu zoalen rëꞌu.
15 Chnözcznuꞌ ca naꞌ gulubíj ládxiꞌquëꞌ nedaꞌ yúguꞌtë bönniꞌ taꞌyejlëꞌë Cristo nacuꞌë luyú Asia. Nútsaꞌquëꞌ ladjquëꞌ Figelo len Hermógenes. 16-17 Rnabaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Dios huechiꞌ ladxëꞌë bunách nacuáꞌ lidxëꞌ Onesíforo, le butipëꞌ ladxaꞌa zian lzu bönniꞌ ni. Catiꞌ bdxinëꞌ Roma, gdu ladxëꞌë buguiljëꞌ nedaꞌ, atiꞌ budzölnëꞌ nedaꞌ. Cutu butuiꞌnëꞌ niꞌa quiaꞌ nedaꞌ le nadzunaꞌ lidx guia ni, nágaꞌa du guia. 18 Rnabaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ huechiꞌ ladxëꞌë lëꞌ dza niꞌ gdxinëꞌ lahuëꞌ Dios. Chnözcznuꞌ ca naꞌ gúclenëꞌ rëꞌu bönniꞌ ni, catiꞌ niꞌ gzoaruꞌ Éfeso.