LE GLUNËꞌ BÖNNIꞌ GBAZ NASÖLËꞌË CRISTO
1
Le gzxiꞌ lu nëꞌë Dios, gsölëꞌë Dios Böꞌ Laꞌy
Catiꞌ buzujaꞌ quiuꞌ lu guich ziꞌal, liꞌ, Teófilo, nedaꞌ, Lucas, buzujaꞌ lu guich yúguꞌtë le gzu lahuëꞌ runëꞌ Jesús len rusëdnëꞌ ga bdxintë dza buëpëꞌ yehuaꞌ yubá. Catiꞌ ziꞌa huëpëꞌ yehuaꞌ yubá Jesús, dzaguëꞌ Lëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, gna bëꞌë ca ral‑laꞌ lunëꞌ gbaz queëꞌ, bönniꞌ naꞌ gröczëꞌ lequëꞌ. Gdöd gzxacaꞌ gdiꞌë Jesús, gutiëꞌ. Niꞌr bubanëꞌ len buluíꞌ lahuëꞌ lauquëꞌ gbaz queëꞌ naꞌ. Buluiꞌinëꞌ lequëꞌ zian le glac bëꞌ zoëꞌ nabanëꞌ, le cugác nu táꞌbagaꞌ. Zian lzu buluíꞌ lahuëꞌ lauquëꞌ gdu ca choaꞌ dza, len bë́ꞌlenëꞌ lequëꞌ didzaꞌ ca rna bëꞌë Dios.
Catiꞌ niꞌ nacuꞌë tsazxö́n, gna béꞌinëꞌ lequëꞌ culuzë́ꞌë Jerusalén. Gudxëꞌ lequëꞌ Jesús, rnëꞌ:
―Gul‑cö́z niꞌ le gzxiꞌ lu nëꞌë gsölëꞌë queëliꞌ Xuzaꞌ ca naꞌ chgdíxjöiꞌczdaꞌ lbiꞌiliꞌ.
Gnëꞌ caꞌ:
―Le nactë buquilëꞌ bunách nis Juan lu nis, atiꞌ cutu tseytsqui gac queëliꞌ le ruluíꞌ yöl‑laꞌ rdil nis ni, dusóalenëꞌ lbiꞌiliꞌ Dios Böꞌ Laꞌy.
Ruhuëpëꞌ Jesús yehuaꞌ yubá
Niꞌr gulanabnëꞌ Jesús bönniꞌ taꞌyejlëꞌë Lëꞌ nudubquëꞌ niꞌ, taꞌnë́ꞌ:
―Xan, ¿naruꞌ gunuꞌ ga laꞌná bëꞌ leyúbl bunách Israel dza ni zoaruꞌ naꞌa?
Jesús gudxëꞌ lequëꞌ:
―Cutu naqui queëliꞌ gnö́ziliꞌ bizxa dza o bizxa dzöꞌ gunëꞌ Dios Xuz le nuzóëꞌ lu naꞌczëꞌ. Siꞌliꞌ yöl‑laꞌ huac catiꞌ guidëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy dusóalenëꞌ lbiꞌiliꞌ. Niꞌr gunliꞌ lnaꞌ lau quiaꞌ nedaꞌ lu yödz Jerusalén, len gdu luyú Judea, len luyú Samaria, len ga gdxíntëliꞌ gdutë yödzlyú.
Catiꞌ budx bë́ꞌlenëꞌ lequëꞌ didzaꞌ ni, tsal niꞌ tuꞌyuzëꞌ caꞌ Lëꞌ, laꞌ buëptëꞌ xtsaꞌ ga röꞌ böaj le bucachiꞌ Lëꞌ, atiꞌ cutur gulaléꞌinëꞌ Lëꞌ. 10 Tsal niꞌ tuꞌyúëꞌ luzxbál catiꞌ niꞌ buëpëꞌ Jesús, gululuíꞌ lauquëꞌ ga naꞌ nacuꞌë chopëꞌ gbaz laꞌy, nácuquëꞌ lariꞌ chguichdauꞌz. 11 Glëꞌ lequëꞌ chopëꞌ ni, taꞌnë́ꞌ:
―Bönniꞌ Galilea, ¿bizx quië ruyuliꞌ luzxbál? Lëczëꞌ Jesús ni ziꞌa gzëꞌë ga zoaliꞌ, buëpëꞌ yehuaꞌ yubá, lëzcaꞌ cni huödëꞌ leyúbl ca naꞌ chbléꞌiliꞌ‑nëꞌ zhuöjëꞌ yehuaꞌ yubá.
Taꞌbö́ëꞌ Matías tsaziëꞌ xlatjëꞌ Judas
12 Niꞌr gulazë́ꞌë guíꞌadauꞌ naꞌ nazíꞌ lei Guiꞌa Ga Röꞌgac Yag Olivo, yhuöjquëꞌ Jerusalén. Dë gal‑laꞌz ga dë Jerusalén guíꞌadauꞌ ni, tsca naziꞌquëꞌ latj taꞌzë́ꞌë dza laꞌy quequëꞌ. 13 Catiꞌ guludxinëꞌ yödz niꞌ, gulabenëꞌ ga nac buróp cuia lu yuꞌu, ga niꞌ taꞌcuꞌë Pedro len Jacobo len Juan len Andrés len Felipe len Tomás len Bartolomé len Mateo len Jacobo, zxiꞌnëꞌ Alfeo, len Simón, bönniꞌ naꞌ ruiꞌ ladxëꞌë ladzëꞌ, len Judas, böchëꞌë Jacobo. 14 Tsazxö́n tuꞌlidzëꞌ Dios yúguꞌtë bönniꞌ ni, atiꞌ nunquëꞌ lequëꞌ tsazxö́n yuguꞌ böchëꞌë Jesús, len María, xnëꞌë Jesús, len yelaꞌcnu ngul caꞌ.
15 Laꞌ dza naꞌz gzuinëꞌ Pedro gatsj lahuiꞌl ga nacuꞌë böchiꞌ lzaꞌruꞌ naꞌ taꞌyejlëꞌë Cristo. Glac gdu ca xoplalj bunách nup nudubgac niꞌ. 16 Gudxëꞌ lequëꞌ Pedro, rnëꞌ:
―Böchiꞌ lzaꞌadauꞌ. Ben bayúdx butság le nayúj lu guich laꞌy, ca naꞌ gnëꞌ zíꞌatël Dios Böꞌ Laꞌy, le buzujëꞌ lu guich David, ca guc queëꞌ Judas, bönniꞌ naꞌ bchëꞌë nup niꞌ gulazö́n Jesús. 17 Gbáblenëꞌ rëꞌu Judas naꞌ, len bénlenëꞌ rëꞌu tsazxö́n dxin ni. 18 Gulaziꞌnëꞌ tu laꞌ yël lazxj qui döꞌ naꞌ biꞌë bönniꞌ ni. Gbixëꞌ brözaꞌ lëꞌë Judas ni, atiꞌ gularúj yúguꞌtë le dzöꞌ lëꞌë. 19 Catiꞌ gulayöni lë ni bunách nacuáꞌ Jerusalén, gluꞌë lei laꞌ yël naꞌ Acéldama, tu didzaꞌ hebreo le rna lu didzaꞌ xidzaꞌ: “Laꞌ Yël Qui Rön”. 20 Cni guc queëꞌ Judas, ca naꞌ nayúj lu guich laꞌy nazíꞌ lei Salmos, le rna:
Ugáꞌn caꞌz lidxëꞌ,
Len cutu gdzöl nu soa yuꞌu naꞌ.
Rna caꞌ:
Nu yubl tsaz xlatjëꞌ.
21-22 ’Run bayúdx naꞌa cöruꞌ‑nëꞌ bönniꞌ gunëꞌ rëꞌu tsazxö́n quië gunëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Jesús, ca guc, bubanëꞌ lu yöl‑laꞌ gut. Ral‑laꞌ gaquëꞌ bönniꞌ nutsëꞌë ladj bönniꞌ niꞌ gulacuáꞌlenëꞌ rëꞌu dza niꞌtë catiꞌ niꞌ gdálenëꞌ rëꞌu Xanruꞌ Jesús, gulazú lauquëꞌ nacuáꞌlenëꞌ rëꞌu catiꞌ niꞌ buquilëꞌ bunách nis Juan, ga bdxintë dza buëpëꞌ Jesús yehuaꞌ yubá, gzëꞌë ga zoaruꞌ.
23 Niꞌr gululuꞌë chopëꞌ, José len Matías. José naꞌ lëꞌ caꞌ Barsabás, len zoa yetú lëꞌ Justo. 24 Niꞌr gululidzëꞌ Dios, taꞌnë́ꞌ:
―Xantuꞌ Dios, núnbëꞌczuꞌ icj ládxiꞌdauꞌgac yúguꞌtë bunách. Buluíꞌi netuꞌ nulquëꞌ chopëꞌ ni chgröczuꞌ Liꞌ 25 quië tsaziëꞌ lu dxin ni quië gaquëꞌ gbaz quiuꞌ, tsaziëꞌ xlatjëꞌ Judas, bönniꞌ niꞌ bnitiëꞌ xlatjëꞌ le benëꞌ dul‑laꞌ, atiꞌ gyijëꞌ xlatjczëꞌ latj chul.
26 Niꞌr guluzujëꞌ yuguꞌ lu guich laquëꞌ, tu queëꞌ José len yetú queëꞌ Matías. Gulugútsiꞌnëꞌ lzaꞌgac len gulubijëꞌ tu, atiꞌ bruj le nayúj lëꞌ Matías. Cni guc, gbáblenëꞌ yechineajëꞌ gbaz queëꞌ Cristo Matías naꞌ.