DIDZAꞌ BSÖLËꞌË PABLO YÖDZ ÉFESO
1
Pablo rugapëꞌ Dios bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Éfeso
Nedaꞌ, Pablo, nacaꞌ gbaz nasölëꞌë Jesucristo le guꞌncznëꞌ Dios gacaꞌ cni. Rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, náquiliꞌ quizi queëꞌ Dios len réjlëꞌliꞌ Jesucristo, zoaliꞌ Éfeso. Rnabdaꞌ‑nëꞌ Xuzruꞌ Dios lencaꞌ Xanruꞌ Jesucristo uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Rataꞌ queëruꞌ le nac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy
Ral‑laꞌ cuꞌruꞌ‑nëꞌ yöl‑laꞌ ba Dios, Xuzëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. Le nacruꞌ tuz len Cristo, Dios chbuzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ yúguꞌtë le nac dxiꞌa qui yehuaꞌ yubá, le runëꞌ ga rataꞌ queëruꞌ Dios Böꞌ Laꞌy. Zíꞌatël ca benëꞌ yödzlyú ni, Dios gröczëꞌ rëꞌu quië gáquiruꞌ quizi queëꞌ tsazxö́n len Cristo, gacruꞌ bunách laꞌy queëꞌ len gacruꞌ gdu dxiꞌa lahuëꞌ Lëꞌ. Dios bucözëꞌ zíꞌatël siꞌ lu nëꞌë rëꞌu ca zxiꞌnczëꞌ tsazxö́n len Jesucristo, le bdzag ladxëꞌë gac cni len le nac le guꞌncznëꞌ gunëꞌ. Ral‑laꞌ cúꞌteczruꞌ‑nëꞌ Dios yöl‑laꞌ ba niꞌa qui le buzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ, yuguꞌ le bennzëꞌ queëruꞌ le nacruꞌ tuz len Zxiꞌnëꞌ, Nu naꞌ nadxiꞌinëꞌ. Cristo böaꞌuëꞌ rëꞌu catiꞌ niꞌ gutiëꞌ uláz queëruꞌ quië gac unít lahuëꞌ rëꞌu Dios ca nac dul‑laꞌ nabágaꞌruꞌ. Zxöntër nac le buzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios, lë naꞌ runntsquëꞌ queëruꞌ Lëꞌ. Lu yöl‑laꞌ rac szxöni queëꞌ len lu yöl‑laꞌ rejniꞌi queëꞌ benëꞌ Dios le bucözëꞌ queëruꞌ, buluiꞌinëꞌ rëꞌu lë naꞌ bgachiꞌ, le buzoaczëꞌ zíꞌatël uschinëꞌ lu nëꞌë Cristo. 10 Lë naꞌ buzoaczëꞌ Dios uschinëꞌ catiꞌ gzaꞌa dza, nac gunëꞌ ga lac tuz, laꞌcuáꞌ lu nëꞌë Cristo yúguꞌtë le dë, le nacuáꞌ yehuaꞌ yubá len le nacuáꞌ yödzlyú ni.
11 Le nacruꞌ tuz len Cristo, Dios gröczëꞌ rëꞌu zíꞌatël quië gaqui queëruꞌ le naqui queëꞌ Xuzruꞌ Dios, lë naꞌ bucözëꞌ queëruꞌ ca nac le guꞌncznëꞌ Dios, Nu run yúguꞌtë ca rëꞌncznëꞌ Lëꞌ. 12 Cni benëꞌ Dios quië cuꞌruꞌ‑nëꞌ yöl‑laꞌ ba ca nac yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ, rëꞌu ni ruzxöni ládxiꞌruꞌ‑nëꞌ Cristo zíꞌatël ca yezicaꞌ bunách. 13 Lëzcaꞌ cni guc queëliꞌ. Catiꞌ byö́niliꞌ didzaꞌ gdutë li, didzaꞌ dxiꞌa ca gac ularuꞌ, gyéjlëꞌliꞌ Cristo, atiꞌ Dios buzóëꞌ queëliꞌ le nac bëꞌ nacliꞌ queëꞌ, buchiziëꞌ icj ládxiꞌdauꞌliꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, Nu naꞌ gzxiꞌ lu nëꞌë Dios gsölëꞌë queëruꞌ. 14 Le zóalenëꞌ rëꞌu Dios Böꞌ Laꞌy, nac löz gaqui queëruꞌ le naqui queëꞌ Xuzruꞌ Dios catiꞌ udx huöaꞌuëꞌ rëꞌu, rëꞌu naꞌ chnáquiruꞌ queëꞌ. Cni nac quië gac yöl‑laꞌ ba qui yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ.
Pablo rnabnëꞌ Dios unödzjëꞌ quegac bunách taꞌyejlëꞌ Cristo yöl‑laꞌ rejniꞌi
15 Qui lë ni naꞌ, catiꞌ byöndaꞌ ca réjlëꞌliꞌ‑nëꞌ Xanruꞌ Jesús, len ca nadxiꞌiliꞌ yúguꞌtë bunách queëꞌ Dios, ga rdxintë naꞌa dza 16 cutu caꞌ rusanaꞌ rëpaꞌ‑nëꞌ Dios: Xclenuꞌ, ca nac queëliꞌ. Rajneydaꞌ lbiꞌiliꞌ catiꞌ rulidzaꞌ‑nëꞌ Dios. 17 Rnabdaꞌ‑nëꞌ Dios queëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, naquëꞌ Xuzruꞌ náctërëꞌ blau, rnabdaꞌ‑nëꞌ gsölëꞌë queëliꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, Nu runn queëruꞌ yöl‑laꞌ rejniꞌi len ruluíꞌi rëꞌu ca nacczëꞌ Dios, quië gac gdu ca núnbëꞌruꞌ‑nëꞌ. 18 Rnabdaꞌ‑nëꞌ Dios uzéjniꞌnëꞌ lbiꞌiliꞌ lu icj ládxiꞌdauꞌliꞌ quië gac gnö́ziliꞌ ca nac le runruꞌ löz, lë naꞌ bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ quië uziꞌliꞌ xbey, len quië gnö́ziliꞌ ca nac yöl‑laꞌ tsahuiꞌ qui yehuaꞌ yubá le gaqui quegac nup náquigac queëꞌ Dios, 19 lencaꞌ quië gnö́ziliꞌ catiꞌ zxön nac yöl‑laꞌ huac queëꞌ, le raclen rëꞌu ni réjlëꞌruꞌ Lëꞌ. Yöl‑laꞌ huac zxön ni nac laꞌ leyz naꞌ buluꞌë lahui Dios 20 catiꞌ niꞌ buspanëꞌ Cristo lu yöl‑laꞌ gut len benëꞌ ga gröꞌë cuit lëꞌë Dios ga náctërëꞌ blau niꞌ yehuaꞌ yubá. 21 Niꞌ rna béꞌinëꞌ nup niꞌ taꞌná bëꞌ len nup niꞌ dë lu naꞌgac, len nup niꞌ nadél‑liꞌgac yöl‑laꞌ huac, len nup niꞌ nacgac xan. Cristo náctërëꞌ blau ca yúguꞌtë nup nadél‑liꞌgac yöl‑laꞌ uná bëꞌ yödzlyú ni len lu yödzlyú ziꞌa zaꞌ. 22 Dios budödëꞌ lu nëꞌë Cristo yúguꞌtë le dë quië gna béꞌinëꞌ lei, len buzóëꞌ Lëꞌ quegac bunách queëꞌ quië gaquëꞌ Xanruꞌ lu yúguꞌtë le naqui queëruꞌ. 23 Nacgac ca gdu ca nayáꞌ nabanëꞌ Cristo bunách queëꞌ, atiꞌ raquëꞌ gdu lu le nayáꞌ nabanëꞌ naꞌ. Runczëꞌ Lëꞌ ga rac gdu yúguꞌtë le dë.