DIDZAꞌ DXIꞌA BUZUJËꞌ LU GUICH SAN MATEO
1
Yuguꞌ xuz xnaꞌ gul gdöd queëꞌ Jesús
Ni uzujaꞌ laquëꞌ xuz xnaꞌ gul gdöd queëꞌ Jesucristo, naquëꞌ zxiꞌn xsoëꞌ David, lencaꞌ zxiꞌn xsoëꞌ Abraham.
Abraham guquëꞌ xuzëꞌ Isaac.
Isaac guquëꞌ xuzëꞌ Jacob.
Jacob guquëꞌ xuzquëꞌ Judá len yuguꞌ bönniꞌ böchëꞌë.
Judá guquëꞌ xuzquëꞌ Fares len Zara, atiꞌ Tamar gucnu xnaꞌquëꞌ.
Fares guquëꞌ xuzëꞌ Esrom.
Esrom guquëꞌ xuzëꞌ Aram.
Aram guquëꞌ xuzëꞌ Aminadab.
Aminadab guquëꞌ xuzëꞌ Naasón.
Naasón guquëꞌ xuzëꞌ Salmón.
Salmón guquëꞌ xuzëꞌ Booz, atiꞌ Rahab gucnu xnëꞌë.
Booz guquëꞌ xuzëꞌ Obed.
Rut gucnu xnëꞌë Obed naꞌ.
Obed guquëꞌ xuzëꞌ Isaí.
Isaí guquëꞌ xuzëꞌ David.
David naꞌ gna béꞌinëꞌ bunách Israel, atiꞌ butság náꞌlenëꞌ‑nu ngul naꞌ gucnu ziꞌal ngul queëꞌ Urías, atiꞌ David len ngul ni glaquëꞌ xuz xnëꞌë Salomón.
Salomón guquëꞌ xuzëꞌ Roboam.
Roboam guquëꞌ xuzëꞌ Abías.
Abías guquëꞌ xuzëꞌ Asa.
Asa guquëꞌ xuzëꞌ Josafat.
Josafat guquëꞌ xuzëꞌ Joram.
Joram guquëꞌ xuzëꞌ Uzías.
Uzías guquëꞌ xuzëꞌ Jotam.
Jotam guquëꞌ xuzëꞌ Acaz.
Acaz guquëꞌ xuzëꞌ Ezequías.
10 Ezequías guquëꞌ xuzëꞌ Manasés.
Manasés guquëꞌ xuzëꞌ Amón.
Amón guquëꞌ xuzëꞌ Josías.
11 Josías guquëꞌ xuzquëꞌ Jeconías len yuguꞌ bönniꞌ böchëꞌë.
Yuguꞌ bönniꞌ ni gulacuꞌë dza niꞌ catiꞌ yuguꞌ bönniꞌ Babilonia gulachë́ꞌë bunách Israel nadzungac lu xyuquëꞌ.
12 Jeconías guquëꞌ xuzëꞌ Salatiel.
Salatiel guquëꞌ xuzëꞌ Zorobabel.
13 Zorobabel guquëꞌ xuzëꞌ Abiud.
Abiud guquëꞌ xuzëꞌ Eliaquim.
Eliaquim guquëꞌ xuzëꞌ Azor.
14 Azor guquëꞌ xuzëꞌ Sadoc.
Sadoc guquëꞌ xuzëꞌ Aquim.
Aquim guquëꞌ xuzëꞌ Eliud.
15 Eliud guquëꞌ xuzëꞌ Eleazar.
Eleazar guquëꞌ xuzëꞌ Matán.
Matán guquëꞌ xuzëꞌ Jacob.
16 Jacob guquëꞌ xuzëꞌ José.
José ni guquëꞌ bönniꞌ queënu María, atiꞌ María naꞌ gucnu xnëꞌë Jesús, lëꞌ caꞌ Cristo, Nu naꞌ tun löz bunách judío guidëꞌ duná béꞌinëꞌ lequëꞌ.
17 Cni nac, glac chidáꞌ cöꞌ diꞌa dza ga gzu lau zoëꞌ Abraham ga bdxintë zoëꞌ David, atiꞌ glac caꞌ yechidáꞌ cöꞌ diꞌa dza ga gzu lau zoëꞌ David ga bdxintë dza yuguꞌ bönniꞌ Babilonia gulachë́ꞌë bunách Israel nadzungac, atiꞌ glac caꞌ yechidáꞌ cöꞌ diꞌa dza ga gzu lau dza niꞌ gulachë́ꞌë lequëꞌ ga bdxintë dza guljëꞌ Cristo.
Yuguꞌ le guc catiꞌ guljëꞌ Jesucristo
18 Cni guc catiꞌ guljëꞌ Jesucristo. Catiꞌ niꞌ chnazíꞌ lu naꞌbiꞌ María, xnëꞌë Jesucristo utság náꞌlenbiꞌ José, len zíꞌatël catiꞌ ziꞌa utság náꞌlenëꞌ‑biꞌ, gyuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ María naꞌ tubiꞌ biꞌidauꞌ. Guc cni niꞌa qui yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy. 19 Naquëꞌ bönniꞌ tsahuiꞌ José naꞌ, bönniꞌ queëbiꞌ María, san cutu guꞌnnëꞌ uquíëꞌ‑biꞌ laugac bunách. Guꞌnnëꞌ uláꞌalenëꞌ‑biꞌ bagachiꞌz. 20 Tsal niꞌ rzaꞌ ladxëꞌë José ca naꞌ gunëꞌ, buluíꞌ lahuëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ lahuëꞌ José lu yël bëchcál, len rëꞌ lëꞌ:
―José, zxiꞌn xsoëꞌ David. Cutu gádxinuꞌ siꞌu‑biꞌ María, gacbiꞌ ngul quiuꞌ, le yuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ naꞌ ral‑laꞌ galjbiꞌ niꞌa qui yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy. 21 Galjbiꞌ queëbiꞌ tubiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ, atiꞌ guꞌu labiꞌ Jesús, le uslabiꞌ bunách queëbiꞌ lu dul‑laꞌ nabágaꞌgac.
22 Cni guc yúguꞌtë lë ni quië butság lë naꞌ gnëꞌ Xanruꞌ lu ruꞌë bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios, gnëꞌ:
23 Gul‑yutscaꞌ, tu ngul raꞌbandauꞌ, tsuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ biꞌidauꞌ, atiꞌ galjbiꞌ tubiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ,
Atiꞌ luꞌë labiꞌ Emanuel.
Emanuel nac tu didzaꞌ hebreo le rna: “Len rëꞌu Dios.”
24 Catiꞌ bubanëꞌ José lu yël bëchcál, benëꞌ ca naꞌ gudxëꞌ lëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ, atiꞌ gzxiꞌë‑biꞌ María naꞌ, gucbiꞌ ngul queëꞌ. 25 Cutu gzóalenëꞌ‑biꞌ catiꞌ bdxinr dza chguljbiꞌ queëbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ, biꞌi ziꞌal queëbiꞌ, atiꞌ gluꞌë labiꞌ Jesús.