DIDZAꞌ BSÖLËꞌË PABLO QUEËꞌ FILEMÓN
1
Pablo rugapëꞌ Dios Filemón
Nedaꞌ, Pablo, dzagbiꞌ nedaꞌ biꞌi bö́chiꞌruꞌ Timoteo, atiꞌ nadzunaꞌ lidx guia le runaꞌ xchinëꞌ Jesucristo, rugapaꞌ Dios liꞌ, Filemón, nacuꞌ bönniꞌ nadxiꞌituꞌ len runuꞌ xchinëꞌ Cristo ca runtuꞌ netuꞌ. Rugapaꞌ Dios Apia, ngul quiuꞌ, nacnu zanruꞌ réjlëꞌnu Cristo. Rugapaꞌ Dios caꞌ zxiꞌnuꞌ, Arquipo, nacbiꞌ queëꞌ Jesucristo ca bönniꞌ rijëꞌ gdil‑l, runbiꞌ xchinëꞌ Lëꞌ ca runtuꞌ netuꞌ. Lëzcaꞌ rugapaꞌ Dios bunách queëꞌ Cristo tuꞌdubëꞌ lu yuꞌu lidxuꞌ. Rnabaꞌ lahuëꞌ Xuzruꞌ Dios lencaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Ca runëꞌ Filemón le rejlëꞌë Cristo
Xclenuꞌ, rë́teczaꞌ‑nëꞌ Dios queëruꞌ, len rajnéyteczdaꞌ liꞌ catiꞌ rulidzaꞌ‑nëꞌ Dios. Cni runaꞌ le rdxin quiaꞌ didzaꞌ ca nadxiꞌinuꞌ‑nëꞌ Xanruꞌ Jesús len réjlëꞌu Lëꞌ, len nadxiꞌinuꞌ caꞌ yúguꞌtë bunách chnubijëꞌ quizi queëꞌ. Rnabaꞌ lahuëꞌ Dios gunëꞌ ga guntsca dxin lban runuꞌ ca nac le réjlëꞌu Cristo, quië luzíꞌ xbey nup nacuáꞌ niꞌ yúguꞌtë le nac dxiꞌa, le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Jesucristo. Rudzijdaꞌ len ruzíꞌ zxönaꞌ le nadxiꞌicnuꞌ‑nëꞌ bö́chiꞌruꞌ, len benuꞌ liꞌ, böchaꞌa, ga guluhuöác ládxiꞌgac bunách taꞌyejlëꞌ Cristo.
Ral‑laꞌ unít lahuëꞌ‑biꞌ Filemón Onésimo, biꞌi nadaꞌu queëꞌ
Qui lë ni naꞌ, zal‑laꞌ dë lu naꞌa le nacaꞌ gbaz nasölëꞌë Cristo gna béꞌidaꞌ liꞌ ca ral‑laꞌ gunuꞌ ni rátaꞌyuaꞌ lauꞌ len yöl‑laꞌ nadxíꞌi, nedaꞌ ni chnacaꞌ bönniꞌ gul len yuꞌa lidx guia le runaꞌ xchinëꞌ Jesucristo. 10 Rátaꞌyuaꞌ lauꞌ uláz queëbiꞌ Onésimo, biꞌi naꞌ benaꞌ ga böacbiꞌ queëꞌ Cristo, len qui lë ni naꞌ nacbiꞌ ca zxiꞌnczaꞌ ga ni nadzunaꞌ lidx guia.
11 Biꞌi ni, ziꞌal cutu gucbiꞌ lsacaꞌ quiuꞌ, san naꞌa nacbiꞌ lsacaꞌ quiuꞌ liꞌ lencaꞌ quiaꞌ nedaꞌ. 12 Biꞌi ni rusölaꞌa‑biꞌ ga zuꞌ. Naꞌa, ben ba laꞌn lëbiꞌ ca nédaꞌczaꞌ runuꞌ ba laꞌn, le nadxiꞌidaꞌ‑biꞌ. 13 Guꞌndaꞌ ugáꞌnlenbiꞌ nedaꞌ ni, quië uláz quiuꞌ gunbiꞌ xchinaꞌ tsal ni yuꞌa lidx guia le runaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa 14 san cutu bi rëꞌndaꞌ gunaꞌ le cutu nac didzaꞌ quiuꞌ, cui gunaꞌ bayúdx gáclenuꞌ nedaꞌ, san huac gáclenuꞌ nedaꞌ le rëꞌncznuꞌ caꞌ. 15 Nazx caꞌ qui lë ni naꞌ buzaꞌbiꞌ ga zuꞌ Onésimo tu chiꞌidauꞌ quië udxinbiꞌ tsaz ga zuꞌ. 16 Naꞌa, cutur gacbiꞌ quiuꞌ ca biꞌi nadaꞌu, san gacbiꞌ quiuꞌ ca biꞌi bö́chiꞌczuꞌ, nacbiꞌ biꞌi bö́chiꞌruꞌ réjlëꞌbiꞌ Cristo, len nadxiꞌiruꞌ‑biꞌ. Nacbiꞌ cni quiaꞌ nedaꞌ, atiꞌ ral‑laꞌ gacrbiꞌ caꞌ cni quiuꞌ, clëgz ca böchiꞌ lzaꞌu, san lëzcaꞌ ca biꞌi böchuꞌu réjlëꞌbiꞌ Xanruꞌ Jesucristo.
17 Qui lë ni naꞌ, chquiꞌ nunuꞌ nedaꞌ tuz, ben ba laꞌn lëbiꞌ ca nédaꞌczaꞌ runuꞌ ba laꞌn. 18 Chquiꞌ bi zxguiaꞌ benbiꞌ quiuꞌ o chquiꞌ bi rál‑laꞌbiꞌ quiuꞌ, gnatëz nedaꞌ ral‑laꞌa. 19 Nedaꞌ, Pablo, len naꞌczaꞌ ruzujaꞌ quiuꞌ lu guich lë ni: Nédaꞌczaꞌ quizxjaꞌ bi rál‑laꞌbiꞌ, len clëg gyëpaꞌ liꞌ: Lëzcaꞌ ral‑luꞌu quiaꞌ yúguꞌtë le dë quiuꞌ le benaꞌ nedaꞌ ga napuꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán gdu. 20 Caꞌ gac, böchaꞌa. Chquiꞌ dë le uziꞌa xbauꞌ le náquiruꞌ queëꞌ Xanruꞌ, ben lë naꞌ chgútaꞌyuaꞌ lauꞌ le nacaꞌ böchuꞌu réjlëꞌa Cristo, atiꞌ cni gunuꞌ ga huöac ladxaꞌa.
21 Ruzujaꞌ quiuꞌ lu guich ni, le ruzxöni ladxaꞌa liꞌ, gunuꞌ ca rna xtidzaꞌa, len nözdaꞌ gunuꞌ yelatiꞌ ca lë naꞌ chgútaꞌyuaꞌ lauꞌ. 22 Lëzcaꞌ rnabaꞌ lauꞌ upaꞌu quiaꞌ ga soaꞌ lu yuꞌu lidxuꞌ, le runaꞌ löz urujaꞌ lidx guia ni, atiꞌ guidaꞌ ga zoaliꞌ le rulidzliꞌ‑nëꞌ Dios rnabliꞌ nedaꞌ lahuëꞌ.
Pablo ruzujëꞌ lu guich le rugáp Dios Filemón
23 Rugapëꞌ Dios liꞌ Epafras, yúꞌulenëꞌ nedaꞌ tsazxö́n lidx guia ni le runëꞌ xchinëꞌ Jesucristo. 24 Lëzcaꞌ tuꞌgapëꞌ Dios liꞌ Marcos len Aristarco, len Demas len Lucas, bönniꞌ ni túnlenëꞌ nedaꞌ tsazxö́n dxin queëꞌ Cristo.
25 Rnabaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ. Caꞌ gac.