DIDZAꞌ BSÖLËꞌË PABLO QUEËBIꞌ BIꞌI TITO
1
Pablo rugapëꞌ Dios biꞌi Tito
Nedaꞌ, Pablo, nacaꞌ huen dxin queëꞌ Dios len gbaz nasölëꞌë Jesucristo. Bsölëꞌë nedaꞌ quië gunaꞌ ga laꞌyejlëꞌ Cristo bunách chgröczëꞌ Dios, quië luúnbëꞌ le nac gdutë li ca ral‑laꞌ gun nu nunbëꞌ Dios. Cni nacaꞌ le runaꞌ löz uziꞌa xbey yöl‑laꞌ naꞌbán gdu le gzxiꞌ lu nëꞌë Dios gunnëꞌ queëruꞌ dza niꞌtë, catiꞌ ziꞌa gzu lau rataꞌ yúguꞌtë le dë, atiꞌ runczëꞌ Lëꞌ le rziꞌ lu nëꞌë gunëꞌ. Catiꞌ bdxin dza qui, Dios buluꞌë lahui xtidzëꞌë, le gluꞌë lu naꞌa gunaꞌ lban qui. Cni gna béꞌinëꞌ nedaꞌ Dios, Nu buslá rëꞌu. Rugapaꞌ Dios liꞌ, bö́chaꞌadauꞌ Tito, nacuꞌ gdu zxiꞌnczaꞌ le nac tuz ca réjlëꞌruꞌ Cristo. Rnabaꞌ lahuëꞌ Dios Xuz len lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo Nu buslá rëꞌu, uzáꞌ ladxëꞌë quiuꞌ len huechiꞌ ladxëꞌë liꞌ, len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdaꞌu.
Dxin queëꞌ Cristo runbiꞌ biꞌi Tito luyú Creta
Qui lë ni naꞌ bucaꞌnaꞌ liꞌ luyú Creta, quië gsaꞌu le ryadzj quegac bunách queëꞌ Cristo nacuáꞌ niꞌ, quië lacquëꞌ gdu bunách queëꞌ Cristo, len quië ucúꞌu‑quëꞌ yúguꞌtë yödz bönniꞌ gul lun chiꞌë bunách queëꞌ Cristo nacuáꞌ tu tu yödz niꞌ, ca naꞌ chgna béꞌidaꞌ liꞌ gunuꞌ. Bönniꞌ gul naꞌ run chiꞌë bunách queëꞌ Cristo ral‑laꞌ gaquëꞌ bönniꞌ nutu nu bi gac gnë queëꞌ, len zoa tuznu ngul queëꞌ. Yuguꞌ zxiꞌnëꞌ ral‑laꞌ laꞌyéjlëꞌbiꞌ Cristo, len cuzóa nu gac gnë quecbiꞌ taꞌdá dzagzbiꞌ caꞌ, o taꞌdáꞌbagaꞌbiꞌ xuz xnaꞌcbiꞌ. Bönniꞌ run chiꞌë bunách queëꞌ Cristo run bayúdx gaquëꞌ bönniꞌ curunëꞌ le güiꞌ latj nu bi gnë queëꞌ ca runëꞌ xchinëꞌ Dios. Cutu ral‑laꞌ gaquëꞌ bönniꞌ zid o bönniꞌ icj dzaꞌa o bönniꞌ riꞌjëꞌ, o bönniꞌ rbizxjnëꞌ, o bönniꞌ rzë ládxiꞌzëꞌ dumí. Ral‑laꞌ guꞌë ga laꞌcuꞌë bö́chiꞌruꞌ taꞌdxinëꞌ lidxëꞌ. Ral‑laꞌ së ladxëꞌë gunëꞌ le nac dxiꞌa. Ral‑laꞌ gaquëꞌ bönniꞌ rejniꞌi len bönniꞌ tsahuiꞌ. Ral‑laꞌ gádxinëꞌ Dios, len gna beꞌi cuinëꞌ. Ral‑laꞌ gun chiꞌë didzaꞌ gdutë li ca chnazëdëꞌ, quië gac uchiziëꞌ icj naggac bunách ca rajlö́z zxba dxiꞌa len quië gac useyjëꞌ rúꞌagac bunách taꞌnë́ qui.
10 Cni ral‑laꞌ gaquëꞌ le taꞌdáꞌbaguëꞌë zian bönniꞌ len tuꞌë didzaꞌ cuzacaꞌ len taꞌzíꞌ yéꞌinëꞌ bunách. Zian bönniꞌ tunëꞌ cni nacquëꞌ judío. 11 Yuguꞌ bönniꞌ ni, run bayúdx gunuꞌ ga tseyj rúꞌaquëꞌ, le tunëꞌ ga taꞌchixi taꞌnigui yúguꞌtë bunách nacuáꞌ yuꞌu gap taꞌyaziëꞌ, len tuꞌsëdnëꞌ le cural‑laꞌ lusëdnëꞌ. Cni tunëꞌ quië laꞌziꞌzëꞌ dumí.
12 Tuëꞌ bönniꞌ gbabëꞌ bunách Creta ga naꞌ zuꞌ, bönniꞌ naꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz qui gdauꞌ quequëꞌ, gnëꞌ: “Taꞌzíꞌ yë́ꞌteczëꞌ bönniꞌ Creta, len nacquëꞌ ca böaꞌ guixiꞌ sniaꞌ. Nacquëꞌ bönniꞌ huágulëꞌë zxhuëd.” 13 Didzaꞌ ni benëꞌ lnaꞌ lau quequëꞌ nac gdutë li. Qui lë ni naꞌ gdil‑l lequëꞌ quië gac gdu ca taꞌyejlëꞌë Cristo, 14 len cui luzë́ nagquëꞌ yuguꞌ didzaꞌ rdaz quequëꞌ bönniꞌ judío, len cutu lunëꞌ ca taꞌná bëꞌ bunách nucaꞌngac le nac gdutë li.
15 Yúguꞌtë nac dxiꞌa quegac nup nacgac dxiꞌa, san quegac nup nacgac xöhuiꞌ len cutaꞌyejlëꞌ, cutu bi nac dxiꞌa, san nacquëꞌ xöhuiꞌ ga rdxintë le taꞌbequi icjquëꞌ len le taꞌzáꞌ ládxiꞌquëꞌ. 16 Taꞌnë́ꞌ núnbëꞌquëꞌ Dios, san le tunëꞌ cutu rajlö́z le taꞌnë́ꞌ, le nacquëꞌ bönniꞌ cutaꞌdzág ládxiꞌquëꞌ. Cutu tunëꞌ ca taꞌnë́ꞌ, len cutu gac lunëꞌ nitú le nac dxiꞌa.