8
Meñ nii xkady cos tyub styoo
Lëë nana, beetsy, lëë noo kutiits lo do xa nak kyalnsaak nii pteedy Dios lo meñ Macedonia nii xniladzy xtiits xaa. Nikxe nii mban kwtedy meñ go kyalnë, xle meñ go, ni nikxe nii prob meñ go, lëë meñ go pkady cos sinak nii nyak meñ go rikw. Nli xñen nii tyub styoo meñ go pkady cos aan axte nii kindy pkady meñ go. Xtse kwnab meñ go nii klaa noo kuñ meñ go yudar xaa nii xniladzy xtiits Dios. Nlasty noo nii nyuuñtsyey meñ go kchë ngo, por klo xtiits Dios bniladzy meñ go. Loxsye ngo lëë meñ go psoob xtiits noo sinak xyo styoo Dios. Por ngo lëë noo bñab lo Tito nii wi lo do kñab xaa nii xtop noo, por destye klo lëë xaa bislo xtop xaaw. Lëë do chuñ gan lo kchë cos, xniladzy to xtiits Dios, ni chuñ do gan tsiñee xluuy do xtiits Dios, ni chak to, ni xkëstyoo do lëë noo. Por ngo no nii kuñ do gan na nii xtop noo nii jkiiñ lo betsy no.
Xñabeydyaa nii kuuñtsyey do nrii, sink lëëw niyaa lo do parñee ktee tiits nii kluuy do nii nli no kyalwkëstyoo leñ styoo do sinak nii now leñ styoo meñ. Por nanle to xa nak xkyalnsaak Jesucrist. Rikw xaa, per lëë xaa byak prob porñee xkëstyoo xaa lëë do, parñee por xkyalprob xaa lëë do kyak rikw.
10 Lëën kniy nii no kikaa. Destye iz kwtedy gon bislo do ptop to tumi re tyub styoo do. 11 Lëë na kol kisyaalo sinak nii nguiool kwyo styoo do worñee bislo do. Kol ktee nii kchilootyee lo do. 12 Por deelñee no meñ gan ktee tu cos, xkaaña Dioso. Xñabty xaa nii chaapty no.
13 Xñabty noo nrii parñee te do lyaadzy porñee beeñ do stu meñ yudar, 14 sink lëëw xñab noo parñee kchë no kap nii jkiiñ lo no. Lëëw xtee tiits nii ktee do nii chak falt lo meñ go, so gaa tse nii kneetsy meñ go nii kak falt lo do. Singo mod kchë no kuuñ yudar, 15 sinak nii xñee xkitsy Dios: “Kokty falt cos lo meñ nii chap ndalyo, ni lo meñ gaa nii chapty ndalyo koktyo falt.”
Lëë Tito chitedy lo meñ Corinto
16 Per skizh Dios nii kwloo xaa lëë do leñ styoo Tito sinak nii no do leñ styoon. 17 Por ngo lëë xaa psoob xtitsaa, aan como tugak sini do kik xaa, lëë xaa sëëd tedy lo do porñee kwlaño styoo xaa.
18 Lëë Tito sëëd chop tu betsy no nii xyuumbey kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios, porñee no xaa xfavor xtiits Dios. 19 Ni lëdy kaa por ngosy sëëd xaa, sink lëë kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios kwle xaa parñee kuñ xaa lëë noo yudar kuuñ noo tsiiñ re parñee kuuñ ksak noo Dios ni parñee kak nyoo nii chakladzy noo kuuñ noo yudar. 20 Kchë nrii chuuñtsyeey noo parñee kñeenëdy meñ lëë noo porñee xtop noo kchë tumi re. 21 Lëjty xaktyee por Dios, sink wi por meñ, chakladzy noo ktop noo tumi re ngui mod.
22 Lëë noo xaal stu betsy no. Nyoo nii nguiool no styoo xaa. Lëë na mastre xle xaa porñee chap xaa lëë do confians. 23 Deelñee kñabtiits meñ cho nak Tito, kol këb nii xcombañeraa xaa ni chopaa xaa chuñ lëë do yudar. Singo gak deelñee kñabtiits meñ cho nak xaa nii ksa Tito sëëd, kol këb nii lëë meñ nii xniladzy xtiits Dios pxaal xaa parñee kuuñ ksak xaa Crist. 24 Aan parñee kniladzy meño, kol kluuy nii nli xkëstyoo do xaa, ni kol kluuy nii lëdy likasy xtaan noo lëë do.