12
Xkyalmban Pable
Pe nandy nii ktaanaa, per lëën ktaan kchë cos nii bluuy Crist lon. 2-3 Kok tsida iz nii kuni Dios naa kpaa klaa. Nandyaa deelñee tyub xcuerpaa kuni Dios naa, ote xaktyee xkyalbinino yak. Dios sye nano. Per lëë Dios kuni naa kpaa, aan siko biñaa cos nii ni tu xaa lo kislyu re chilody kñee. Schilo ktaanaa kchë ngo, per xtaandyno, sink xtaanaa por xkyalmbanaa. Nikle nii schilo ktaanaa, por nli kchë nii kñen, per xtaandyaa, parñee këbty meñ nii chaktyaa nii xaa nonaa ni chaktyaa nii xaa chakaa. Per parñee nyak nyaadyaa por kchë nii konaa, lëën kwlañ tu yoob. Nako sinak tu kitsy nii blisy xaatox naa. Tsonle vuelt nonabaa lo Crist nii ktichee xaa yoob ko, per në xaa lon: “Xkyalwkëstyoosyaa xkiiñoo, por lo xaa mban xtedyaa xkyalwnabeyaa.” Por ngo xlen nii mbanaa, parñee jkan xkyalwnabey Crist. 10 Xlen tsiñee mbanaa, ni xlen tsiñee xkotsyetsy meñaa, ni xlen tsiñee non lyaadzy, ni tsiñee xkyënlaag meñaa, ni tsiñee xtyeedyaa kyalnë porñee xniladzyaa xtiits Crist. Por tsiñee xsyakaa nii mbanaa, wor go mastre ndanaa.
Lëë Pable no kyalnë por meñ Corinto
11 Kwnen si xñee tu xaa nii chak wety, per lëë do chap tol. No nii lëë do klisklaa naa, por nody nii kyablyun lo apostle nii kwsëëb to xlad, nikxe nii ni tu pa nondyaa. 12 Ni worñee kwyo gaan lady to, kopaa paciensy. Ni kon do nii nli apostlaa por kchë kyalntson ni milagre nii beeñtsyeyaa. 13 Kwxaaktyaa nii mban do lo los demasy xaa nii xniladzy xtiits Dios, xakxe porñee kwlootsiiñdyaa lo do. ¡Kol kuñaa perdón deelñee por ngo kwlon falt lo do!
14 Lëëw kyon vuelt nii kyely tedyaa lo do. Aan ko tsiiñdyaa lo do. Por kyeldyaa parñee kneetsy to nii chap to lon, sink lëën kyely kan lëë do. Por nody nii ktop xaa wiñ tumi par pxosy xaa, sink pxosy xaa wiñ no nii ktop tumi par xaa wiñ. 15 Mbëëre kuñaa gast nii chaapaa. Axte win kak gast por lëë do. Per sootee na nii tsiñee mastre xkëstyoon lëë do, xisy xkëstyoo do naa.
16 Kwlootsiiñdyaa lo do, per no do xñee nii byubaa mod nii byab to tu lo tramp. 17 ¿Pe no tu xaa nii pxalaa nayak pkëëti lëë do? 18 Naa pxal Tito chop stu betsy no biid tedy lo do. ¿Pe pkëëti Tito lëë do? ¿Pe lëdy nayak nii tugak no kikaa chop kik Tito?
19 Neñdy xsyak to nii misme lëë noo xfavoor noo xñee noo. Per lëdyo gon, por xña lo Dios nii xñee noo si xñee xaa nii ngab lo Crist. Aan kchë nrii xñee noo parñee kyuumbeyre to xtiits Dios. 20 Xtsyeebaa tsiñee kyelyaa lo do, xaale nak to, o xaale gaa nakaa. Xtsyeebaa nii nche ktily do, ni noyak to mbidy, ni nche klëë do, ni noyak nyaa do, ni ncheyaw do tiits kizh, ni nche neenë do, ni ncheno do si xkaatyee. 21 Xtsyeebaa nii kuuñ kteladzy Dios naa tsiñee kyelyaa lo do, aan konaa porñee karty ksaan do xtol do, ni noni do stu kwnaa o stu gaa mguiy, ni xsaandy to kchë cos ntseeb nii noyuuñtsyey do.