2
Xaa nii nli chuñ xtsiiñ Dios
Lëë lii, xiñ, tsiitsy kwso lo tiits nii bneetsy Jesucrist lool. Kchësy nii konoo bluyaa lo meñ, bluuyo lo xaa nii xyeñoo nii schilo kluuyo lo meñ nii karty kono. Wil kwte kyalnë, kwxaak nii tu soldad nii xsoob xtiits Jesucrist nakoo. Chilody gon kuñ soldad stu tsiiñ. No nii kuuñ ksak xaa xaa nii xñabey lo xaa. Singo gak xaa nii chi tu lo wkity kuñdy xaa gan deelñee kijty xaa sinak nonguial kity xaa. Nikle gaa xaa nii xkyë kon no nii klo xaa jkaa nii xyal xaa tsi lëë kwlaap kak. Tugak kuni nii niyaa kikoo, aan lëë Dios ksaabini kikoo parñee kyeeñlo. Psaladzy nii bikche kpañ Jesucrist ni psaladzy nii lo xtiiy rey David sëëd xaa. Kchë ngo xñen lo meñ. Aan por tiits ko xtyeedyaa kyalnë, ni këtuun si xkyëtuu tu xaa mal. Per lëdy wi xtiits Dios gon këtuu. 10 Por kchë xaa nii kwle Dios xekwaa kyalnë re parñee telaa xaa lo tol ni jkaa xaa kyalmbañ nii kneetsy Jesucrist:
11 Nli nii deelñee kety no porñee xniladzy no xtiits xaa, lëë no kyoo lo xaa,
12 ni deelñee kxekw no lo kyalnë, lëë no kñabey ksa no xaa,
ni deelñee jka no xaa, lëë xaa jka lëë no.
13 Deelñee kuuñdy no cumplir xtiits no, lëë xaa si suñ xaaw cumplir,
por chilody jka xaa lëë xaa.
14 Beeñ ksaladzy meñ ni kwnab lo meñ nii ktilytiistre meñ por cualquier cos por pa xkiiñdy wtilytiits ko. Xaktyee xkëëtaño meñ. 15 Tyub styool bluuy xtiits Dios. Tu xaa nii nli xkyë tsiiñ kok parñee tsody penak kteladzyoo lo Dios. 16 Kñeedyoo kchë tiits yox nii so xnëzty ni pa xkiiñdy, por kchë meñ nii xñee tiits ko xyab lo tol. 17 Nak xtiits meñ go sinak cangren. Tiits ko xñee Himeneo ni Fileto. 18 Lëë xaa pchooxso lo xtiits Dios aan xñee xaa nii lëë Dios beeñ kpañle meñ kuty aan no kik meñ xkan. 19 Per nak meñ nii xniladzy xtiits Dios gon sinak tu xcimient yu, aan lo cimient ko xñee nii xyuumbey Dios meñ nii ngab lo xaa, ni kchësy kaa meñ nii ngab lo Dios no nii kpichee lo tol.
20 Tu leñ yu ngol gon, lëdy xaktyee cos or ni cos plat no, sink wi cos yag ni cos psiñ no. Now xkiiñdy palsye no gaaw palsye xkiiñ. 21 Parñee jkiiñ no tu laa precisy lo Dios, no nii ksaan no tol parñee kak nyë no, singo mod lëë no kuuñtsyey kchëlo cos buen.
22 Lëë lii, bichee lo kchë tol nii chuuñtsyey xaa yeeñ, aan pañ sinak xñabey Dios, bniladzy xtiits xaa, pkëstyoo meñ ni mbëë pañ ksal meñ nii xniladzy xtiits xaa. 23 Ksaldyoo kchë wtilytiits yox nii so xnëzty por xaktyee chuuñ ktilyo meñ. 24 Aan tu xaa nii xkyë xtsiiñ Dios gon nody nii kyëno xaa lo tily, sink no nii buen kak xaa lo kchë meñ, ni no nii ligier kak xaa par kluuy xaa xtiits Dios, ni no nii kap xaa paciensy 25 ni no nii ngui kñee xaa lo meñ nii chondy tiits. No nii kñab xaa nii kpikche styoo meñ go lo Dios tsiin kyuumbey meñ go tiitsli, 26 parñee kte xkaal meñ go ni telaa meñ go lo xitramp xaatox, por nguëëtuu xaatox meñ go parñee kuñ meñ go nii chakladzy xaa.