^
Hechos
Lëë Jesús psaan tiits nii lëë Kyalbini Ntson kiid
Lëë Jesús xyëp kpaa
Lëë meñ xso Matías parñee kyaan xaa xlugar Judas
Worñee biid Kyalbini Ntson
Nii chëb Pedre lo meñ
Lëë meñ nii xniladzy xtiits Dios xkaal lsa
Lëë tu meñ nii xsyëdy xyak
Kchë tiits nii kwnee Pedre lo meñ leñ lidzy Dios
Lëë Pedre ni Juan so lo xaa xñabey
Lëë meñ nii xniladzy chutiitsni Dios
Kwyody xpixwan cos
Xtol Ananías ni Safira
Kyalntson nii beeñtsyey apostle
Lëë Pedre ni Juan no skiib
Lëë meñ nii xniladzy xtiits Dios xso kadzy xaa nii kuñ yudar
Lëë xaa xñabey xñaasy Xteb
Kchë tiits nii kwnee Xteb
Xkyalkuty Xteb
Lëë Saulo kënlaag meñ nii xniladzy xtiits Dios
Lëë Felip xluuy xtiits Dios lo meñ Samaria
Lëë Felip chutiitsni tu xaa Etiopía
Lëë Saulo xniladzy xtiits Jesús
Lëë Saulo xluuy xtiits Dios Damasco
Lëë Saulo xtyelaa lo meñ Israel
Lëë Saulo xtsiñ Jerusalén
Lëë Eneas xyak
Lëë Dorcas xpañ
Lëë Pedre chi lidzy Cornelio
Kchë nii kwnee Pedre lidzy Cornelio
Lëë Kyalbini Ntson xsyëëb leñ styoo meñ sit
Lëë Pedre chikni tiits lo meñ nii xniladzy nii no Jerusalén
Meñ Antioquía nii xniladzy xtiits Dios
Lëë Pedre no skiib
Lëë Dios xkwii Pedre skiib
Xkyalkuty Herodes
Lëë Saulo ni Bernabé chislo lo tsiiñ nii pteedy Dios lo xaa
Lëë Saulo ni Bernabé xtsiñ Chipre
Lëë Pable ni Bernabé xtsiñ kyedzy Antioquía nii ngab Pisidia
Lëë Pable ni Bernabé xtsiñ leñ kyedzy Iconio
Lëë meñ xtee kyo Pable leñ kyedzy Listra
Lëë Pable ni Bernabé xtsiñ Antioquía stub
Lëë Pable ni Bernabé chi Jerusalén
Lëë Pable ni Bernabé xlë
Lëë Timoteo ni Silas chinal Pable
Lëë Pable chan tu xaa Macedonia lo mgaal
Lëë Pable ni Silas xtsiñ Filipos
Lëë Pable ni Silas xtsiñ leñ kyedzy Tesalónica
Lëë Pable ni Silas xtsiñ kyedzy nii lë Berea
Lëë Pable so leñ kyedzy Atenas
Lëë Pable xtsiñ leñ kyedzy Corinto
Lëë Pable xpi Corinto
Lëë Apolos xluuy xtiits Dios leñ kyedzy Efeso
Lëë Pable xtsiñ leñ kyedzy Efeso
Lëë meñ Efeso xlëë
Lëë Pable chi Macedonia ni Grecia
Lëë Pable xluuy xtiits Dios leñ kyedzy Troas
Lëë Pable xtsiñ kyedzy nii lë Mileto
Lëë Pable xñee lo xaa kol
Lëë Pable si Jerusalén
Lëë Pable chitedy lo Jacob
Lëë meñ xñaasy Pable leñ lidzy Dios
Lëë Pable xñee lo meñ
Lëë Pable no ña xaa nii xñabey lo soldad
Lëë Pable so lo xaa Israel nii xñabey
Lëë xaa Israel xyub dyon xa kuty xaa Pable
Lëë xaa nii xñabey lo soldad xaal Pable lo xtisy nii pcholë Felsy
Kchë nii chëb Pable lo xtisy Felsy
Lëë Pable chaktsyetsy lo Festo
Lëë Pable so lo rey Agripa
Lëë Pable xñee lo rey Agripa xa nak xcuent xaa
Lëë Pable chutiits xa bniladzy xaa Dios
Lëë Festo xaal Pable Roma
Lëë barkw xnitylo lo nis
Lëë Pable xtsiñ lo kislyu wiñ nii lë Malta
Lëë Pable xtsiñ Roma
Lëë Pable xluuy xtiits Dios Roma