KALATI
KHRISAWBU KHATEI PAUL CAKUA
1
Cawngsaw sahlo taitah le mehnung tah thlawpaw cang lytah Zisu Khri khah thihnah taitah a pathotu Paw Khazing le Zisu Khri tei thlawpaw, apostol a cangpaw kama Paul le, ma lehei kama khatah a ungpaw zingtu uny vytei tah Kalati pai letei a ungpaw khrisawbu sahlo khatah ca kaa ca kua he.
Khazing kaa Paw le Abuipaw Zisu Khri taiteipaw ningdonah le thlawlungnah cawh naaning khatah ung ky seh. Ama taco kaa Paw Khazing a dunah naning tei hratah atocai letei chahlynah taihei kaaning pachah a pawtah a hringnah cawh kaa suanah cawtah a peh. Khazing cawh chaizaw tah chaizaw tai rungnaw paria ky seh! Amen.
Thawngchaw hringpaw ung be
Khri ningdonah thongtah a ca ypaw he Khazing khah palah teitah a huisai he ceh ka, thawngchaw hringpaw naa zonghno thlangpaw he ka ning a ang thlang! Ma cawh thawngchawbia hmuisuipaw cang hrahring be. Cawngsaw thaikhehpaw tah pahnawng pakha tah ca tua he ka, Khri thawngchawbia khah paleh pahnaw tua aa du. Kaaning kaa cang zong tah cang seh, vaicung taitah vaiming aa cang zong tah cang seh, kaa ca chingpaw he thawngchawbia khatah a naningpaw thawngchawbia a ca chingpaw he cawh chaizaw tah thaily cang ky he seh! Kaa za rei ciapaw hrakhei atoheh ka rei hry. Naa pawng ciapaw khatah a naningpaw thawngchawbia khah pakheh kheh tah naaning khatah a rei caco, ama cawh chaizaw tah thaily cang ky seh!
10 Atoheh cawngsaw nawtlah khui pawtah maw ka zawng leimei, Khazing nawtlah khui pawtah maw? A cang ly leh cawngsaw lungtong rua pawtah maw ka zawng leimei? Cawngsaw lungtong rua pawtah ka zawng leimei pawtei a cang caco, Khri a sae cang bei neh.
Paul cawh Khazing tah a y
11 Uny sahlo, kama tei ka reipaw thawngchawbia heh mehnung tuachawngpaw hming cang be taheh naa hni rua pawtah ka du. 12 Ma heh cawngsaw taitah ka hmuhpaw cang be ca ka, aa pa cawngpahpaw zong cang hrah be, Zisu Khri a paly ná tah ka hmuhpaw a cang hri hi.
13 Juda behnah phung letei ka za ungning teipaw ka hringzia lekhei zetlua tamaw Khazing khrisawbu khah za hreh he neh ka, rorang rua pawtah ka za zawng tahpaw khah naa thui thlang kho. 14 Juda behnah phung zuinah leco ka chikhehpaw ka mingphing hui Juda cawngsaw sahlo cawh khung ngetei he neh ka, kaa mapaw sahlo aa za zuipaw phunglang caw taco chahnai ka nge ngetei. 15 Canghrasala, ka pi hlai taitah a pa pahaa katei a ningdoná tah a pa ytupaw Khazing taco, 16 Gental cawngsaw hrong letah Khri thawngchawbia ka rei khy nápawtah Ama a dupaw hratah a Sawcapaw cawh kama khatah a palysah tihtah aho khatah hmai a tongsianah hnui bei neh. 17 Kama hlai tei apostol a cangpaw sahlo a tong rua pawtah zong Jerusalem khua lang seichy hrah bei neh. Arabia raang lang khah palah teitah sei neh ka, a hning tah Damaska khuapui lang ka va kaw kaw.
18 Mataico kung thung khy tah Apostol Piter a tong rua pawtah Jerusalem khua lang kechy neh ka, ama khatah ning hrawhluipangaw ka caang. 19 Abuipaw a unypaw Jeims zong a tongpai neh ka, ahringpaw apostol sahlo duitei cawh hmuh tlang bei neh. 20 Naaning khahei ka hingbia va cia bei neh tahpaw cawh Khazing hme letah ka rei ngangpaw a cang. 21 Ma khy taico Siria raang le Silisia raang lang ka sei. 22 Judia raang chung leteipaw Khri a khrisawbu sahlo taco kama cawh pungpá tah pa hmuh bang bei he. 23 Canghrasala, “Kaaning a za ma hrai teipaw cawngsaw khah atoheh cawh hlyde a za pachiapaw zingnah kong khah a rei lai hrah myca,” tahpaw thongpang cawh aa thui tei. 24 Macawtaco kama ka rawng tahei Khazing cawh aa reithai.