ROM
KHRISAWBU KHATEI PAUL CAKUA
1
Khri Zisu a sae le Khazing thawngchawbia rei rua pawtah y pa-eipaw apostol a cangpaw kama Paul tah ca ka ca kua he. Ma thawngchawbia cawh Khazing tah a khuavang sahlo hmang tah bia a ma kangpaw, Khazing Capathai letei a za cia hlangpaw bia khah a cang. Ma cawh a Sawcapaw kaa Buipaw Zisu Khri kong khah a cang. Mehnung cangnah lang tah David pathlah cang ka, Zisu cawh a thawtlungpaw Khazing Sawcapaw a cangpaw khah Thlawpaw Pathai tah a chingpase, zecawtamaw tatah Ama cawh thihnah taitah patho kaw a cang cawtah. Ama thongtah le a ming cawtah Khazing tah ningdonah le apostol cangnah khah ma pei ka, Gental cawngsaw vytei khah zingnah taitah a va chuhpaw nawngenah lang phah sá pawtah a ma sia. Taico naaning sahlo zong Zisu Khri a tei cang rua pawtah ypaw na cang hrah he ceh.
Rom khua letei a ungpaw naa zongmingtei le Khazing tei a dopaw le a mehpathai cang rua pawtah ypaw vytei naa cung letah kaa Paw Khazing le kaa Buipaw Zisu Khri a ningdonah le thlawlungnah cawh ung ky seh.
Paul tah Rom khua tlawng a du zia
A hmetawcai tah naa zongmingtei cawtah Zisu Khri thongtah ka Khazing cawh ka reithai, zecawtamaw tatah khazaw raang ting tah naa zingnah kong khah aa thui thlu myca. Thlaw ka chang ning maikaw tah ka ca thuiparia thlang he tah cawh ka thinglung vytei tah a Sawcapaw thawngchawbia rei neh katei a rai ka hrepahpaw Khazing cawh a hnihtu a cang. 10 Khazing dunah hratah, naaning khatah va seinah naw peh ka cang nápaw tah thlaw ka chang tei.
11 Naaning hmuh cawh a ngete be ca neh ka, naaning kha Thlawpaw lahsong a hrawng tah naaning thawzaang peh khah ka du ngeteipaw a cang. 12 Ka reidupaw cawh pakheh le pakheh a bawkhang cy tah ka zingnah tah naaning khah ca bawkhang he seh la, naaning naa zingnah zong takhei kama zong pa bawkhang seh takhah a cang. 13 Uny sahlo, ma heh pahni pa thai la, tah heh ka ca du he. Naaning kha va tlong heh uihlupui ka pachia tei. Gental cawngsaw hringpaw hrong letei aa lung a thlaipaw ka ung sahpaw hra he tah Rom khua letei a ungpaw naa hrong letah zong a lung a thlaipaw ung hrah he seh tahpaw khah ka du hringhrai thlang canghrasala sangkheh kheh tah a pa pakhang paria thlang.
14 Grik cawngsaw le Grik cawngsaw a cang lypaw le mehsing aa cang zong tah le mehruh aa cang zong tah aa zongmingtei cung letah luibah ka hnui. 15 Macawtaco naaning Rom khua letei a ungpaw naa hai letah thawngchawbia rei ka dupaw cawh a cang.
16 Thawngchawbia cawh zawkhui hrahring bei neh, zecawtamaw tatah a zingpaw vytei pachahnah cawtah Khazing thawtlungnah a cang. A hmetaw tah Juda cawngsaw sahlo cawtah cang ka, taico Gental cawngsaw sahlo aa cawtah a va cang. 17 Zecawtamaw tatah Khazing taiteipaw dingnah cawh thawngchaw bia letah a lang ka, ma dingnah cawh ahrangtho taitah a changnah tai angepainah thongtah a cang. Capathai letah, “Mehding cawh zingná tah a hring a,” Habak 2:4 tatah cia a cangpaw hratah.
Mingphing vytei cung letah Khazing thingaenah
18 Khazing thingaenah cawh vaicung taitah a za lang ka, mehnung suanah le chahlynah vytei cung lekhei a za tlung. Aaning sahlo cawh aa chahlyná khei biahmuisui khah a pakhangtu a cang he. 19 Cawngsaw tah Khazing hni khy a cangpaw khah a sepaw teitah a lang thlangnah cawtah Khazing tah aaning khah dang a tah he. Ama Khazing hrahring tah a se pawtah a langsah thlangpaw a cang. 20 Khazaw a tua thoning taikhei Khazing tah hmuh khy lypaw a cangnah zia khah a sepaw teitah a langsah thlang ka, ma cawh chaizaw tah a hmingpaw a thawtlungnah le a pathaipaw Khazing a cangnah khah a cang. Ma cawh cawngsaw tah Khazing a hming tuapaw vytei taihei aa hmuh khy thlang. Macawtaco cawngsaw tah zekhatahmai tah thai cangkhynah lang ung be.
21 Zecawtamaw tatah Khazing khah aa hni thlang naná tah Khazing khah rungnawnah pei du bei he, a lawngnah bia zong a hlai du bei he. Canghrasala aa rawhnah cawh a longdepaw cang ka, a hruhpaw aa lungthing cawh muiná tah a chih. 22 Aaning taco kaa sing ngetei peh a tah he, canghrasala mehruh a cang he. 23 A thi thai lypaw Khazing khah beh lytah a thi thaipaw mehnung le pavaw le saraang le a po tei a lai laipaw paripazang, tuachawngpaw nono tukhah aa beh.
24 Macawtaco Khazing tah cawngsaw cawh aa lungthing tei tua a dupaw pasihpadawh a chuipaw canu capaw suanah khah tuasah thlang he ka, pakheh le pakheh cung lekhei ningzaw thangkhe a chuipaw hming khah aa tua. 25 Biahmuisui a cangpaw Khazing kong khah hinghe bia tah thlai he ka, zezong vytei a tuatu khah beh lytah a tuapaw hming tukhah aa beh. A Tuatupaw cawh pui chaizaw tah reithai ruapaw cawh a cang hri caw! Amen.
26 Ma hratei aa tuanah caw taco Khazing tah aaning cawh ningzaw a chuipaw pungsaw dunah lekhei a thlaw he. Canu a cangpaw tahmai a ningcang teitah hmangpaw a cangpaw a canu cangnah cawh a silang lytah hmang he ka, pakheh le pakheh a suakhui he. 27 Ma thly thly hraco, capaw a cangpaw zong tah a ningcang teitah canu kha ung khah hlawh ringcing tah hohenah pialui pawtah aa capaw hui khakhei a sua he. Ma hapaw ningzaw a chuipaw hmingsua cawh aa tuanah cawtah ma hratei hmingsua tuanah tah hmuh rua a tlahpaw dangtahnah cawh aa hmuh.
28 Ma hlui co Khazing konglang hnithui a chahnai zia khah cawngsaw tah aa lung chung letah chia aa du lynah cawtah a pialuipaw thinglung hnui rua takhei a thlaw thlang he. Macawtaco tua rua a cang lypaw hming khah aa tua. 29 Aaning cawh chahlynah a phingphing le dusawnah le piathynah le heitlianá tah chih he ka, aa lungthing cawh iavawnah le lenongnah le a hrychaenah le dungkheinah le ziahnuiná tah a chihpahlui he. Pakheh le pakheh a cawngui he ka, 30 thaichia a rei he. Khazing khah zetah rei bei ca he ka, aa lung a lai. A mingthai he ka, a palai a patui he. Chahlynah tuapaw lang le si khah pacang he ka, no le paw bia nge bei he. 31 Aa ziaza aa chiahru, aa biatai khah aa paleh leimei, malepaw cung letah ningdonah le zawngrawhnah zehmai hnui bei he. 32 Ma hapaw hming sahlo aa tuapaw he cawh thih rua tah aa tlah he tahpaw Khazing phungbia dih aa hni thlang naná teitah, ma hming sahlo cawh tua leimei thlang he ka, minghringpaw suanah aa tuapaw zong aa naw aa tlah khui he.

1:17 Habak 2:4