ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥

Khmer Standard Version of the Holy Bible in the Cambodian dialect of the Khmer language. This edition omits footnotes and introductions.

copyright © 1997, 2005 Bible Society in Cambodia
© រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរសកល គ្រប់ផ្នែកនៃសៀវភៅនេះមិនត្រូវបានផលិត ឬប្រើប្រាស់តាមទំរង់ ឬមធ្យោបាយបែបអេឡិចត្រូនិក ឬម៉ាស៊ីនណាមួយ រួមទាំងការ
ថតចំលងអាត់សំលេង ផ្ទុកនូវទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធណាមួយដែលអាចយកមកប្រើ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជា។
ប្រសិនបើមានការដកស្រង់អត្ថបទគម្ពីរចាប់ពី ១០០០ខ ឡើងទៅ ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជ Quotations of the Bible in Khmer Standard Version in any form, must obtain writtenpermission from the Bible Society in Cambodia if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially, which amounts to 50% of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text copyright © 1997, 2005 United Bible Societies. Used by permission.
Language: Khmer (Central Khmer)
Primary print publisher: Bible Society in Cambodia
Electronic publisher: Bible Society in Cambodia
Translation by: Bible Society in Cambodia

2012-11-24

 

HTML generated 5 Mar 2015 from source files dated 5 Mar 2015