13
Mii iyi ɑɑ kɑ ce kɑ dɔ̃ɑ Ilɑɑɔ̃ si
I yɑ temuɑ si kpɑɑsi woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ ku bi. I ye ɡiɡi iyi í sĩɑ i yɑ yɑɑɛ inɛ njoo ŋɑ, domi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce bɛɛbɛ, ɡɔɡɔ nŋɑ ŋɑ ɑ̀ yɑɑɛ ɑmɑlekɑ ŋɑ ɑ kù mɑ̀. Nɔ i yɑ ye ɡiɡii inɛi piisɔ̃ɔ ŋɑ bɛi mii iyi ɑ̀ mu iŋɛ mɔ piisɔ̃ɔ ŋɑ. I ye ɡiɡii inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ yɛ ijuukpɑ̃ bɛi mii iyi iŋɛ tɑkɑ nŋɛ í yɛ ijuukpɑ̃ ŋɑ.
I jɔ̀ mɔkɔ do ɑbo bɑɑ yoomɑ fei ku mɑ̀ bɛɛrɛi ɑbɔdɔ̃ nɔ ɑ leekĩò njɛ dim dim domi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ kiiti inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ sũò njɛ hɑi ce ɑbɔdɔ̃ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce sɑkɑrɑ.
I mɑɑ̀ ti i jɔ̀ kubii fiɑ ku mu ŋɛ. I jɔ̀ iyi ì nɛ ku ce nŋɛ zɑkɑ, domi Ilɑɑɔ̃ í ni, n kɑɑ n jɔ̀ɛ pɑi, n kɑɑ n nɔ n fũ siɛ ɑwɔ bɑɑ ɑjɔ ɡɔ. Nɑ nŋu, ɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ cɑ̃ ɡɛndɛ kɑ ni,
Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ í jɛ inɛ iyi ɑ́ sobim.
Njo kù wɑɑ mum.
Mii ɑmɑnɛ ɑ́ yɔkɔ ku ceem.
I ye ɡiɡii woo cuɑi tɑko nŋɛ ŋɑ, inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ tɑko ɑ̀ sisi nŋɛ idei Ilɑɑɔ̃. I lɑsɑbuò ɑrɑnfɑ̃ɑni iyi kuwɛɛ nŋɑ í nɑɑò wɑ, nɔ iŋɛ mɔ i sisi nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɑ ŋɑ. Jesu Kirisi ci yɑ kpɑɑsi hɑi ɑnɑ do nnyi hee do ɑjɔ fei. I mɑɑ̀ ti i jɔ̀ ɑ fɑ ŋɛ si kukɔsi ikɑ̃ ikɑ̃, domi í sĩɑ idɔ nwɑ ku mɑɑ leekĩ si didɔ̃i Ilɑɑɔ̃, ku mɑɑ̀ jɛ si iwɔ̀i ijɛ ku jɛ ŋɑ. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ too kpɑ̃ɑu bɛ fei ɑ kù bɑ ɑrɑnfɑ̃ɑniɛ kɑ̃mɑ.
10 Awɑ ɑ̀ nɛ bi kuwee ɡɔ nɔ woo wee ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce icɛ si ile kumɑ́u ɑ kù nɛ kpɑ̃ɑ ɑ jɛ ijɛi kuweeu. 11 Í yɛi bɛi kuwee iyi woo wee nlɑu í yɑ ce. Í yɑ lɔò njɛi mɛɛmu ŋɑui si inɔ iyi í re do kumɑ́u ku ceò kuwee nɑ dulum dii ɑmɑnɛ ŋɑ. Ammɑ iŋɑi mɛɛmuu tɑkɑɛ, ɑnɡulei iluui ɑ̀ yɑ koo ɑ joo. 12 Nɑ ŋɔi í jɔ̀ Jesu mɔ, wɑɑti iyi í bi ku jɔ̀ inɛ ŋɑ ɑ mɑ́ do njɛi nŋu tɑkɑɛ, í jɔ̀ ɑ kpɑɑ ɑnɡule. 13 Nɑ nŋu, kɑ bɔ bi titɛɛ ɑnɡule bɛ, kɑ jɛsi ɑ̀ dondɑ wɑ bɛi ɑ dondɑɛ, 14 domi ɑ kù nɛ ilu ɡɔ si ilɛu ihɛ̃ iyi ɑ́ mɑɑ wɛɛ hee do ɑjɔ fei. Ilu iyi wɑ nɑɑ nŋui ɑ̀ wɑɑ dɛdɛ. 15 Do sɑɑbuɛ kɑ mɑɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃, wɑɑtɔ kɑ yɑ fɔ do ɡɛlɛ nwɑ mii iyi í ce si wɑjui inɛ ŋɑ. Nɔ sɑɑbuu kú jɛ bɛi kuwee iyi ɑ̀ wɑɑ ceɑɑ wɑɑti kɑ̃mɑ fei. 16 I mɑɑ̀ ɡbɛjɛ jiidɑ ku ce, nɔ i yɑ mɑɑ sobi njɛ ŋɑ, domi dimii kuwee bɛɛbɛ í yɑ dɔ̃ɑ Ilɑɑɔ̃ si.
17 I ɡbɔ idei woo cuɑ nŋɛ ŋɑ nɔ i sũ nŋɑ iri ilɛ, domi ɑ̀ wɑɑ cɔ bɑɑnii hunde nŋɛ si nɑ iyi í jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ ɑ́ nɑ ku bee ŋɑ ideɛ. I ce bɛɛbɛ ŋɑ ku bɑ ɑ coo do inɔ didɔ̃, ku mɑɑ̀ ti ku jɛ do inɔ ku fɔ. Bii ɑ̀ coo do inɔ ku fɔ, kɑɑ ce nŋɛ ɑrɑnfɑ̃ɑni kɑ̃mɑ.
18 I yɑ ce nwɑ kutɔɔ ŋɑ. À mɑ̀ kɑm kɑm iyi idɔ nwɑ kù wɑɑ yɛ tɑɑle nwɑ domi ɑ̀ bi kɑ ce isɛɛnɛ nwɑ dee dee si mii fei. 19 Iyi ǹ wɑ n tɔɔ ŋɛ ntɔ ntɔ, nŋui í jɛ i ce kutɔɔ Ilɑɑɔ̃ ku jɔ̀ n bɑɑ ńyɑ ńyɑ bi tu ŋɛ mɑ́.
Kutɔɔ
20 Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesui í jɛ Woo deɡbe iyi í re. Nɑ njɛɛ iyi í nikɑ̃, í jilɛ nwɑ ɑkɑbuu titɔ̃ iyi ci yɑ tɑ̃. Nɑ nŋu Ilɑɑɔ̃ ilu lɑɑkɑi ku sũ, nŋu iyi í dedeɛ hɑi si bɑlɛ, 21 ku mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃ i ceò dɑɑ jiidɑ ŋɑ ku bɑ i ce idɔɔbiɛ. Nɔ ku ce si ŋɛ mii iyi ɑ́ dɔ̃ɑɑ si, nɑ sɑɑbui Jesu Kirisi. Amboe ku jɛ ti Jesu Kirisi hee do ɑjɔ fei. Ami.
Fɔɔi ɑnkɑ̃ɑnyi
22 Iŋɛ inɛm ŋɑ, ǹ wɑ n tɔɔ ŋɛ i jɔ̀ i ɡbɔ idei ɡbuɡbɑ̃ ku muɑ iyi ǹ kɔ nŋɛ wɑ si tiɑu ihɛ̃ do temuɑ, domi kù sɔ. 23 Ǹ bi i mɑ̀ ŋɑ iyi ɑ̀ dɑ Timɔtee inɛ nwɑu hɑi piisɔ̃ɔ. Bii í to wɑ ńyɑ, ɑn nɑɑɛ wɑ bi tu ŋɛ.
24 I ce woo cuɑ nŋɛ ŋɑ fei fɔɔ hee do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ti Ilɑɑɔ̃ fei. Woo dɑsi Jesu nɑɑnɛi ilɛi Itɑli ŋɑ ɑ̀ ce ŋɛ fɔɔ.
25 Didɔ̃i Ilɑɑɔ̃ ku wɛɛ do iŋɛ fei.