Tiɑ iyi Zɑɑki í kɔ
1
Zɑɑki í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Zɑɑki woo ce icɛi Ilɑɑɔ̃ do ti Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi.
Ǹ ce dimii Zuifu mɑɑteeji ŋɑ iyi ɑ̀ fɑnɡɑɑ si ɑndunyɑ fei fɔɔ.
Nɑɑnɛ do bisi
Kpɑɑsim ŋɑ, dimii lɑɑkɑi ku cɔ iyi ɑ́ nɑɑ si ŋɛ fei i yɑ jɔ̀ ku jɛ nŋɛ inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ, domi ì mɑ̀ ŋɑ, bii Ilɑɑɔ̃ wɑ cɔ lɑɑkɑi nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ nɔ i kù mɔnɡɔ ŋɑ ɑ́ bí nŋɛ temuɑ. Ammɑ i jɔ̀ temuɑ nŋɛu ku ce icɛɛ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ku bɑ i jɛ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jĩɑ nɔ ɑ̀ kɔ̃, nɔ nkɑ̃mɑ kù ɡbe nŋɛ mɑ́. Do nŋu fei bii bisi í nɑ wɑ ɡɑiziɑ inɛ ɑkɑ̃ nŋɛ ɡɔ, ku tɔɔ Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi í yɑ muɑ inɛ fei do inɔ ɑkɑ̃, kù nɛ kuɡbɑɡbɑ. Ammɑ lɑfɛ̃ɛ ku ce kutɔɔ do nɑɑnɛ, ku mɑɑ̀ sikɑ sikɑ, domi inɛ iyi wɑ sikɑ sikɑ í yɛi bɛi inyii tenku iyi fufu wɑ yɑyɑ bii fei. Inɛ dimi bɛɛbɛ ku mɑɑ̀ tɑmɑɑ mɑ̀ nŋu ɑ́ bɑ nɡɔɡɔ hɑi bi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ, domi í jɛ ilu idɔ minji iyi kù wɑɑ too kpɑ̃ɑ ɑkɑ̃ si kuwɛɛɛ.
Are do fiɑ ku nɛ
Í siɑ̃ ilu ɑre woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ku tɔɔ fufu si nɑ iyi í jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ í soo lele. 10 Ilu fiɑ mɔ ku tɔɔ fufu nɑ irii kukɑyeɛ domi ɑ́ nɑ ku lɔ bɛi kokoi jĩi. 11 Bɛi inunu í yɑ dede do inyɑ ɡbɑ̃ɑ nɔ ku jo wuɑ ku ɡbɛ, nɔ kokou ku cuku kusĩɑɛ ku tɑ̃, bɛɛbɛ mɔi ilu fiɑ ɑ́ nɑ ku wɔ́ bɛi kokoi jĩi si ɑninii icɛɛ.
Lɑɑkɑi inɛ ku cɔ do kulɛlɛ
12 Ilu inɔ didɔ̃i inɛ iyi í yɔkɔ í leekĩ dim dim si wɑɑti iyi Ilɑɑɔ̃ wɑ cɔ lɑɑkɑɛ, domi si ɑnyii lɑɑkɑi ku cɔu ɑ́ bɑ ribɑi kuwɛɛ hɑi tɑ̃ iyi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ í wɑ̃ò inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ buu. 13 Bii ɑ̀ wɑɑ lɛlɛ inɛ ɡɔ do lɑɑlɔ ku mɑɑ̀ ti ku ni Ilɑɑɔ̃i wɑ lɛlɛ nŋu. A ci yɑ lɛlɛ Ilɑɑɔ̃ do lɑɑlɔ, bɛɛbɛ mɔi nŋu tɑkɑɛ ci yɑ lɛlɛ inɛ ɡɔ do lɑɑlɔ. 14 Ammɑ wɑɑti iyi binɛi inɛ í fɑɑ í muu, nŋu bɛi í jɛ kulɛlɛ. 15 Si ɑnyiɛ, bii binɛu í nɑ í lɑ, dulum nii ɑ́ bíɑ. Bii dulum nɔu í ce icɛ siɛ í tɑ̃ nɔ ku bíɑ iku.
16 Bɑɑkɔɔm ŋɑ, i mɑɑ̀ dĩ iju nŋɛ. 17 Amuɑ jiidɑ do ɑmuɑ ku sĩɑ bɑɑ yoomɑ fei hɑi lelei Aɔ̃i í yɑ nɑɑ. Wɑ nɑɑi hɑi bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ, nŋu iyi í ce inyɑ kumɑ́i lele ŋɑ. Ilɑɑɔ̃ ci yɑ kpɑɑsi nɔ ilu kuku kù wɑ siɛ. 18 Si idɔɔbiɛ, í bí wɑ isɛ ɡbeejisiɑ do sɑɑbui ide ntɔɛ ku bɑ hɑi si inɛ ŋɑ iyi í tɑkɑ fei kɑ jɛ bɛi ɑmɑɑjɛ sinte ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ tɛɛ.
Kuɡbɔ do kuce
19 Bɑɑkɔɔm ŋɑ, ì mɑ̀ ideu ihɛ̃ tɑ̃ ŋɑ. Nɑ nŋu, í sĩɑ inɛ fei ku yɑ sɑku ku ɡbɔò ide, nɔ ku mɑɑ̀ yɑ sɑɑsɑò ide ku fɔ, nɔ idɔɛ ku mɑɑ̀ yɑ kɔ̃ ɡbɑ̃ɑ ɡbɑ̃ɑ. 20 Kù sĩɑ idɔi inɛ ku yɑ kɔ̃ ɡbɑ̃ɑ ɡbɑ̃ɑ domi kù jɛ do idɔɔkɔ̃i ɑmɑnɛ ɑ́ ceò mii iyi í jɛ dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃. 21 Nɑ nŋu, i nyɔ ɑndi mii iyi í jɛ riisi do lɑɑlɔ fei ŋɑ. Nɔ i ɡbɑ ide iyi Ilɑɑɔ̃ wɑ ɡbɛ̃ si idɔ nŋɛ ŋɑ do ɑrɑ kukɑye, domi ideui ɑ́ yɔkɔ ku fɑɑbɑ ŋɛ.
22 I mɑɑ̀ jɔ̀ i leekĩò ide ku ɡbɔ nŋu ɑkɑ̃, ɑmmɑ i yɑ ceò icɛ ŋɑ. Bii kù jɛ bɛɛbɛ, ì wɑɑ dĩ ijui ɑrɑ nŋɛ ŋɑi. 23 Ntɔ ntɔ, inɛ iyi í ɡbɔ ideu nɔ kù wɑɑ ceò icɛ, í yɛi bɛi mɔkɔ ɡɔ iyi wɑ cɔ ɑrɑɛ si diɡi. 24 Iyi í cɔ diɡiu í tɑ̃ nɔ í sindɑ wɑ nɛ, tenɡi bɛ ɡbɑkɑ̃ nɔ í ɡbɛjɛ bɛi ɑrɑɛ í yɛ. 25 Ammɑ inɛ iyi ɑ́ jɛ ilu inɔ didɔ̃ si mii iyi wɑ ce fei nŋui í jɛ inɛ iyi wɑ cio woodɑ do lɑɑkɑi nɔ wɑ jirimɑɛ do temuɑ. Nɔ bii í ɡbɔ ideu ci yɑ ɡbɛjɛɛ nsɛi nsɛi ɑmmɑ í yɑ ceò icɛi. Lɑfɛ̃ɛ ɑ́ jɛ ilu inɔ didɔ̃i si nɑ iyi í jɔ̀ woodɑu í jɛ dee dee nɔ ɑ́ nyɑ inɛ.
26 Inɛ iyi wɑ tɑmɑɑ nŋu wɑ too kpɑ̃ɑi Ilɑɑɔ̃ nɔ kù wɑɑ nɔ ɑmɛɛ, lɑfɛ̃ɛ wɑ sɔɑ ɑrɑɛ iboi. Kpɑ̃ɑi Ilɑɑɔ̃ ku tooɛ nɡbɛi. 27 Kpɑ̃ɑi Ilɑɑɔ̃ ku too iyi í mɑ́ nɔ kù nɛ riisi kɑ̃mɑ iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í jilɔɔ si í jɛ ntɔ, nŋui í jɛ inɛ ku yɑ ce ɑrɑɑrei kɔyɔ ŋɑ do jɑɑɔ̃ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ wɑhɑlɑ, nɔ ku mɑ̀ ɑrɑɛ ku mu si lɑɑlɔ yɑɑmɔi ɑndunyɑ.