2
Mɑɑ̀ yɑ cɔ bɛi ɑmɑnɛ ŋɑ ɑ̀ reò njɛ do bɛɛrɛ
Kpɑɑsim ŋɑ, iŋɛ iyi ì dɑsi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi nɑɑnɛ, nŋu iyi í jɛ ilu ɑmboe, i mɑɑ̀ yɑ jɔ̀ nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ ku tɔtɔɔò bɛɛrɛi inɛ ŋɑ ku cɔ. Yɑɑse ɡɔ wee. Ilu fiɑ ɡɔ iyi í nɛ ibɔ jiidɑ do lɛlɛɑwɔi wurɑ í nɑɑ si kutɔtɔɔ nŋɛ. To, wee, ilu ɑre ɡɔ mɔ í nɑɑ bɛ do ibɔ ku ɡɑɛ. Bii ì jirimɑ ilu ibɔ jiidɑu ŋɑ nɔ ì ni ku bubɑ si kitɑ̃i inɛ nlɑ ŋɑ, nɔ ì sɔ̃ ilu ɑreu mɔ ì ni ku leekĩ ihɔ̃, wɑlɑkɔ ku bubɑ ilɛ, ì wɑɑ cɔ bɛi inɛ ŋɑ ɑ̀ reò njɛ do bɛɛrɛ ŋɑi. Nɔ ì wɑɑ kiiti inɛ ŋɑ mbɛ do lɑsɑbu iyi kù jɛ dee dee.
Bɑɑkɔɔm ŋɑ, i ɡbɔ. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ilu ɑre si ɑndunyɑu ihɛ̃i Ilɑɑɔ̃ í cicɑ ku bɑ nɑɑnɛ nŋɑ ku lɑ nɔ ɑ bɑò bommɑɛ iyi í wɑ̃ò inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ buu. Ammɑ iŋɛ, ì yɑ dondɑ ilu ɑre ŋɑui. Wee ilu fiɑ ŋɑui ɑ̀ wɑɑ kpɑ̃ ŋɛ iju nɔ ɑŋɑi ɑ̀ yɑ bɔò ŋɛ ile kiiti, mɑ̀ iboi. Aŋɑi ɑ̀ yɑ mɑɑ nyɑ cɔɔi iri jiidɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í mu nŋɛ.
Kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ í ni, bi inɛ mmu bɛi ì bi ɑrɑɛ. Ntɔ ntɔ, mii jiidɑi ì wɑɑ ce bii ì wɑɑ too woodɑi bommɑi Ilɑɑɔ̃u bɛ ŋɑ. Ammɑ bii ì wɑɑ cɔ bɛi inɛ ŋɑ ɑ̀ reò njɛ do bɛɛrɛ ŋɑ, dulum nii ì wɑɑ ce ŋɑ nɔ woodɑi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ yɛ tɑɑle nŋɛ domi i kù wɑɑ jirimɑɛ ŋɑ. 10 Ntɔ ntɔ, inɛ iyi í kuɑ woodɑ bɑɑ ɑkɑ̃, woodɑ iyi wɑ too bɛbɛi fei nɡbɛi. 11 Inɛ iyi í ni, i mɑɑ̀ ce sɑkɑrɑ, nŋui í ni mɑ́, i mɑɑ̀ kpɑ ɑmɑnɛ. Nɑ nŋu, bɑɑ bii i kù ce sɑkɑrɑ, bii ì kpɑ ɑmɑnɛ, ì kuɑ woodɑi. 12 Nɑ nŋu, i yɑ fɔ ide nɔ i yɑ ce bɛi inɛ ŋɑ iyi woodɑ iyi í yɑ nyɑ inɛ ɑ́ kiiti. 13 Inɛ iyi kù nɛ ɑrɑɑrei kpɑɑsi, Ilɑɑɔ̃ ɑ́ kiiti nŋu mɔi kɑɑ ce ɑrɑɑreɛ. Ammɑ inɛ iyi í nɛ ɑrɑɑrei kpɑɑsi ŋɑ ɑ́ jɛ iɡũ si ɑjɔi kiitiu.
Nɑɑnɛ ku dɑsi do icɛ ku ce
14 Kpɑɑsim ŋɑ, ribɑ yoomɑi ɑmɑnɛ í nɛ bii í ni nŋu í jɛ woo dɑsi nɑɑnɛ nɔ kù wɑɑ ce kookoosuɛ. Nɑɑnɛu bɛ ɑ́ fɑɑbɑ lɑfɛ̃ɛ? 15 Bii inɛ ɡɔ nŋɛ, inɛmɔkɔ wɑlɑkɔ inɑɑbo ɡɔ í nɛ ɑrei jɑɑɛ, nɔ kù nɛ bɑɑ ijɛ iyi ɑ́ jɛ, 16 nɔ inɛ ɡɔ nŋɛ ku ni, kɑ sukudɔ̃, i yɑ jɛ i yo, mɑɑ̀ jɔ̀ tũtũ ku kpɑɛ, bii kù muɑɑ bukɑɑtɑi mii iyi í nɛ, sukudɔ̃i mii wɑ niɑɑ. 17 Bɛɛbɛ mɔi, nɑɑnɛ ku dɑsi iyi ɑ kù wɑɑ yɛ kookoosuɛ, nɑɑnɛu nɡbɛi.
18 Inɛ ɡɔ ɑ́ yɔkɔ ku ni, inɛ ihɛ̃ í dɑsi nɑɑnɛ, inɛ ihɔ̃ mɔ wɑ ce kookoosuɛ. Ammɑ ɑmu ɑn jɛɑɑ n ni, nyisim nɑɑnɛ ku dɑsiɛ iyi kù jɛ do kookoosu, nɔ ɑmu mɔ n nyisi nɑɑnɛ ku dɑsim do kookoosuɛ. 19 Kù jɛ ì dɑsi nɑɑnɛ iyi Ilɑɑɔ̃ ɑkɑ̃i í wɛɛ? Í sĩɑ. Bɑɑ inɛi inɔɔko ŋɑ mɔ ɑ̀ mɑ̀ bɛɛbɛ nɔ ɑ̀ wɑɑ yɑyɑ do njo. 20 Ammɑ ɑwɔ iyi i kù nɛ lɑɑkɑi, ì bi n nyisiɛ iyi nɑɑnɛ ku dɑsii inɛ ɡɔ iyi kù wɑɑ ce kookoosuɛ, nɡbɛi? 21 Bɑlɑ nwɑ Aburɑhɑmu í jɛ dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃ nɑ kookoosuɛ iyi í ce, si iyi í jɛsi nŋu ku sɑkɑ ɑmɑɛ Izɑɑki ku ceɑò Ilɑɑɔ̃ kuwee. 22 I kù yɛ nɑɑnɛ ku dɑsii Aburɑhɑmu njɛ do kookoosuɛ wɑ too njɛi bɑ. Nɑɑnɛ iyi í dɑsi í bɑ̀ɑ í kɔ̃ nɑ kookoosuɛ iyi wɑ ce. 23 Bɛɛbɛi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃u í ce iyi í ni, “Aburɑhɑmu í dɑsi Ilɑɑɔ̃ nɑɑnɛ, nɔ do sɑɑbui nɑɑnɛu Aɔ̃ mɔ í kɑ̀ɑ si inɛ dee dee”. Nɔ ɑ̀ wɑɑ kpoo kpɑɑsii Ilɑɑɔ̃. 24 Debɛi ɑmɑnɛ í yɑ jɛ dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃i nɑ sɑɑbui kookoosuɛ iyi wɑ ce, kù jɛ nɑ nɑɑnɛ iyi í dɑsi nŋu ɑkɑ̃.
25 Bɛɛbɛ mɔi ɑbo kɑɑfe iyi ɑ̀ yɑ kpe Rɑhɑbuu, í ce. Í jɛ ɑmɑnɛ dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃ nɑ kookoosuɛ si nɑ iyi í jɔ̀ í ɡbɑ Zuifu woo bɛ ŋɑu si kpɑsɛ̃ɛ nɔ í nyɑ ŋɑ do kpɑ̃ɑ mmu. 26 Ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ ni ɑrɑ iyi kù nɛ hunde, ɑrɑ ikui. Bɛɛbɛ mɔi nɑɑnɛ ku dɑsi iyi kù wɑɑ ce kookoosuɛ nɑɑnɛ ikui.