24
Iesu vit usil sakvisien keil ka avong takeih keil koa hemai Mak 13:1-31; Luk 21:5-33
Navong Iesu ka onen keil amul alokovein teahu ten Eim Votut, meatin keil onen umai veni ka arie lat more eim keil ten Eim Votut mini. Sakini Iesu viteni min keil vit, “?Miles tounah vasi keil ekek? Anatin eli naviteni min kami, avong tai hemai koa ahat keil enek irkapiltei mun, meatin keil imai u rasilin keil vasi.” Luk 19:44
Evus, Iesu vina en Hou Nei Olip ka ral min meatin keil onen. Ka navong mul rondan, keil umai veni, keil enges, ka avisi avit, “?Hiteni min komai, tounah keil ekek usil Eim Votut hekur out nengeis? ?Ka asa varei hetie lati keke komul kumai ka tounah keil ten out netan hevus?” Mat 24:27,37,39; 13:39,40,49; 28:20
Iesu vit kesi min keil vit, “Mihelei kat revi kami ka minamaentei meatin sav tai nasak luvos kami. Veni meatin houlu imai en isok ka ihiteni ihit, ‘!Inau navi Mesaea!’ Sakini iluvos meatin keil houlu. Mat 24:11,23-24; Sion 5:43; 1Sion 2:18 Mihelonge keke vaeen keil mul mai vesesal ka mihekur longlongien usil rea keil en out soutin. Ka kami minatimanintei eni. Tounah keil enek hemai somok hekistal, ka keite ten out netan hermaitei veah. Out tai uas out sav ka kantri keil u ris kantri sav keil. 2Kron 15:6; Aes 19:2 En out houlu en out netan amai heat meatin keil ka alu helu. Ka avaseini keke tounah keil enek tisa, hemai hetisa mok mulamu en avong hiasuvien onen Ahi hemai hekistal ien. Tounah keil enek asuval mahien koa ahin long rohtoh eni navong hekur tivava.
“Hevus, ihuli kat kami ka isa lat kami miheha keke avasan mahien ka u vini kami. Mat 10:17,23; Sion 16:2; Mat 10:22; Sion 15:18 Meatin keil ten kantri vasi keil, tine heat kami veni mimusil inau. 10 En avong enek, meatin houlu ihiles eisile ran demkatien one ka isa lat time keil one min vativieh keil ka tine heat vatiamal kati one. 11 Ka provet taluvosien keil houlu ikistal ka iluvos meatin keil houlu. Mat 24:5,24 12 Ka veni sakien tatisa hemai hehi houlu mok, envatien onen meatin houlu hetovuol en meatin sav keil. 13 Ka koakeil ilomal hekeih en demkatien one hetokol keite ten tounah vasi enek, Ahi houtut keil. Mat 10:22; Rev 7:14 14 Ka navong more longlongien koanik usil hiasuvien onen Ahi heka vasi out netan keke akilea eni, Mat 28:19; 10:18 en avong enek varei, keite ten tounah vasi hemai.
15 “Kami miheles selusien onen Ahi koa ka en provet Daniel hemai hehi anatin koa vit, ‘Iling tounah tai koa tisaso hel en Eim Votut ka hesakini hermutotei mun en meten Ahi.’ Daniel 11:31 (Kami koa mivuli selusien ekek, miheilea aneite teni.) 16 Ka navong milesi, koakeil amul en out Sudea ikalah ilohosai iha en vatihou keil ka ito suai. 17 Munak meatin etai mul museh hae, avong hervinvintei mun vaha ris neim vakur etai tounah onen. Luk 17:31 18 Ka munak meatin tai mul mum en ah sen, hervatei mun teim vakur etai eisin omon. 19 En avong keil enek, hetisa vareis min ahin keil koa ameas vuo koakeil arounat en tivava keil. 20 Mihehis min Ahi keke avong koa mihelohosai eni hervitei en avong koa an hetisa vuo en Sabat, 21 veni mahien en avong tatisa enek helohlin avong vasi keil ten out netan: en avong Ahi mumon out netan rokol kosa. Ka vati avong enek hetovuol emun en avong keil koa hemai veah. Dan 12:1; Soel 2:2; Rev 7:14 22 Ka Ahi rei avong keil tatisa enek mai tamureis veni mundem usil koakeil rie lat keil avi onen. Veni munak hermumontei, meatin hetovuol emun hemoul.
23 “Ka en avong enek, ihiteni ihit, ‘!Alesi mau! !Mesaea koa Ahi rie lati keiek!’ Vuo ihit, ‘!Alesi, mul kei va!’ Ka kami minakurtei anatin en selusien keil enek. Mat 24:5,11; 1Sion 2:18 24 Veni Mesaea taluvosien keil ka provet taluvosien keil emun imai. Ka navong imai, umon merikel keil ka marmari tounah keil vasakin meatin keil itimanin eni. Keil umoni keke avaluvos meatin houlu avousil keil. Dut 13:1-3; 2Tes 2:9-10; Rev 13:13-14 Ka isak visi keke ileh koakeil emun Ahi rie lat keil avi onen, ka isakras. 25 Sakini mihelong revi selusien onak veni naviteni tuai min kami tounah keil koa hemai hekistal.
26 “Sakini, munak meatin etai hehiteni min kami hehit, ‘Mesaea va ko en out volvol,’ minahatei en out ekok. !Vuo! Munak keil ihiteni ihit, ‘Mesaea keie, kei ros neim en out enek,’ minakurtei anatin eni. Luk 17:23-24 27 Veni en avong koa inau, Natin Meatin, nimai ris eni, meatin keil vasi ilei kilea eni Mat 24:37,39; 1Kor 15:23; 1Tes 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Tes 2:1,8; Tiem 5:7,8; 2Pit 3:4,12; 1Sion 2:28 hesuval navong ales ahil vil ka ritin ka vasi out en usite tai en out ist rokol usite sav emun en out wes. 28 Suval koa meatin keil alei kilea out koa tounah tai mat mul ien navong ales vangi angolu keil, navong Natin Meatin hemai ris, meatin keil ilei kilea eni.* Selusien kati teni vit, ‘voltsa,’ mari aman tai koa mul muka rahit tounah koa mat mules. Luk 17:37
29 “Ka en hati avong enek koa avong tatisa keil enek hevus,
‘Meteiai hemai hemalikelik
ka avati hertitintei. Aesea 13:10 Esek 32:7; Soel 2:10,31; 3:15; Rev 6:12
Hitu keil imerang ran teilang,
ka tounah sav keil emun amul nesa,
Ahi hesakulul en keil.’ Aesea 34:4 Hag 2:6,21; Rev 6:13
30 “Anatin, en avong koanek varei, tounah hekistal en teilang vatie lati keke inau, Natin Meatin, namul numai, ka meatin vasi ten out netan uai avong ilesi. Keil iles, ‘Natin Meatin hel hemita en mahmah keil ten out nesa’ Daniel 7:13 Sak 12:10,14; Rev 1:7; Mat 16:27; 26:64 hetal min keihoen ka mari muohien onen. Sak 12:10,14; Rev 1:7; Mat 16:27; 26:64 31 Kei houh mari amaru tai keke vasila angelo keil onen. Ka keil iha en out vasi netan, usite tai hetokol usite sav, keke avalah ruain meatin keil koa Ahi rie lat keil avi onen. Mat 13:41; Aes 27:13; 1Kor 15:52; 1Tes 4:16; Dut 30:4; Sak 2:6
32 “Kami mihekur hihiseien koa ten vati fik. Navong angoite so lati ka mul son oute hau keil, mikilea keke avong ten romrom mul mai vesesal. 33 En vati sakien enek, navong miles tounah vasi keil enek amul akur out, miheilea keke amairisien onak, Natin Meatin, mul mai vesesal. Anatin, mul tuai en voiteh. 34 Anatin eli naviteni min kami, tounah vasi keil enek hekur out en avong koa meatin keil ten kosa amul amoul veah. Mat 16:28 35 Out netan ka teilang emun luhevupuol, ka selusien onak sakras vavuol.” Mat 5:18; Luk 16:17
Iesu viseini keke meatin tovuol vailea avong koa Natin Meatin hemai ris eni Mak 13:32-37; Luk 17:26-36; 12:41-48
36 Ka Iesu vit, “Meatin tovuol vailea avong kati koa inau, Natin Meatin, nimai ris eni. Umen 1:7; 1Tes 5:1,2 Anatin, angelo keil en out nesa ka inau, Natin Ahi, emun merkileatei eni. Ahi Tamer enges kilea avong kati teni. 37 Amairisien onak, Natin Meatin, hesuval asa koa kur out en avong onen Noah mulamu. Sen 6:9-12 38 Veni en avong keil enek mulamu en mari oai, meatin keil amul akanian ka amunmun, meahos keil ka ahin keil amul aretalihe va rokol avong varei Noah va neim en mari sip onen. Sen 6:13–7:24; 2Pit 3:6 39 Keil areingeingeni varei en asa koa hemai hekur out rokol avong varei koa mari oai mai ka mutaves vasin keil uva umatmat. En vati sakien enek, meatin keil itimanin en amairisien onak, Natin Meatin. Mat 24:27,37; 1Kor 15:23; 1Tes 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Tes 2:1,8; Tiem 5:7,8; 2Pit 3:4,12; 1Sion 2:28 40 En avong enek, munak meatin elu lumum en ah tas; tai en keilu Ahi hekuri hehina heto hetal mini, ka tamun helokoveini hetos. 41 Anatin, munak luahin lumul lusak mesein anien, tai en keilu Ahi hekuri hehina heto hetal mini, ka tamun helokoveini hetos.
42 “Sakini, mihelei kat revi kami, veni mireingeingen avong sa koa Asuv onami hemai ris eni. Mat 25:13 43 Ka miheilea keke munak meatin koa eim vi onen kilea en avong kati koa tarhena hemai ien, kilea vatos valei kokoe revi ven eim omon keke tarhena enek hervatei neim. Luk 12:39-40; 1Tes 5:2; 2Pit 3:10; Rev 3:3; 16:15 44 Sakini, mihesak mesein kami, veni en vati sakien enek, inau, Natin Meatin, nimai ris suval tarhena tai en avong koa mirkileatei eni.
45 “?Isei vi meatin toumien koa vi meteisau ka mul long kat ren asuv onen? Kei vi kei koa asuv onen lingi vi houlu en meatin toumien teisav keil en teim keke vasan anien ae en avong mal teni. 46 Tokolkatien hel en meatin toumien koa asuv onen hehotini keke mum revi umen vasi keil onen navong mai ris teim. 47 Anatin eli naviteni min kami, asuv koanek hehati lat meatin toumien enek keke valei kat vasin tounah sav keil onen emun. Mat 25:21,23
48 “Ka munak meatin toumien enek, vatin tisa ka mul viteni min kei sasen vit, ‘Asuv onak mul roun vareis.’ 49 Sakini mul mu purun meatin toumien teisav keil ka mul kanian ka mul munmun ral min koakeil avi uti munmunien. 50 Ka asuv onen hemai ris en avong tai koa meatin toumien enek hermundemtei hehit hemai eni. 51 Ka navong asuv onen hemai, hou puruni ka helisi heha en out ten mahien hetal min koakeil amusil Ahi en hilive enges, en out koa il is ka il ihal lohe ven mahien one.” Mat 8:12; 13:42,50; 22:13; 25:30; Luk 13:28

^ Mak 13:1-31; Luk 21:5-33

24:2: Luk 19:44

24:3: Mat 24:27,37,39; 13:39,40,49; 28:20

24:5: Mat 24:11,23-24; Sion 5:43; 1Sion 2:18

24:7: 2Kron 15:6; Aes 19:2

24:9: Mat 10:17,23; Sion 16:2; Mat 10:22; Sion 15:18

24:11: Mat 24:5,24

24:13: Mat 10:22; Rev 7:14

24:14: Mat 28:19; 10:18

24:17: Luk 17:31

24:21: Dan 12:1; Soel 2:2; Rev 7:14

24:23: Mat 24:5,11; 1Sion 2:18

24:24: Dut 13:1-3; 2Tes 2:9-10; Rev 13:13-14

24:26: Luk 17:23-24

24:27: Mat 24:37,39; 1Kor 15:23; 1Tes 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Tes 2:1,8; Tiem 5:7,8; 2Pit 3:4,12; 1Sion 2:28

*24:28: Selusien kati teni vit, ‘voltsa,’ mari aman tai koa mul muka rahit tounah koa mat mules.

24:28: Luk 17:37

24:29: Esek 32:7; Soel 2:10,31; 3:15; Rev 6:12

24:29: Hag 2:6,21; Rev 6:13

24:30: Sak 12:10,14; Rev 1:7; Mat 16:27; 26:64

24:30: Sak 12:10,14; Rev 1:7; Mat 16:27; 26:64

24:31: Mat 13:41; Aes 27:13; 1Kor 15:52; 1Tes 4:16; Dut 30:4; Sak 2:6

24:34: Mat 16:28

24:35: Mat 5:18; Luk 16:17

24:35: Mak 13:32-37; Luk 17:26-36; 12:41-48

24:36: Umen 1:7; 1Tes 5:1,2

24:37: Sen 6:9-12

24:38: Sen 6:137:24; 2Pit 3:6

24:39: Mat 24:27,37; 1Kor 15:23; 1Tes 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Tes 2:1,8; Tiem 5:7,8; 2Pit 3:4,12; 1Sion 2:28

24:42: Mat 25:13

24:43: Luk 12:39-40; 1Tes 5:2; 2Pit 3:10; Rev 3:3; 16:15

24:47: Mat 25:21,23

24:51: Mat 8:12; 13:42,50; 22:13; 25:30; Luk 13:28