2
Tuaf reꞌ anpirsai Yesus Kristus antoupu ꞌmoin feꞌu
Unuꞌ feꞌe te, hi mtanhai Uisneno In apreent ein. Hi mmoeꞌ sanat humaꞌ-humaꞌ. Es naan ate, In naan ki on reꞌ atoin amates. Unuꞌ feꞌ hi mmoin mituin pah-pinan ia in romin. Hi mmoin mituin furiꞌ naꞌko aꞌnaak niut reuꞌf ee in romin. Antea oras ia, nitu naan anfuriꞌ mansian he nraban Uisneno feꞌ. Unuꞌ feꞌ, hit tmoin on reꞌ naan amsaꞌ, tar antea saaꞌ-saaꞌ aah, reꞌ hit tnaben tiit aiꞌ tatenab tiit ee, he tmoeꞌ tatuin hit roimk aa kuuk. Hit tmoeꞌ maufinu on reꞌ tuaf bian sin ok-okeꞌ, etun Uisneno natooꞌ koꞌu neu kit, 4-5 ma naan kit on reꞌ amates amsaꞌ reꞌ anbetis ma nbaits on nok Ne. Maski on naan amsaꞌ, In nkasian kit, natuin In nneek niis kit. Es naan ate, In naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot. Onaim In nsonuꞌ Yesus Kristus he nfee ꞌmoin feꞌu neu kit. Onaim Uisneno es reꞌ ansoi nafetin kit, natuin In neekn ee reko. Yesus Kristus anmaet, mes Uisneno namonib nafainꞌ Ee. Rarit Uisneno nait nasaeb Ee he nnaaꞌ aprenat et sonaf neno tunan. Uisneno anmoeꞌ on naan amsaꞌ neu kit. In nfee ꞌmoin feꞌu neu kit, rarit In nait nasaeb kit ma hit atnaaꞌ aprenat tok Kristus atbi sonaf neno tunan. Nok ranan naan, anmurai oras ia tar antea nabar-baar, Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In manekan kouꞌ-koꞌu, ma In nekan arekot maꞌtaniꞌ naan, natuin hit tpirsai Yesus Kristus. 8-9 Oras hi mpirsai Kristus, Uisneno nsoi nafetin ki natuin In nekan arekot. In nsoi nafetin ki on naan, ka nak fa In he nbaras saaꞌ reꞌ hi mmoeꞌ sin. Naan anjair parseen neu ki ruum-ruum aah. Es naan ate, hi ka mmuiꞌ fa uab reꞌ maꞌuꞌu he mifeef nok saaꞌ reꞌ hi mmoeꞌ sin. 10 Hit tmoin, natuin Uisneno es reꞌ anmoeꞌ ma npakae kit. Rarit Yesus Kristus anfee ꞌmoin feꞌu neu kit, maut he hit tmoni tbi ꞌmoeꞌ arekot ma rais arekot reꞌ Uisneno nafeek nain sin naꞌko un-unuꞌ.
Uisneno antoup tuaf naꞌko areꞌ kanan uuf ma pah
11 Aok-bian arki! Hi mihini mrair mak, atoin Yahudis sin annaaꞌ naher-heran sin atoran rais maꞌheriꞌ, mes sin nkanaꞌpaar ki reꞌ ka atoin Yahudis fa, natuin hi ka mituin fa atoran naan. Te kaah, naan suma atoran mansian reꞌ anmatoom nok in aon, ka ntea fa in nekan. 12 Oras hi ka mpirsai fa feꞌ meu Yesus Kristus, hi ka mmuiꞌ fa hak he mtaam amjair Uisneno Iin na. Unuꞌ te, hi ka mtaam fa feꞌ meu Uisneno In rais manbaꞌan reꞌ In nahakeꞌ nain je nok naiꞌ Abraham ma in sufan-kaꞌun sin. Oras naan, hi mitua mbi pah-pinan ia, ka mharap ma mifnekan fa meu Uisneno, natuin hi amjair tua sonaꞌ feꞌ, 13 reꞌ mabetis naꞌko Uisneno. Mes oras ia, Yesus Kristus anfei ranan he hi bisa mmafuut mok Uisneno. Kristus anmaet he nhainiik Uisneno In nekan, he hi bisa mmarameꞌ mok Uisneno, ma bisa mjair Iin na.
14 Unuꞌ feꞌ, hai atoin Yahudis ka bisa fa mmoin nok mamut meu ki atoin ka Yahudis fa. On reꞌ anmuꞌi ꞌbataꞌ reꞌ nmoeꞌ kit ma atmaꞌbataꞌ. Mes natuin Yesus Kristus anmate nbi hau nehe, onaim In nareuꞌ nani ꞌbataꞌ naan, he hit reꞌ unuꞌ feꞌe te atmamuus, bisa tmarameꞌ tfain, atjair pah meseꞌ. 15 Fin unuꞌ feꞌ, atoin Yahudis sin namin ranan he nmonin rek-reko nok Uisneno anpaken atoran rais pirsait ein. Mes oras Yesus Kristus anmaet, In nkaibataꞌ nain raan amnaaꞌ ma nfei raan feꞌu, he tuaf naꞌko pah Yahudis ma bian naꞌkon pah aꞌtetaꞌ sin, bisa ntaam nabu-buan ma nmoin nabu-buan nok Uisneno. Nok ranan naan, sin arsin anmafutun njarin pah feuꞌ goes, reꞌ nmoin nok rais rameꞌ es nok es. 16 Onaim Kristus anmaet anbi hau nehe, he nmoeꞌ rais mapanaf nua bisa natefan njair meseꞌ, ma neik sin anfanin neun Uisneno. Kristus annoes ma nsaok nain areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ unuꞌ te anjair rasi reꞌ neik sin njarin musu es nok es. 17 In nkoen On neem anbi pah-pinan neik Rais Reko neu atoin Yahudis ma ka atoin Yahudis fa mnak, “Unuꞌ feꞌe te, hi mmamusun, mes oras ia anmuiꞌ ranan he hi bisa mmarameꞌ es nok es.” 18 Onaim hai atoin Yahudis ma hi reꞌ ka atoin Yahudis fa bisa tapein ranan he tnao teu hit Amaꞌ Uisneno tabu-bua, natuin Naiꞌ Yesus anfei nrair ranan neu kit arkit. Ma Uisneno In Asmaan Akninuꞌ msaꞌ naruruꞌ ma nakriraꞌ ranan neu kit arkit.
Yesus Kristus In tuaf ein on reꞌ uim onen
19 Natuin Yesus Kristus In mepu naan, es naan ate, hi atoniꞌ reꞌ ka atoin Yahudis fa, hi ka mjair fa tua sonaꞌ mtein, reꞌ ka nmuiꞌ fa hak saaꞌ-saaꞌ. Fin oras ia, hi mmuiꞌ hak et sonaf neno tunan, natuin hi mjair Uisneno In nonot-asar. 20 Naan on reꞌ Uisneno he nahakeꞌ uim jes. In ntao fatu ꞌsuik susuf, es reꞌ Yesus Kristus. Rarit In nahakeꞌ fanderen, es reꞌ In mafefa kniunꞌ ein ma In haef ein. Rarit In nsusun ma nbakin fatu anbi faofk ein ok-okeꞌ. Fatun naan es reꞌ hit arkit reꞌ attaam atjair In nonot-asar. 21 Umi naan anhaek naheer maꞌtaniꞌ anbi fatu ꞌsuik susuf. Umi naan naꞌsiu piut, tar antea tuaf-tuaf neem ma nꞌonen neu Uisneno. 22 Onaim oras ia, Uisneno nmoeꞌ he hi reꞌ ka atoin Yahudis fa msaꞌ, amjair on reꞌ fatu, mibua mok kai atoin Yahudis. Uisneno nsusun kit arkit, he tjair In sonaf reꞌ Uisneno In Asmanan natua ma namaik.
2:4-5 Kolose 2:13 2:8-9 Naiꞌ Titus 3:5 2:15 Kolose 2:14 2:16 Kolose 1:20 2:17 Naiꞌ Yesaya 57:19