4
Tiyarafenui Avúavá Bá Ma Van Baya Ino
*Máan tukhein nan mi Yisas Karaisi ma aí o yosikhanti siretí ankan mái máan uman o yosin nompo mai ma véi variyaré ein avúavá basá útaare vá bano. Mai fara vara seyo, Yisas Karaisin avíká ma uman barantó uno ma sireya inikhante mae umeí ma iyaona vá ampeno. Máan ma inteyan umeí ma in anunu khayo ída e yakháan more mere eya non nompo Tiyarafenui yoran mana varano van moéke anunu in nono. *Para vara seyo mai ma afokhampin bain kéká ano ma aruven baren iyáken amusin dosiyan ma aurá ída yafisin avúavá bákan ma famúku avúavasí ono van anunu iyaré ein avúavái fefá bariyare ono. Betí ankan ma ara ara omasí iyáken óen non naren óen iyan ma inká ída funtákein omasí iyáken ma kampun ayarafenu kayorá ma namu avúavá póké monó tiyá ein mai feyante avúava sinta ifo vá ampeno.
Mai ma fefá manápá noré eona kéká bá ma ída evaránen oriveya vetin má namu avúava sinta variyaona van mi siretin oyampá baya sen asiyan mino. *Máa siyan mifo fúkein kéká bá mai ma ída furin nan para vaona kéká bá anon Tiyarafenu avorá o mantavesin minó nanin bantan daiminten mifo afovasá ono. Para vara seyo mai van mi fúkein kékápin dere Tiyarafenui Kama Vaya Yisas Karaisi siamikharen mino. Mai kéká ano fura sen dan bukhafarái uman baren púken mifo vetí ankan ínaimpáké Tiyarafenu ma einíen aunampin ída furin para vanten mino.
Tiyarafenu Ano Ma Amusin Amikhein Dorantá Ma Kamaen Dafisin Baya Ino
*Ma vara ma kípan nain damú inka ádesí iyan mifo siretíi avúavápin dafían ákona ukheya funtákein avúavá ana variya vá amúkiya vano. *Moéken ma kákaní ukhein daná ma vain mai ven avábá uantan maran eya vá oriya vano. Para vara seyo, avábá in avúavá anon ara ara ume kayo yaran ten mino. *Inte kheká anó tiretin má dunan niyáken bano van inten nafi mai amusin pintesá mai kéká aviádesin siretin má bano.
10  *Ena nanin banta aya ono van ma Tiyarafenu ano mana mana amusin amirú ukhein dorantá kama e yafíbesin ná Tiyarafenui sarisari ano siretimpin bíkaaren banasifin orino. 11 Tiyarafenui oo vantaí ono van ma arakhanti mai véi ma siretin pinté uaren baya seinisá ono. Inká ena nanin banta aya ono van ma Tiyarafenu ano arakhanti mae mai ma véi amin nain ákona fókesá mai yoran barano. Máan ma esin mi Yisas Karaisi ma mantein avúava san Tiyarafenu aví ara ara avúavá póké daní inten mino. Minó kakhan má ákona vá ben ninan bain ayáká para oriyan banten mino. Mai fura ino.
Monó Nanin Bantaí Uven Ma Uman Baran Nain Baya Ino
12 Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, akhenóka yanasinta ano ma siretin aufin ira ma akheiní iyantiya mai van ída vá enará ukhein danái afoká iyá uno sire akhokho van ono. 13  *Máan akhenóka kayo anon Yisas Karaisi ma varein uman má manaí ukhá intiya ínaimpáké ma vei kakhan má ma ovaránen eriven amusin in nain damú tiretí ankan moéke véin má amusin in nono.
14  *Yisas Karaisin ánain ma yakhafiyasin ma aren asen iyantiya mai siretí ankan amusin mana vá ono. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui kakhakhein Aunan manon tiretin má banten mino. 15 Mai ma vanta aruan puré iyainta safi umoyan inta safi aau varanta safi áa enai yoran máden asuse inta safi ma uman baren berai sin nara siya rauno. Ída ino. 16 Yisasin ánain ma yakhafin nonará ma uman baran nona van mi siamiyá umpo ída vá ayave van ono. Tiretin nan ma Karaisini vaya ánain bákuriyain nanin banta e ma sen ariyain nará amusin iya Tiyarafenu avisá daní ono. 17 Mai fara vara seyo, vanasi ma yaimin nain damú inka afoká ein Tiyarafenu ano ve akhafana finté naren araí uren daiminten mino. Monó nanin bantafin naren daiminten mifo mai ma Tiyarafenui Kama Vayará ma ída mumunan iyáin nain kéká anon moékan uman baranten mino. 18 Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino,
“Puntákein nanin banta ano uman ma mamarantin ínaimpáké Tiyarafenu ano aya uren aviranten mifo
mai ma Tiyarafenu oo átakharéiyá in nain kéká bá ume nanin banta vá ano ma umampin orintin maen Tiyarafenu ano ída uron mi ayainten mino.” Pro 11:31
19 Máan tukhanti Tiyarafenui anunu ánain dakhafiya ma uman bariyáke vá puntákein avúavá ana vare oriyáke vá mai ma siretin uvantein Tiyarafenura sá ákona inin kaono. Mai fara vara seyo, véi ma sirein daná ída ifá é iyan mifo minói varé iyan mino.
* 4:1 Rom 6:2, 7 * 4:3 Efe 2:2-3 * 4:5 Apo 10:42 * 4:7 Rom 13:11-12 * 4:8 1Pi 1:22 * 4:9 Ibu 13:2 * 4:10 Rom 12:6-8 * 4:13 Apo 5:41; Yem 1:2; 1Pi 1:6-7 * 4:14 1Pi 2:20