5
Monó Doran Kayo Vá Pumara Kayo Vái Vaya Ino
Mai ma siretimpin ma vain monó doran banta kayo ma vaya siamenté uno. Téi má deren monó nanin bantai yafisin báké Yisas Karaisi ma mantein uman nan banasi siyamiyaruna véi ma ovaránen erin nain damú téi má deren beni amusimpin orékun kákan bí timinten mino. Monó nanin bantará ma yafisin baruna van mi ákona é ina iyá uno. *Tiyarafenu ano siretin mai yoran amikhen mifo sipisipi kayorá ma yafisiyain banta an de vá beni vanasirá dafiseno. Mai yorarí iyáke miyan barano vara siya rauno. Ída ino. Tiyarafenui vanasirá dafisin anunu vantiya amusin má beni yoran para varano van mi siamiyá uno. *Ída vá betintá ayafaí in dorarí iyákeya siretíi yoran pókesá betin kama avúavá aní ono. Máan tiyaré esin ma sipisipirá dafisin banta kékái Ayafa ma erinti ma veni amusimpin oresin maen kákan bí amiren ayáká para van oriyan ban miyan mi siretin aminten mino.
*Tiretí pumara kéka soe, monó nanin bantará ma yafisin banta kéká ano ma siamin nain baya inire vá mai ánain bákurono. Inká monó nanin banta oe, eyan maman bararasí ure vá ben ayain maran ono. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino.
“Mai ma au khákan iyain kékái Tiyarafenu ano oyan amé iyan mifo
ará ma varará kaúden bain kékái sarisari uanté iyan mino.” Pro 3:34
*Máan ma sikhanti ará bararasí ure vá Tiyarafenui moékan ákona aránaópá basin ma veni kama yamú ma afoká intin tiretin maman daní ino. *Tiretin amaniná ma afoká é iyain uman pinte mai Tiyarafenu anon ayaé iyan mifo minó uman béin ná ameno.
*Tiretíi namuro mai Van Anon mi váken be ma onan nain arono van raioni an daven báden non mifo véin nará dafían ákona ono. *Tiretíi mumunantá ákona ukheya vá béintá dafíke mantaan ákona vá ono. Mai fara vara seyo, siretí an den ma minó akhempá ma mumunan afá aváeyan má ayó má bá ma vain mano sireti ma variyaonaí ukhein uman mi varé iyan mino.
10 Tiyarafenu ano Yisas Karaisin pinté uaren mi vei sarisarifó tiretin o avían bei ída kípan kakhantá kaúken mino. Manáará ma uman o yosiresin mi véi anon tiretin oyampá mantaven evaránen ákona amiranti mantaan ákona ukheya van nono. 11 Minó ákona mai ven ninan bain para oriyan banten mino. Mai fura ino.
Pita Ma Vei Vaya Mo Akhení Iyáken Amusin Baya Sein Mino
12  *Ten má ákonaen monó dorarí iyain tifá tiváe ino sé ma inikheruna vanta Sairasi mái siya iká asíka vompon tiretin uvaman amé uno. Inte uman ná tiretin amaniná afoká é iyan nafi mai Tiyarafenui sarisari ano siretin má bakái ákona uantano van ma vompon uvaré uno. 13  *Romú* barafin ma vain mumunan nanin banta ano vetíi amusin baya kain tiretí ankan baonafá orin inká te sanin an ma yákein banta Makin má deren bei amusin baya kain oren mino. 14 Monó avúavá pókesá ben avábá in maran ono.* Mai ma Yisas Karaisini vanasi vaonafin ná ará kusin banti vano.
* 5:2 Yon 21:15-17; Apo 20:28 * 5:3 2Ko 1:24; Fir 3:17; Tai 2:7 * 5:5 Efe 5:21; Yem 4:6 * 5:6 Mat 23:12; Ruk 14:11; Yem 4:10 * 5:7 Mat 6:25-30 * 5:8 1Te 5:6 * 5:9 Efe 6:11-13; Yem 4:7 * 5:12 Apo 12:2, 25; 13:13; 15:22, 37-40 * 5:13 Apo 12:2; 2Ti 4:11 * 5:13 Romue ma sikhein mai Kiriki vaya fintéBabironia en tikhen mino. * 5:14 Kiriki vaya fintéi Tiyarafenurá ma monó tiyain nanin banta ano ma kantasí ukhein amónan maran in póké ma avábá aní iyain nan tikhen mino.