22
Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Notɨ Awaisawɨhiyai Jisaasihoai Tiwɨtaatɨwɨ Nusepaasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:1-5, 14-16; Maakɨho 14:1-2, 10-11; Jonɨho 11:45-53)
Judaahiyaamɨ asisɨha nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ ahɨmaayawɨhandɨ nehɨhandɨ nandaatɨwɨha aimɨ nasatɨ detɨndaise. Sa asisaamɨ ambɨpatɨ Pasopaahande.* Aihɨ pɨrisihiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ sanawaayopo. Isɨhiya Jisaasihopɨ gaahore tɨwɨ maaritɨwɨhiyaasɨ nyahɨ Jisaasihoai kiyaamɨ ndɨhetɨ tiwisaihɨ amɨ wiwa kiya itɨhɨnyatɨtaawo nnɨwɨ yayawaawɨ namapɨ Jisaasiho sohoai noaatɨwɨ tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanawaatopo.
Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Judaasɨ Isɨkariyotɨhoai saimbɨ saimbɨ kaime undatɨ netɨ gɨwunyaataise. So Judaasiso otɨpɨpatɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiya 12 kaiwɨhiyaamɨ wore. Isɨ ko notɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaisunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandɨ jasohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiyaisunɨ winjatɨ nɨnɨ saindɨ saindɨ nasepaatɨ wɨrasitaano undatɨ kiyaisatɨ pɨwanataase. Aihɨ kiya komɨ pɨwɨhaapɨ gaaha kanyatataaso tɨwɨ maaritɨwɨ tɨhaapaiwɨ nawɨho siyaho samwaaŋɨ akɨtɨnɨhɨ nahɨmɨtaano undɨwɨ kaundawaatopo. Aihɨ Judaasiho kiya kaundohɨhaapɨ gaaso tatɨ gwɨnyaatɨ amɨ isɨhiya wɨndɨ atɨhomiwɨ mosaihɨ Jisaasihoai tiworisai wɨrawitandɨhɨraapɨ gwɨnyapenatɨ daataise.
Kɨma Pɨwɨma Judaahiya Kiyaamɨ Asisɨha Pasopaahandapɨ Tɨmanɨnɨhohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:17-25; Maakɨho 14:12-21; Jonɨho 13:21-30)
Nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ ahɨmotatɨ nehɨhandɨ nandaatɨwɨha asisɨha aimɨ noaipasɨhura asisɨha setɨ sipɨsipɨhaiwa tiwawaayopo. Aihɨ Pitaayɨ Joniyai Jisaasiho pɨwɨha sataha kaundatɨ natausaasataise. “Sahuraahɨ numwɨ nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ ahɨmotatɨ nehɨhandɨ nandɨhaahandɨ Pasopaahandapɨ nandɨhaahapa nepɨ nyamanɨta numwise,” undatɨ natausaasataise.
Aihɨ amɨ kurɨ Jisaasihoai saundɨmɨ nunjenamaise. “Yuhuraangɨ maahɨwapɨhɨ noha nandapa neha tɨmanɨtɨhaawe?” undɨmɨ nunjenamaise.
10 Aihɨ amɨ ko komɨha wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Sahuraahɨ numwɨ aunahɨpata nandaapɨ utaaho wo waapoho onɨhaara niwatɨ tɨpwɨnji taatɨ nasonɨhɨ iwinjaitaise. Iwinjasaihɨ ko niyonɨhɨ koai nɨwipinjai komɨ ipotɨ numwise. Numwɨ ko aŋɨhandɨ wɨndaatɨhɨ nandaahonaahɨ amɨ kandaatɨhɨ maasɨ sɨhoaasangisangi nandaapɨse. 11 Nandaapɨ aŋaaŋamɨ satɨhoai saundɨmɨse. ‘Nyangisɨ katanyisisɨho asisɨha Pasopaahandetɨ bindata nandapa nisɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ maasɨ nandandɨhaaŋɨ aŋaaŋɨ maahaaŋe?’ hɨtataase undɨmɨse. 12 Undisaihɨ ko aŋaaŋɨ waaŋɨ autaahɨ tiwatɨhaasɨnɨhandɨ ganɨhounɨ gwɨtɨho bimɨtɨhaahandunɨ nahataapa ahotahɨrotɨ netɨ nasisɨtaise. Nasisonɨhɨ kapɨhɨ nandapa kapa kapa nepɨ nyamanɨmise,” undataase.
13 Saundihɨ kurɨ naisururɨ numwɨ Jisaasiho kaundimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ noaipasɨhɨ mmonɨmɨ kahapaamapɨpa asisɨha Pasopaahandapɨ nandaatɨwɨhapa nepɨ tɨmanamaise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaisatɨ Nandapa Ipotɨhapa Nainjɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:26-30; Maakɨho 14:22-26; 1 Korindɨhiya 11:23-25)
14 Ipɨho aimɨ notɨ namaatipatɨ asɨhataahuraatihɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ bindawa asisɨha Pasopaahandapɨ nandapa nandaatɨwɨhuraatihɨ Jisaasiho niyatɨ ganɨhomɨhinɨ bimihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisangi naiwɨ maasɨ ganɨhomɨhinɨ bindawaayopo. 15 Aihɨ ko Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai sata kaundataase. “Asisɨha kɨma Pasopaahandamɨ nandapa nɨnɨ sangisatɨ maasɨ nandandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritataayo. Saindɨ nɨnɨ sangisatɨ nandɨmapɨhonɨnɨ yaasɨhandɨ netɨ napwɨtando. 16 Aindɨ amɨ nɨnɨ sandɨ kasatataato. Pasopaahandamɨ nandapa ipotɨ ipotɨhaiwa nɨnɨ wɨndɨ jɨhaatɨ namando. Namandɨ nehɨ bimaamɨ nundɨ Autaahaatɨho kɨmandɨ Pasopaahandamɨhaiwa netɨ akɨwaiwematɨ isɨhiyai numwaatɨ iwinjaatɨ bimonɨhuraatɨtando,” undataase.
17 Saundatosatɨ Jisaasiho kapɨho waapoho wainɨhandɨ windaho netɨ isɨwatataatɨ Autaahaatɨhoai saundatɨ, “Kɨnyɨ iparɨhoŋɨ gaahoŋe gaare,” undatɨ gaapundatosatɨ kiyai saundatɨ nunyataise. “Sahɨ sawanaatɨ kɨhonjɨ kɨhonjɨ nepɨ nanɨwɨse. 18 Nɨnɨ sandɨ kasatataato. Wanɨ kɨmo waapomo wainɨmandɨ nandosatɨ ipotɨ jɨhaatɨ wɨndɨ namando. Namandɨ nehɨ bimaamɨ nundɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai numwaatɨ ahoyatɨ iwinjaatɨ bimonɨhura sura japɨhɨ nando,” undataase.
19 Saundatosatɨ amɨ nandapa bɨretɨhandɨ wonjɨ netɨ isɨwatataatɨ Autaahaatɨhoai saundatɨ, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undatɨ gaapundatosatɨ naumbotɨ “kɨhonjɨ kɨhonjɨ nepɨ nanɨwɨse” undatɨ nunyataatɨ pɨwɨha saundataase. “Kɨmatɨ nisɨ ambɨpatɨ samɨ maipɨhaiwa nesama jatatamanɨtandɨ nasɨpainjɨpate. Sahɨ kɨmaiwɨ nahatewetɨ kaiwɨ nanawaawɨ nisapɨ gɨnunyaitaatɨwe,” undataase. 20 Aihɨ saiwɨ kiya aimɨ nanɨwosawɨ amɨ naasɨkatɨ kiyatɨ kaapɨho waapoho wainɨhandɨ windaho nandaatɨwɨ netɨ nunyataatɨ kiyai saundataase. “Kɨmandɨ kaapɨ wainɨmandɨ nisɨ jɨtɨpatɨ sangi jatatamanatɨ andɨtɨsaiwɨtandɨ sanaindɨhandaahɨ Autaahaatɨhounɨ amɨ komɨ isɨhiyaunɨ maasɨ tɨmaamaitɨtaatɨwɨhandapɨ pɨwɨha wanɨha wɨsasotɨhande. 21 Iyataatɨ nɨngisɨ isɨhiya tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨ wɨratɨnitandɨho kɨmo wanɨ ganɨhomɨhinɨ nɨngisatɨ maasɨ bindataise. 22 Autaahaatɨho nisapɨ ko siyatɨ siyatɨ kaitaise tatɨ gwɨnyaatɨ katirɨhɨrɨ kɨretɨ nɨnɨ isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napwɨto. Iyataahandɨ kandɨ amɨ utaaho so nɨngisɨ isɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ wɨratɨnisɨhopɨ maarɨho waatɨ tɨndataise ko ambɨpatɨ yaawɨhandɨ naitaiho,” undataase. 23 Aihɨ kiya otɨpɨpatɨhiya nyamɨ diyaamaho sandɨ kaitandɨ gwɨnyaatɨ bimihise tɨwɨ sawana nasenɨnawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya Awaisɨho Jɨhimatisɨho Diyaamahoe Nnɨhohɨtɨhandapɨhaare
24 Aihɨ amɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya sawana sanawaatopo. “Nyamɨ otɨhatɨhapɨ awaisɨho nyamɨ jɨhimainjɨho diyaamahore?” tɨwɨ pɨwɨha wihɨwihoaaŋɨ kanawaatopo. 25 Aihɨ amɨ ko kiyaisɨ wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Autaahaatɨho akohopɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ nanɨpimatɨwɨhiyai Isɨraherɨhiyaamɨ dawaataatapɨhiyaamɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiya ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨ kiyaamɨ isɨhiyai winjaawɨ bindawaayopo. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiya satɨwɨ ambɨpatɨ nusoaasanawaayopo. ‘Nyahɨ isɨhiyaisɨ biyaatɨ naisumwaatɨ iwɨtatamanaatɨ iwinjaawa bindɨhaayo,’ tɨwɨ ambɨpatɨ nusoaasanɨwɨhiyaare. 26 Iyataahandɨ kandɨ sahɨ siyaamataiwɨ kamaiwɨse. Owetane. Samɨ otɨhatɨhapɨ wo noaipatɨ awaisɨho jɨhoematɨtandaahɨ amɨ ko ipotɨhoematane. Iyataatɨ amɨ samɨ mɨtɨho samɨ otɨpɨpatɨhoematane. 27 Utaaho maahɨwo awaisɨhoematɨtaise? Utaaho nandapa nandandɨ bimisɨhoro e nandapa tɨhatɨ noaatɨ numwisihoro? Nandapa nandandɨ ganɨhomɨhinɨ bimisɨmo kɨmɨ kore. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ samɨ otɨhatɨhɨ samɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ sangisɨ jatatamanɨtandɨhonɨne.
28 “Nɨngisaapɨhɨ nanɨsenɨhaiwa noaipasɨhandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ nɨngisɨ nanɨmasisɨ namaayopo. Owetise. 29 Nɨnɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimɨtandɨ Apɨho Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ nanɨmipatamataindɨ amɨ nɨnɨ sangisɨ watɨpɨhandɨ nasinyataayo isɨhiyai iwinjaawɨ jɨhimatɨwɨ bimɨtaatɨwo. 30 Nɨnɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimohɨtɨhandaatɨhɨ sahɨ nandaapɨ nɨngisawɨ nandapa waapoho maasɨ ganɨhoaasɨnɨ nandaapo. Aindɨ amɨ nɨnɨ sangisɨ ahɨsisanɨhɨ sahɨ isɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaamɨ namoyaatohiyɨhiya Isɨraherɨhiyai amɨ awaisawɨhiyaatɨ mɨtɨhiyaatimatɨwɨ iwinjaawɨ bimɨtaapo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pitaahoai Kɨnyɨ Nisapɨ Soai Wɨndɨ Mausotɨhonɨne Tɨtaise Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:31-35; Maakɨho 14:27-31; Jonɨho 13:36-38)
31 Jisaasiho Saimonɨhoai saundataase. “Saimonɨhoŋe, Saimonɨhoŋe, kɨnyɨ baimbɨ atime. Bwaasɨrɨhɨrisɨ Autaahaatɨho kaimbɨ nunjeme undihɨ kɨrɨ sangisɨ netɨ konɨho witɨhandɨ pasaaha nemaitaatɨwɨ kihɨkihoaaŋemahohɨpatamatiyatɨ netɨ sangisɨ kihɨkihoaaŋesamatɨ nasopɨsasɨtandɨ aimɨ kandaase. 32 Satatɨ Katihɨhandɨ kandɨ nɨnɨ Autaahaatɨhoai aimɨ nunjenataayo kɨnyɨ nisapɨ gɨnunyaahingɨtɨhandɨ wɨndɨ nihɨrɨpɨ owemetɨtando. Kɨnyɨ maipɨhandɨ kaingɨtɨhandɨ namasisɨ nepemaitɨpɨ japɨhɨ nɨngisenda nasapaahura kɨmiya otɨpɨpatɨmiyai pɨwɨha iwɨtatamanɨpɨ andɨtɨwipɨha nunyapɨ kaundɨtaape,” undataase.
33 Satatɨ kaundihɨhandɨ kandɨ amɨ Pitaaho komɨha wihoaaŋɨha satatɨ kaundataase. “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ gisatɨ maasɨ napwɨtɨtunɨ amɨ napwɨtandɨhandapɨ aimɨ tɨmendaayo,” undataase.
34 Aihɨ amɨ Jisaasiho koaisɨ saundataase. “Pitaahonye, nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ gisɨ sandɨ kahɨtataato. Wanɨ apɨmatɨhɨ otɨpwɨsɨpaatɨ sangɨ gaatonɨhɨ kɨnyɨ nisapɨ satɨpɨ so Jisaasihoai nɨnɨ wɨndɨ mausotɨ kopɨ wɨndɨ atɨhomindɨhopɨtopo undɨpɨ mairɨmanyaara watɨpɨtɨpɨ kaundɨtaise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nawɨho Ikihɨ Namatanaatapɨ Kaundindɨhandapɨhaare
35 Aihɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Jɨhura nɨnɨ sangisɨ nandɨsɨsoaasohura nawɨho ikihɨ namatanaatɨ itɨpatɨ sapa wɨndɨ mipɨ nehɨ taanahiyɨhiyaatɨ nuwɨse satɨtɨ nandɨsɨsoaasataayo. Aihɨ amɨ sura sahɨ wapaapɨ nenoaahɨtawaayowo e owetiso?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ kiya wihoaaŋɨha koai saundawaatopo. “Nyahɨ sura wapaapɨ wɨndɨ nenoaahɨmeto. Owetise,” undawaatopo.
36 Aihɨ amɨ komɨha kiyai saundataase. “Jɨhura nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatonɨ amɨ wanɨhɨ utaaho wo ikihɨ amɨ nawɨho sapaisahondaataahɨ kapa isɨwatɨ none. Iyataatɨ amɨ utaaho wo namatanaatɨ owehondaataahɨ komɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨhɨrɨ nausohaatɨ isɨhiyai nunyatɨ nawɨho netɨ kora namatanaatɨ nunyatɨ nene. 37 Nɨnɨ sandɨ sangisɨ kasatohɨtɨmandɨ apaapɨmaato. Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ jɨpatɨpindataise.
‘Kounɨ isɨhiya ikopaisahiya maipɨhiyaisawɨ ahoyawɨ tɨmaamahɨwawaayopo,’ Aisaiyaaho 53:12
tatɨ jɨpatɨpindise. Satindɨmandɨ tɨtɨhɨ nisapɨ kandaasɨ nisɨhetɨ kiyatɨ noaipaitaise. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhapɨ nisapɨ katatɨ ahotindɨhandɨ wanɨ tɨtɨhɨ akɨpɨpa ausaimanɨnatɨ koaipaitandaise,” undataase. 38 Aihɨ kiya koai saundawaatopo. “Awaisɨhoŋe, nyahɨ namatanaatɨ yatɨmwɨ isɨwatɨhaayonɨ nyainjase,” undawaatopo. Aihɨ ko kiyai saundataase. “Gaasɨ sɨkatɨmurɨ isɨwatɨwɨse,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Autaahaatɨhopɨ Sisɨho Ipatɨ Oripɨhandɨ Nawatɨ Ahetimbɨpɨhɨ Gaapundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:36-46; Maakɨho 14:32-42)
39 Jisaasiho nasisoaarɨ notɨ gaapundatoaatimbɨpɨhɨ Sisɨho Oripɨhoaasɨnapɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Jerusaremɨhanda namasi noaipasi naihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisangi maasɨ koai nɨwipinjai nowaayopo. 40 Aihɨ ko notɨ kapɨhɨ aimɨ noaipatosatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Samɨhetɨ nasisendandɨhaiwa nasonɨhɨ sahɨ kaiwaapɨ wɨndɨ tɨmaamɨhaitaatɨwɨhandapɨ baiwɨ gaapundɨwɨse,” undataase. 41 Saundatɨ kiyaisɨ kapɨhɨmapɨ onɨhɨ wonjɨ notɨ atotɨpɨwesatɨ bindataatɨ satatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundataase. 42 “Apore, yaasatɨ naaŋɨhandɨ kɨmandɨ awaindɨhandɨ nehohɨtɨmandɨ kɨnyɨ nepɨnɨmaitaapɨ gwɨnyaapaapaahɨ nepɨnɨmape. Iyataahandɨ kandɨ nisɨ gwɨnyaatɨ maaritohɨrɨhɨretɨ wɨndɨ kamaime. Owetane. Kɨnyɨ kɨwahoŋɨ gwɨnyaapɨ tɨmanɨnɨpɨ kinyɨ maaritingɨrɨhɨretɨ kaime,” undatɨ gaapundataase.
43 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho koenda nasatɨ koai netɨ andɨtɨwiwataise. 44 Jisaasihoai apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaawatɨ naaŋawisamasɨhɨ waatɨ andɨtitatɨ gaapundɨmɨ naihɨ dɨpɨpatɨ jɨtɨpatamatiyatɨ utaahomɨhetapɨ nurɨwoaatɨ nawetatɨ yapɨpatetɨ bɨtorɨwataise.
45 Ko siyatɨ gaapundamapɨ dosisɨ notɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai usonata kiyaamɨ maarɨho ambɨpatɨ apɨpaahɨ naaŋawisamasɨhɨ nanomawaayopo. 46 Nanomɨhauhɨ kiyai ko satatɨ kaundataase. “Sahɨ napaapɨ nanɨhaiwɨ nanoposopo? Sahɨ nepapɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨse naaŋɨhaiwa wiwa sangisaapɨhɨ nasoaipaitaiso,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Jisaasihoai Komɨ Tiworisai Wɨrawindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:47-56; Maakɨho 14:43-50; Jonɨho 18:3-11)
47 Jisaasiho satatɨ taatɨ kaundihɨ isɨhiya taahɨtɨhandɨ wɨrɨsandɨhandɨ nasawaayopo. Judaasiho tɨwɨ ambɨhɨtohɨho so otɨpɨpatɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtisawɨhiyaamɨ wore. Isɨ ko isɨhiya siyaamɨ jɨhɨ ko Jisaasihomɨhinɨ detɨ koai gerundɨtandɨ nasataise. 48 Aihɨ Jisaasiho koai saundataase. “Judaasihoŋe, kɨnyɨ gerɨndingɨtɨmandɨ kandaahɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨngi nepɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨnɨmaitaapo?” undataase.
49 Aihɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya kapɨhɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ bitohohiyɨhiya mmonɨwɨ gwɨnyaawa sandɨ aimɨ koaipaitandaihɨ kiya satɨwɨ nunjenawaayopo. “Awaisɨhoŋe, nyahɨ nyamɨ namatanaata isɨmiya kɨmiyaisɨ tiwɨtaanɨ kɨnyɨ gaare nyatɨtaino?” undɨwɨ nunjenawaayopo. 50 Aihɨ kiyaamɨ otɨhatɨhapɨ wo namatanaata nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨho dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhomɨ otɨpɨpatɨhomɨ atihɨrɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨhɨrɨ oturamasɨhɨ yapɨpatetɨ tɨmahiyataise.
51 Aihɨ Jisaasiho sandɨ mmonata koai saundataase. “Satɨ jɨhaatɨ wɨndɨ kamaimbɨ bɨpi namɨhaape,” undataase. Saundatosatɨ ko atihɨraasɨnɨ uwisɨhɨ atihɨrɨ japɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ yaumbwimanɨnatɨ bitatɨ gandaise.
52 Saundatosatɨ amɨ Jisaasiho koai isɨwɨta nasohiyɨhiya pɨrisihiya nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaisunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandɨ jatohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiyaisunɨ amɨ mɨtɨhiyaisunɨ ko saundataase. “Utaaho wo maatɨmaatisa tɨpɨpa kiyahoai tipɨ isɨwɨtaatɨwɨ nasohɨpatamataiwɨ namatana pwɨsɨpatɨ nisapɨ isɨpɨ nasawaayopo. 53 Asisɨ nahatewetɨ nɨnɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhɨ sangisatɨ bimonɨhɨ sura sahɨ nɨngisɨ wɨndɨ maanihopo. Asɨhatindɨhandamɨ watɨpɨhandɨ noaipataatɨ nɨngisɨ nanɨtipɨhaasɨ wanɨ sapɨhuraasɨ saiwɨ kaitaatɨwe,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihopɨ Wɨndɨ Mausotɨ Gɨmunyaatɨhonɨne Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:57-58, 69-75; Maakɨho 14:53-54, 66-72; Jonɨho 18:12-18, 25-27)
54 Sata kaundatɨ namɨhaasɨhɨ kiya Jisaasihoai isɨpɨ numwaasi pɨrisiho nandapa tɨhɨwɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhomɨ anɨtɨtɨhapɨ niyawaayopo. Aihɨ amɨ Pitaaho kiyai nɨwipinjai kiyaamɨ ipotɨ niyatɨ onɨhɨ wonjɨ bitondaise. 55 Aihɨ amɨ isɨhiya sandɨ aŋɨndamɨ matambɨpotɨ sisɨha tɨhoaapɨ tɨhwimauhɨ amɨ Pitaahoaisangi kiyaisatɨ maasɨ kapɨhɨ sisɨhainɨ bindataise. 56 Aihɨ apopaatɨ waatɨ otɨpɨpatɨhaatɨ ko sisɨhainɨ bimihɨ koai tɨtɨhɨ iwinjatataatɨ saundataase. “Kɨmo utaamo Jisaasihoaisatɨ maasɨ bisotinjahore,” undataase.
57 Aihɨ Pitaaho Jisaasihopɨ baahɨ noaasatɨ kaati saundataase. “Apopaanye, utaaso soai nɨnɨ wɨndɨ mausotɨhopɨ kandapaase,” undataase. 58 Aihɨ amɨ otɨhɨ wonjɨ bimihɨ utaaho wo nasatɨ Pitaahoai usonataatɨ koai saundataase. “Gisangi Jisaasihoaisawɨ maasɨ daayohiyɨhiyaamɨhoŋe,” undataase. Aihɨ Pitaaho koai wihoaaŋɨha saundataase. “Utaahoŋe, nɨnɨ kiyaisahonɨnɨmaahe apɨpaahɨ owetise,” undataase.
59 Aihɨ amɨ otɨhɨ utaarɨ wonjɨ bimaambɨwɨ (wanɨ auwa kiyatɨ sanaihɨ) amɨ utaaho wo nasatɨ sandaase. “Kɨmo utaamo akɨtɨnɨhɨ koaisatɨ maasɨ naihɨ usonɨhonɨhoe. Iyataatɨ amɨ ko Garirihandandaahapɨhotihɨto,” tatɨ apɨpaahɨ andɨtitamatɨ kaundataase.
60 Saundihɨhandɨ kandɨ amɨ Pitaaho saundataase. “Utaahoŋe, kinyɨ pɨwɨha kɨma katingɨmaapɨ gɨmaanunyaatatɨ wɨndɨ monɨtɨhonɨngi kandapaase,” undatɨ taatɨ kaundihɨ otɨpwɨsɨpaatɨ ketɨnɨhɨ gandaase. 61 Aihɨ Awaisɨho nepemaitatɨ Pitaahoai iwinjataise. Aihɨ Pitaaho pɨwɨha Awaisɨho jɨhɨ satatɨ kaundisɨhaapɨ gwɨnyaataise. “Wanɨ apɨmatɨhɨ otɨpwɨsɨpaatɨ sangɨ gaatonɨhɨ kɨnyɨ nisapɨ satɨpɨ soai nɨnɨ wɨndɨ mausotɨ gɨmunyaatɨhonɨne tɨpɨ mairɨmaara katɨtaise,” undatɨ kaundisɨhaapo. 62 Siyatɨ gwɨnyapenataatɨ Pitaaho matambɨpaamɨ mɨhapaahɨ nehɨhaatɨ noaipasi notɨ waatɨ pɨhɨtatɨ maipiyatɨ gotaise.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihoai Sokoŋe Undɨwɨ Sisɨpundɨwɨ Tiwotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:67-68; Maakɨho 14:65)
63 Isɨhiya Jisaasihoai isɨpɨ numwaasi tiwawaayopo. 64 Aiwɨ amɨ kiya Jisaasihomɨ ndɨhotɨ yutɨhɨra namaasapɨ wɨsasawosawɨ satɨwɨ nunjenawaayopo. “Aho aho nɨngi nɨwataise tɨpɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨpɨ katɨme,” undawaatopo. 65 Aiwɨ amɨ kiya pɨhɨtɨwɨ Jisaasihometisetetapɨ mɨmaipɨtɨwɨ katɨwɨ nausopɨ ahoaapɨ kɨhaiwa kɨhaiwa kaundawaatopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiyaapɨhɨ Noaipatɨ Pɨwɨha Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:59-66; Maakɨho 14:55-64; Jonɨho 18:19-24)
66 Aihɨ bowihɨ asisɨhaatɨhɨ Judaahiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ ahoyanɨwɨ bimauhɨ Jisaasihoai numwaasi kiyaamɨ ndɨhetɨ nowaayopo. Numwaasi nuwɨ kiyaapɨhɨ pɨwɨha satɨwɨha kaundawaatopo. 67 “Kɨnyɨ nyangisɨ nɨnɨ Kɨraisihonɨne owe nɨnɨ Kɨraisihonɨnɨmaahe tɨpɨ tɨtɨhɨ kanyate,” undawaatopo.
Aihɨ amɨ komɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ sangisɨ Sanahaahonɨne satɨtɨ kasatisanaahɨ sahɨ nisapɨ akɨtɨ kore tɨwɨ wɨndɨ baiwɨ gɨmaanunyaitaapo. 68 Nɨnɨ amɨ pɨwɨha wiwa sangisɨ nasɨsesanɨhaiwa wihoaaŋɨha wɨndɨ baiwɨ kamandɨtaapo. 69 Iyataahandɨ kandɨ amɨ wanɨ kɨmuraapɨ namasatɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Autaahaatɨho Nahatewa Watɨpɨhaiwaisahomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bimɨto,” undataase. 70 Aihɨ amɨ kiya nahatiya koai saundawaatopo. “Amɨ kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoŋo e nehɨ gi woŋo?” undawaatopo.
Aihɨ amɨ komɨha kiyai saundataase. “Sahɨ sawanaatɨ aimɨ tɨtɨhɨ katawaatopo. Nɨnɨ kɨmɨkonɨne,” undataase. 71 Aihɨ kiya sawana sanawaatopo. “Nyahɨ napaapɨ jɨhaatɨ pɨwɨha atɨwitɨhaawe? Aimɨ sawaho komɨ maahomwaaŋapɨ pɨwɨha kɨma ka katihɨ aimɨ atisaatɨ nehaayono,” tawaatopo.
* 22:1 Sandɨ Pasopaatotɨmandɨ Autaahaatɨho Isipɨhiyai Isɨraherɨhiyaapundatɨ Tiwataatɨ Isɨraherɨhiya tɨmaawatɨ nusatipataise tawaatopo. Iyatɨ Isɨraherɨhiyai Isipɨhiyaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaimatɨwɨ napwɨtotɨhandaapɨhapɨ Autaahaatɨho kiyai tinjausetɨ numwaataise.