11
Animan patoladano nindio, pario yo ang pagpatolado ong ni Cristo.
Ang masinlong ogali mga pagsirimet-simet tang mga pamagto
Agdayawen amo yen tenged agdemdemen mi tang tanan ang bindoat ig sinoldoko, ig agtomanen mi tang pinakaboto ong nindio. Piro may galiliagano pang maintindian mi. Si Cristo tang pangolokolo ong kada lali, ig ang lali yay ang pangolokolo ong katawa na, ig ang Dios ya kay ang pangolokolo ong ni Cristo. Animan ong pagsirimeten mi, mga ang tatang lali pangadi obin pagpakabot tang bitala tang Dios ang pagkopot tang kolo na, pagtorol ta kaeyakan ong ni Cristo ang pangolokolo ong nandia. Ig mga ang babay pangadi obin pagpakabot tang bitala tang Dios ang anday dapa tang kolo na, pagtorol tanandia ta kaeyakan ong katawa nang pangolokolo ong nandia, ig pario ra lamang tanandia ong babay ang nagpakalbo tang boa na. Ig ang babay ang indi pagdapa tang boa na, mo-ya pang magpabolog da lamang tanandia. Piro makaeyak mga ang babay magpabolog obin magpakalbo tang boa na. Animan dapat kopotan na tang kolo na. Mandian ang lali indi dapat magkopot tang kolo na, tenged tanandia tang pagpaita tang gaem ig podir tang Dios. Piro ang babay pagpaita tang podir tang lali. Tenged ang lali indi bindoat tang Dios ang nagalin ong babay, kondi ang babay yay ang bindoat na nagalin ong lali. Indi bindoat tang lali para ong babay, kondi ang babay yay ang bindoat para ong lali. 10 Animan ang babay kaministiran ang magkopot tang kolo na agod maski ang mga anghil mangatako ang pagpasakep tanandia ong katawa na. 11 Piro demdemen ta ka, bilang mga na-pen da ong Gino, ang babay kaministiran na tang lali pario tang lali kaministiran na tang babay. 12 Mga nagalin man tang babay ong lali, ang lali mandian tang pagalin ong babay. Ig ang tanan pagalin ong Dios.
13 Yamo tang magdisision. Tama bato ong babay ang itaen ang pangadi ang anday kopot tang kolo na? 14 Gata-wanan mi ra ka, natoral lamang ang dipot tang boa tang lali, tenged makaeyak mga maboat. Kaman? 15 Piro ang maboat ang boa yay ang pagtorol ta dengeg ong babay. Tenged sindolan da tanandia tang Dios ta maboat ang boa agod may kopot dang lagi tang kolo na. 16 Piro mga may galiliag ang magigdiskosion pa atan natetenged ong bagay ang na, anday domang maningo kondi narin lamang: Maning enged lamang ta sia tang kaogalian amen, asta ang tanan ang pamagto ong Dios ong tanan ang logar.
Ang sagradong panapon
17 Mga natetenged ong yaningo mandian, indi amo madayaw ta. Tenged ang pagsirimet-simet mi, indi pagtorol ong nindio ta kao-yan kondi kalainan. 18 Tenged nabalitano ang kada magsirimet-simet amo bilang mga pamagto, indi amo mamagoroyonan ig pamagbelag-belag amo. Ig pagpareto ang itaben may kamatodan ta sia. 19 Bagay lamang sia ang pamagbelag-belagan amo agod itaen ta mo-ya mga sinopa enged ong nindio tang matod ang pamagto. 20 Ong pagsirimet-simet ming maning atan belag tang panapon tang Gino tang agsilibraen mi. 21 Tenged ang kada tata ong nindio ono aporadong mamangan tang balon na, mintras ang doma ono letem pa ig ang doma baleng da! 22 Angay indi amo kang lagi mamangan ig manginem ong sadiling pamalay-balay mi? Midio agdegdegen mi tang mga pamagto ong Dios ig agpaeyaken mi tang mga malilised! Onoray maningo mandian? Dayawen amo bato yen? Indi! Indi enged maboato.
23 Narin tang sinoldok ong yen tang Gino ig sinoldoko ka ong nindio: Ang labing asing si Ginong Jesus tinraidor ni Judas, namisik tanandia ta tinapay, 24 nagpasalamat tanandia ig pinisi-pisi na ang ganing, “Na tang yen ang sinangoni ang agbobolontad para ong nindio. Boaten mi narin bilang pagdemdem ong yen.” 25 Pagatapos nirang nanapon, maning ka ta si tang bindoat na ong bino. Bindiotan na tang kopa ig minaning, “Na tang ba-long inigoan tang Dios para ong nindio, ang agpabakeden tang yen ang dogo. Kada manginem amo tang binong na, boaten mi bilang pagdemdem ong yen.” 26 Animan, kada mamangan amo tang tinapay ang na ig manginem ong kopang na, agpatako mi tang natetenged ong kamatayen tang Gino asta tanandia magbalik ang moman.
27 Piro ang maski sinopay mamangan tang tinapay ang na ig manginem ong kopa tang Gino, ig ong pagboat na ta na korang tang galang na, pagkatalak tanandia ong sinangoni ig dogo tang Gino. 28 Animan, dapat osisaen kang lagi tang taw tang sadili na ba-lo tanandia mamangan tang tinapay ig manginem ong kopa. 29 Tenged mga ma-pen tanandiang mamangan ig manginem ig indi agdemdemen na tang sinangoni tang Gino, pagtorol lamang tanandia ta silot ong sadiling sinangoni na. 30 Yay sia animan dorong malolobay ong nindio ig pamagmasit pa. Ig ang doma nangapatay da. 31 Piro mga osisaen ta kang lagi tang sadili ta, indi ita silotan tang Dios. 32 Piro maski silotan ita tang Dios, maliag yaning agto-liden ita nandia agod indi ita sintinsian aroman tang mga taw ong kalibotan ang indi pangilala ong nandia.
33 Animan, mga logodo, mga mamaga-pen amo ong pagsilibra tang panapon tang Gino, mamagerelatan amo. 34 Mga may agle-men ong nindio, mamangan kang lagi tanandia ong sadiling pamalay-balay na, agod indi amo silotan tang Gino tenged ong agboaten mi mga pamagsirimet-simet amo. Mga natetenged ong domang bagay, ba-lo ra kang lagi, ong pagkaboto ra lamang may maningo pa.