12
Mga abilidad ang to-dol tang Ispirito Santo
Ang isayodo ong nindio mandian ay ang natetenged ong mga abilidad ang agto-dol tang Ispirito Santo.
Mga logod, galiliagong maintindian mi ta mo-ya tang mga bagay ang na. Gata-wanan mi ka, asing indi amo pa gailala ong Dios ang matod, napaloko amo ong doma ig naekelan ang magto ong mga dios-diosan ang indi mabitala. Animan dapat mata-wanan mi, mga ang tatang taw aggaeman tang Ispirito tang Dios indi enged mapagbitala ta malain kontra ong ni Jesus. Ig anda kay taw ang mapangilala ong ni Jesus bilang Ampoan ta poira lamang mga tanandia agtoldokan tang Ispirito Santo.
Mandian, sari-sari tang abilidad ang agto-dol tang Ispirito Santo, piro tata lamang tang pagtorol. Ig sari-saring klasi tang pagsilirbien, piro tatang Gino lamang tang agsirbian ta. Sari-sari ka tang boroaten ang sinalig tang Dios ong yaten, piro tatang Dios lamang tang pagtorol ta poirsa ong kada tata agod maimo tang mga boroaten ang narin. Ang kada tata agtoldan ta abilidad ang pagpaita nga ang Ispirito Santo atan ong nandia, ig narin agto-dol para ong ikakao-ya tang tanan. Ang doma agtoldan tang Ispirito Santo ta abilidad ang magpatako ta mga masinlong adal ang nagalin ong Dios, ig ang doma agtabangan tang Ispirito Santo ang magtoldok tang dorong kinata-wanan. May atan ang agtoldan ta mabael ang pagtalig, ig may atan kang agtoldan ta abilidad ang magpao-ya ong mga pamagmasit. Ig ang tanan ang na pagalin ong Ispirito Santo mismo. 10 Ang doma agtoldan ta gaem ang magboat ta mga milagro. Ang doma, abilidad ang magpakabot tang bitala tang Dios. Ig ang doma, abilidad ang mailala mga ang tatang ispirito mo-ya obin malain. May agtoldan ka ta abilidad ang mitala ong sari-saring klasi ta bitala ang indi maintindian, ig may atan kang agtoldan ta abilidad agod magpaintindi mga monopa tang maliag yaning tang mga bitalang asi. 11 Piro ang tanan ang na, tatang Ispirito lamang enged tang pagtorol, ig agto-dol na ong kada tata sigon ong kaliliagan na.
Ang pamagto ong ni Cristo tanga sinangonian lamang
12 Ang sinangoni ta taw dorong parti na, piro tanga sinangonian lamang. Maning ka ta si tang mga pamagto ong ni Cristo. Maski yadi ita, tanga sinangonian ita lamang bilang sinangoni ni Cristo. 13 Tenged itang tanan, Judio man obin belag, torobolon obin belag, binoniagan ita ong tatang Ispirito lamang agod magimong tanga sinangonian lamang. Ig tatang Ispirito lamang tang sindol ong yaten ang tanan.
14 Ang sinangoni ta taw, dorong mga parti na, belag lamang ta tambilog. Pabetang ta, 15 ang kakay ta maning, “Belago ta parti tang sinangoni, tenged belago ta kalima.” Asia, maliag yaning bato ang kakay ta indi ra gasakepan tang sinangoni ta? 16 Ig mga ang talinga ta maning, “Tenged yo belago ta mata, belago ta parti tang sinangoni.” Asia bato? Indi ra gasakepan tang sinangoni ta? Indi poidi. 17 Tenged mga ang sinangoni tang taw poros lamang mata, mono ita pa mabasi? Ig mga ang bilog ang sinangoni ta talinga lamang, mono ita pa maongaw? 18 Piro bintang tang Dios ong sinangoni ta tang kada parti na sigon ong kaliliagan na. 19 Mga tambilog lamang tang parti na, indi ita maning ang sinangoni si. 20 Ong kamatodan, doro tang parti tang sinangoni ta, piro tanga sinangonian ka enged lamang.
21 Animan ang mata indi mapaganing ong kalima ang, “Belaga ta kaministiran ta.” Ig ang kolo indi ka mapaganing ong kakay ang, “Belaga ta kaministiran ta.” 22 Ong kamatodan, ang mga parti tang sinangoni ta ang midio malobay-lobay, tanira pa enged tang kaministiran ta. 23 Ang mga parting midio anday dengeg nira obin makaeyak ang pa-dekan, yay ang agpalabien ta ig aggasikason ta ta mo-ya. 24 Narin indi agboaten ta ong mga parting masinlo rang laging pa-dekan. Maning atan tang bindoat tang Dios ong sinangoni ta. Sindolan na ta dengeg tang mga parting midio anday dengeg nira, 25 agod mamagtarabangan tang tata may tata ig anday soroayan. 26 Mga ang tatang parti agsitan, agsitan ka tang tanan. Ig mga ang tatang parti agdayawen, gangalipay tang tanan.
27 Animan mandian, itang mga pamagto ong ni Cristo nagimo itang sinangoni ni Cristo, ig ang kada tata ong yaten gasakepan ta narin. 28 Ig ang kada mimbro tang sinangoni na, sindolan tang Dios ta obra na. Primiro ong tanan, may mga apostolis. Yadoa, ang mga manigpakabot tang bitala tang Dios.* Ya-lo, mga manigtoldok. Nagtorol ka tanandia ta mga manigboat ta milagro. Oman may mga manigpao-ya tang mga pamagmasit, mga manigtabang, mga pamangatengdanan ig mga manigbitala tang sari-saring mga bitalang indi maintindian. 29 Gata-wanan mi ka, belag ta tanan tang bindoat ang apostolis, obin manigpakabot tang bitala tang Dios, obin manigtoldok. Belag ka tang tanan tang manigboat ta milagro, 30 manigpao-ya tang mga pamagmasit, manigbitala tang sari-saring bitala, obin manigsayod tang maliag yaning tang mga bitalang asi. 31 Piro prosigiran ming marisibi mi tang mga abilidad ang mas importanti.
Ig mandian itoldoko ra ong nindio mga onopa tang masinlo ong tanan.
* 12:28 12:28 “manigpakabot tang bitala tang Dios.” Ong bitalang Grigo: propita