13
Ang paggegma
Maski mabitalao ong sari-saring bitala ta taw may anghil, mga anday gegmao ong doma, ang bibitalao ingal ka lamang pario ong tatang kampanang agbatintingen obin pompiang ang agtakopon. Ig maski mapagpakaboto tang bitala tang Dios, ig mata-wanano pa tang tanan ang mga adadalem ang mga kamatodan, asta ang sari-saring kinata-wanan, ig maski mapala-tedo pa tang mga bokid tenged ong mabael ang pagtō, anda pa ka enged ay kointao mga anday gegmao. Maski i-dolo tang tanan ang pagkabetango ong mga malilised, ig maski ibolontado pa tang sinangonio agod sirokon, mga anday gegmao ong doma, anda pa ka enged ay kointa na tang pagboato ta sia.
Mga paggegma ita, magimo itang mapinasinsiaen ig mo-ya ong doma. Indi ita maibeg, magpambog obin magpalawig tang sadili ta. Indi ita magaboso obin magpalabi-labi tang sadili ta. Indi ita magimong masisilagen, obin magdemdem ta kasisintiren ta nem. Ig indi ita malipay ong mga boat ang malain, kondi ong mato-lid. Pirmi itang magagoanta ig magtalig. Indi ita enged magdoadoa kondi magprosigir ita ong tanan ang bagay.
May kataposan tang pagpakabot tang bitala tang Dios ig ang pagbitala ong sari-saring klasi ta bitala. Ig ang kinata-wanan malobot-lobot ka. Piro ang gegma, anda enged ay kataposan na. Tenged korang tang kinata-wanan ta, ig ang pagpakabot ta tang bitala tang Dios korang pa ka enged. 10 Piro mga komabot da tang anday kakorangan na, malipat da lamang tang may kakorangan na.
11 Asing ge-leyo pa, ang yen ang pamitala, ang pangintindio ig ang isipo pario ong mola. Piro mandian ang may idado ra, binayano ra tang ogali tang mola. 12 Mandian ong mga kaldaw ang na, midio korabong litrato lamang tang aggitaen ta ong tatang salamin ang belag ta mayag. Piro komabot tang kaldaw ang maita ita ra ta osto. Mandian korang pa tang pagailala ta ong Dios. Piro komabot tang kaldaw ang mailala ta tanandia ta mo-ya, pario tang bogos ang pagailala na ong yaten.
13 Tolong bagay tang indi malipat--ang pagto, ang pagtalig,* ig ang paggegma. Piro ang kaimportantian ong tanan, yay ang paggegma.
* 13:13 13:13 Ang “pagtalig” ang na, mga ong bitalang Tagalog, “pag-asa.” Maliag yaning, ang kasigoroan ta natetenged ong mga pangako tang Dios.