14
Palabien ta tang mga abilidad ang matabang ong mga aroman ta ang pamagto
Animan, osoyon mi enged tang paggegma. Ig prosigiran mi kang marisibi amo ta mga abilidad ang magalin ong Ispirito Santo, labi ra enged ang abilidad ang magpakabot tang bitala tang Dios. Tenged ang taw ang bibitala ong domang klasi ta bitala ang indi maintindian ta, pagigampang ong Dios lamang ig anda ong masig ka taw na, tenged anday maintindi. Piro aggaeman tanandia tang Ispirito Santo agod mitala ta mga adadalem ang mga bagay ang indi enged kabot-kaboton tang mga isip ta. Piro ang pagpakabot tang bitala tang Dios bibitala ong mga taw agod magpabaked, magpapoirsa, ig magpalipay ong nira. Ang taw ang gabitala ong domang klasi ta bitala pagpabaked tang sadiling pagto na, piro ang pagpakabot tang bitala tang Dios pagpabaked ong aroman nang pamagto ong ni Cristo.
Galiliago rin ang yamong tanan mabitala ong domang klasi ta bitala, piro mas mo-ya enged ang magpakabot amo tang bitala tang Dios. Tenged ang taw ang magpakabot tang bitala tang Dios mas importanti ong taw ang gabitala ong domang klasi ta bitala, poira lamang mga may magpaintindi tang maliag yaning tang agbibitala na agod mapakinabangan ka tang aroman nang pamagto ong ni Cristo. Onopa bato tang ikakao-ya mi, mga logod, mga paningo atan ong nindio ig mitalao ong sari-saring klasi ta bitala ang indi maintindian mi? Andang pisan. Matabangan amo lamang mga may masayodo ong nindio, pario tang tatang pinaita tang Dios ong yen, ang tatang kamatodan ang nata-wanano, ang tatang bitalang nagalin ong Dios, obin doma pang mga toldok.
Maski ong mga instromintong anday kaboi nira pario ong tipano obin gitara, mga belag ta klaro tang pagto-tog tang mga nota nira, monopa mata-wanan tang mga pamamasi mga onopa tang kantang agto-togon? Ig maski ong mga sondalong manigtorotot, mga belag ta klaro tang pagpa-nog nira, anday magsimpan ang magiggira. Maning ka ta sia ong nindio. Pabetang ta, yawa bibitala ong domang klasi ta bitala ang indi maintindian ta taw. Monopa mata-wanan nira tang maliag mong yaning ong nira? Asia pario lamang ang yawa bibitala ong mageyep. 10 Ong kamatodan, dorong mga bitala tarin ong kalibotan ig ang kada tata may maliag nang yaning. 11 Piro mga indio matako tang agbibitala tang kampango, midio mga dayoan ami ong tata may tata ang indi mamaginintindian. 12 Animan, komo doro rang kaliliag ming marisibi tang abilidad ang agto-dol tang Ispirito Santo, dapat dilemen mi pa enged tang mga abilidad ang mapagpabaked ong mga pamagto ong ni Cristo.
13 Animan ang taw ang bibitala ong domang klasi ta bitala, dapat mangadi ang oldan ka tanandia tang abilidad ang magpaintindi mga monopa tang maliag nang yaning. 14 Tenged mga pangadio ong domang bitalang indi gaintindiano, matod ka kaman ang pangadi tang yen ang ispirito. Piro ang isipo andang pisan ay mapakinabangan na atan. 15 Animan, onopa tang dapat ang boateno? Mangadio ong sari-saring klasi ta bitalang pagalin ong yen ang ispirito, piro mangadio ka ong mga bitalang gaintindiano. Magkantao ong mga bitalang pagalin ong yen ang ispirito, piro magkantao ka ong mga bitalang gaintindiano. 16 Pabetang ta, pagpasalamata ong Dios ong mga bitalang pagalin ong ispirito mo ig indi maintindian ta taw. Piro may aroman mong taw ang anday abilidad na ang maning atan. Monopa tanandia mapaganing tang “Amen!” mintras anday kalibotan na mga onopa tang agpangadi mo? 17 Poidi kaman ang nagpasalamata ta mo-ya ong Dios, piro sia anday pakinabang na ong aroman mong taw.
18 Pagpasalamato ong Dios ang bibitalao ong sari-saring klasi ta bitala, sobra pa ong nindiong tanan. 19 Piro ong mga pagsirimet-simet tang mga pamagto, maski lima lamang bitalang maningo ang maintindian ig mapagtoldok ong karomanano, mo-ya pa sia ong ribo-ribong bitalang indi maintindian.
20 Mga logod, indi amo ra mamagisip pario ong molang ge-ley. Mga natetenged ong malain, dapat kaman ang inosinti amo pario ong molang ge-ley. Piro mga ong pangintindi mi, dapat pario amo ong mga may idad da. 21 Maning ta na tang na-tang ong Kasolatan,
“Mitalao ong mga tawanong na,”
ganing tang Gino.
“Maggamito ta mga taw ang taga domang mga banoa ang bibitala ta sari-saring mga bitala,
piro ang tawano indi pa enged mamasi ong yen.”*
22 Animan mga maning don, maliag yaning ang abilidad ang mitala ong sari-saring klasi ta bitala ang indi maintindian, tatang tanda para ong mga indi pamagto, ig belag ta para ong mga pamagto ra. Piro ang abilidad ang magpakabot tang bitala tang Dios sindol para ong mga pamagto, ig belag ta para ong mga indi pamagto.
23 Piro mandian pabetang ta, yamong pamagto pamagsirimet-simet da ig yamong tanan pamansibitala ong sari-saring klasi ta bitala ang indi maintindian. Mandian may namansi-led ang mga bisitang anday abilidad nira ang maning atan obin indi pamagto ong Gino. Indi bato tanira mamaganing ang gabeyeg amo ra? 24 Piro pabetang ta pa, yamong tanan pamagpakabot tang bitala tang Dios, ig may siminled ang bisitang anday abilidad na ang maning atan obin indi pagto ong Gino. Mandian, ong tanan ang gaba-yan na, mata-wanan nang tanandia pala tatang mapinagtalaken ang orosgaran da. 25 ig mata-wanan asta ang mga sikritong ga-tang ong popotokon na. Animan lomod tanandia ig magto ong Dios ang maning, “Matod ka kaman ang tarin ong nindio tang Gino!”
Ang masinlong pagsirimet-simet
26 Animan, mga logod, onoray maning ta? Maning ta na tang dapat ang boaten mi mga mamagsirimet-simet amo: Ang doma magkanta, ang doma magtoldok, ang doma magsayod tang pinatako tang Dios ong nira, ang doma magbitala ong domang klasi ta bitala, ig ang doma magpaintindi mga monopa tang maliag yaning ta si. Basta ang tanan ang agboaten mi, para ong pagpabaked tang mga pamagto ong Gino. 27 Mga may pagbitala ong domang klasi ta bitala, dapat doroa lamang obin tolo tang mitala, piro indi tanira mamagdelelengan. Ig kaministiran ang may atan ang magpaintindi mga onopa tang agbibitala nira. 28 Piro mga anda enged ay mapagpaintindi, dapat magipes da lamang tanira, ig magigampang ong Dios ong sadili nira lamang. 29 Ang mga may abilidad ang magpakabot tang bitala tang Dios, dapat doroa obin tolo tang mitala. Ig ang doma mamamasi ig mamagisip mga tama obin belag tang agbibitala nira. 30 Mandian mga may kakarong don ang pamasi ig sindolan tang Dios ta ibitala na, dapat magipes da tang bibitala rang lagi. 31 Ong maning ta sia, yamong tanan mapagberelet-beletan ang magpakabot tang bitala tang Dios, agod yamong tanan mapagadal ig mamamoirsa tang nem mi. 32 Ang manigpakabot tang bitala tang Dios, awidan na ra lamang tang sadili na. 33 Tenged ang Dios indi galiliag ta golo kondi kaosayan.
Pario tang agboaten tang mga sinakepan tang Dios ong tanan ang logar, 34 mga yamong pamagto pamagsirimet-simet, ang mga babay dapat mamagipes tenged indi tanira agpagnan ang mitala. Dapat magpasakep tanira pario tang na-tang ong Katobolan tang mga Judio. 35 Mga may ite-ma tang babay, magelat tanandia asta maolik tanira ba-lo te-maen na tang katawa na, tenged makaeyak mga ang tatang babay mitala ong pagsirimet-simet tang mga pamagto.
36 Yamong mga taw amo! Itaben kalaom mi ang bitala tang Dios atan mismo nagalin ong nindio, obin yamo lamang tang narisibi ta sia! 37 Mga may atan ong nindio ang ganing tanandia ono manigpakabot tang bitala tang Dios obin may abilidad nang sindol tang Ispirito Santo, dapat ilalaen na kang tobol tang Gino tang agsosolatong na ong nindio. 38 Ig mga indi risibien na ang narin matod, indi ka risibien mi tanandia.
39 Animan, mga logodo, magprosigir amo enged ang magpakabot tang bitala tang Dios, piro indi bawalen mi tang pagbitala ong sari-saring klasi ta bitala ang indi maintindian. 40 Basta boaten mi tang tanan ong tama ig masinlong papanaw.
* 14:21 14:21 Isaias 28:11-12