15
Ang moman ang pagaboi ni Cristo
Mandian, mga logod, ipademdemo ong nindio tang Mo-yang Balitang pinatakō ra ong nindio. Narin rinisibi mi ig asta mandian ya pa kay agpareten mi ta mo-ya. Tenged ang Mo-yang Balitang na yay ang mapaglibri ong nindio, basta magpadayon among magparet ong sinoldoko ra ong nindio. Poira lamang mga ang pagto mi belag dang lagi ta matod asing ba-lo among namagparet.
Pinakaboto ong nindio tang kaimportantian ang sinoldok ong yen ig yay na: Si Cristo napatay natetenged ong mga talak ta, pario tang na-tang ong Kasolatan. Limbeng tanandia ig dayon ang binoi ong ya-long kaldaw, kompormi ka ong Kasolatan. Napaita tanandia ong ni Pedro, oman ong tampolok may doroang apostolis na. Pagatapos, napaita ka tanandia ong mga logod ta ang napagsirimet-simet, sobra pa ong limang gatos. Ig ang kayadian ong nira boi pa asta mandian, piro ang doma patay da. Napaita ka ong ni Santiago, ig pagatapos ong tanan ang apostolis.
Ong kaorian da enged, napaita ka tanandia ong yen. Animan yo pario ong tatang mola ang pinangana ang belag ta oras. Tenged yo ka kaman tang kadibabakan ong mga apostolis, ig belag ngani ta bagay ang goyan ta apostolis, tenged asing primiro nagpaliwago ong mga pamagto ong Dios. 10 Piro ong kaloy tang Dios, yo nagimong tata kang apostolis, ig anday mapaganing ang anday kointa na tang kaloy tang Dios ang asi ong yen. Ang matod, nagpabedlayo sobra pa ong domang mga apostolis. Piro indi bindoato ong sadiling poirsao, kondi ong kaloy ig tabang tang Dios. 11 Animan, maski yo obin tanira tang pamagtoldok, parario tang agtotoldok amen, ig na ka enged tang rinisibi mi.
Ang moman ang pagaboi tang mga patay
12 Mandian, agtotoldok amen ong nindio ang si Jesu-Cristo binoing oman. Animan monora lamang tang doma atan ong nindio pamaganing ang indi boien tang mga patay? 13 Tenged mga indi boien tang mga patay, maliag yaning maski si Cristo indi ka binoi. 14 Ig mga indi binoing oman si Cristo, anday kointa na tang pagtoldok amen, ig anda kay kointa na tang pagto mi. 15 Belag lamang ta sia, kondi lomboa pang pagbo-li ami natetenged ong Dios, tenged pagpamatod ami ang si Cristo binoi na. Ig simpri, indi ka naboat na, mga matod ang indi maboing moman tang mga patay. 16 Aggomaneno, mga indi agboien tang mga patay, maski si Cristo indi ka binoi. 17 Ig mga si Cristo indi binoi, ang pagto mi anday kointa na ig indi amo pa enged gapatawad ong mga talak mi. 18 Ig mga maning ta si, ang mga nangapatay da ang pamagto ong ni Cristo indi ka nangalibri. 19 Mga ang pagtalig ta ong ni Cristo may pakinabang na sa-sad lamang ong kaboi ta tarin ong kalibotan, ita ra enged tang makatete-bek ong tanan ang taw.
20 Piro ang matod, binoing oman si Cristo ig sia yay ang pagpaita ang boien pa tang dorong mga patay. 21 Mandian, ang bindoat ta tatang taw nagekel ta kamatayen. Maning ka ta si, ang bindoat ta tata sing taw nagekel ta kaboi ong mga patay. 22 Gangapatay itang tanan tenged mga ana ita ni Adan. Maning ka ta si, itang tanan maboing moman tenged ong pagiga-pen ta ong ni Cristo. 23 Piro ang kada tata may oras nira. Ang na-kaw ang enged ang naboi yay si Cristo. Oman ong pagbalik na tarin ong kalibotan, boien na tang mga sinakepan na. 24 Oman komabot tang kataposan. Pirdien ni Cristo tang tanan ang pamangolokolo, mga pamaggaem asta ang mga may podir, oman yintriga na tang inadian na ong Dios ang Tatay. 25 Tenged kaministiran ka kaman ang magpadayon si Cristong maggaem bilang adi asta mapasoko ong nandia tang tanan ang mga kasoay na. 26 Ang kaori-orian ang enged ang kasoay ang pirdien na yay ang kamatayen. 27 Pario tang na-tang ong Kasolatan: “Pinasoko tang Dios ong nandia tang tanan.”* Piro simpri, ang Dios belag ta gapil don, tenged yay ang nagpasoko tang tanan ong ni Cristo. 28 Oman, mga napasoko ra tang tanan ong ni Cristo, si Cristo mismong Ana tang Dios magpasakep ka ong Dios, ang yay ang nagpasoko tang tanan ong nandia. Ong maning ta si ang Dios ya ray ang bogos ang maggaem ong tanan-tanan.
29 Mga belag ta maning ta si, angay may mga taw ang pamagpaboniag pa para ong mga patay? Onopay data na tang agboaten nirang asi mga indi ra boien tang mga patay? 30 Ig yami. Mga indi ra boien tang mga patay, angay mangas ami pa ong karisgoan ong tanan ang oras? 31 Mga logod, kaldaw-kaldaw agtalongaeno tang kamatayen. Narin matod, pariong matod tang agpambogo natetenged ong bindoat ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino ong mga kaboi mi. 32 Pagigbatoko ta mo-ya tani ong Efeso, ig ang mga kasoayo maraiteg ang pisan. Mandian, mga tegka lamang tarin tang kaboi ta taw, angay magagoantao pa tang mga kaliwagan ang na? Mga indi boien tang mga patay, mo-ya pa tomanen ta ra lamang tang agganingen nira ang, “Magpagosto ita, mamangan ig manginem tenged ong damal patay ita ra.”
33 Indi amo enged mamagpaloko. “Ang pirming pagiga-pen ong mga taw ang malain, sia magimong malain ka tang ogali na.” 34 Pamalamad amo, ig indi amo ra magpadayon ang magkatalak. Ang doma ong nindio anda enged ay gata-wanan mi natetenged ong Dios. Dapat maeyak amo.
Monopa tang sinangoni ang binoing oman
35 Itaben may mane-ma atan ang maning, “Monopa tang pagaboing moman tang mga patay? Monora tang mga sinangoni nira?”
36 Yawa, anday isip mo! Ang agtata-bol indi malongay mga ang binik indi kang lagi manlemek. 37 Ig ang agtata-bol, pabetang ta trigo obin domang klasi ta paray, narin binik lamang, ig belag ta pario ong natolpot da. 38 Ang Dios tang pagtorol ta papa ong sina-bol ang binik sigon ong kaliliagan na. Ig ang kada binik may sadiling klasi ta papa na.
39 Maning atan tang tanan ang may kaboi, tenged ang mga sinangoni nira indi mamagpario-pario. Ang taw tatang klasi tang sinangoni nira, ig ang mga ayep tata ka. Ang mga lamlam tata, ig ang mga yan tata ka.
40 Ang tanan ang bindoat ong langit ig ong tanek may sadiling itsora nira. Piro ang taga langit, parti tang kasinloan na ong taga tanek. 41 Ang dekal tang kaldaw tata, ang dekal tang bolan tata ka. Ig ang mga bitokon, sari-sari ka tang mga dekal nira.
42 Maning ka ta si tang pagaboing moman tang mga patay. Garonot lamang tang mga sinangoning agloloak. Piro ang sinangoning binoing oman indi ra enged maronot maski ong tanopa. 43 Mga aglelbeng da, anday ray kasinloan na ig anda kay poirsa na. Piro pagaboing moman, magimong kasinlo-sinloan ang enged ig mapoirsa pa. 44 Aglelbeng tang taga tanek, piro mga boien da magimong sinangoning taga langit. Tenged mga may sinangoni ta ang bagay tarin ong ta-paw tang kalibotan, may sinangoni ta kang bagay don ong langit. 45 Pario tang na-tang ong Kasolatan, “Ang primirong taw ang si Adan sindolan ta kaboi.” Piro ang oring Adan yay si Cristo, ig ang Ispirito na yay ang mismong pagtorol ta kaboi. 46 Mandian, indi ga-kaw tang sinangoni ta para ong langit. Ang para ong tanek tang ga-kaw ba-lo pa tang para ong langit. 47 Ang primiro ang Adan taga tanek, tenged bindoat ong kolapok. Piro ang yadoa taga langit. 48 Ang mga sinangoni ta mandian bilang mga taga tanek, pario enged ong taw ang asing bindoat ong kolapok. Piro mga don ita ra ong langit, ang mga sinangoni ta magpario enged ong ni Cristo ang taga langit. 49 Mandian pario ita ka kaman ong ni Adan ang taga tanek. Piro maning ka ta si, komabot tang kaldaw ang magimong pario ita ong ni Cristo ang taga langit.
50 Mga logod, ang maliagong yaning yay na: Ang sinangoni tang na ang nagalin ong tanek indi risibien ong inadian tang Dios. Ig ang sinangoning nang garonot, indi marisibi tang kaboing anday kataposan.
51 Tandan mi na, may ibolgaro ong nindio: Indi itang tanan mapatay, piro itang tanan ba-lon tang Dios. 52 Narin golpi lamang mainabo, ong tata lamang pirek ta mata. Tenged ong pagtonog tang kaorian ang torotot, ang mga patay boien ang lagi ig dayon ang oldan ta sinangoning indi ra maronot-ronot. Ig itang gaboi pa, pa-letan da tang sinangoni ta. 53 Tenged ang sinangoning na ang garonot kaministiran ang pa-letan ta sinangoning indi maronot-ronot. Ang gapatay pa-letan tang indi mapatay. 54 Ig mga ang garonot na-letan da tang indi maronot, ig ang gapatay na-letan da tang indi mapatay, maliag yaning nainabo ra tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, “Pinirdi ra tang kamatayen; bogos ang dineg.”§
55 “Indi ita ra degen tang kamatayen!
Indi ita ra maono na pa!”*
56 Ang kasalanan pagekel ta kamatayen, ig ang gaem nang magboat ta si pagalin ong Katobolan. 57 Piro salamat ong Dios! Ong bindoat tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo, pinirdi na ra tang kasoay ta, ig agpa-penen ita nandia ong pagpandeg na.
58 Animan, mga agmalenong mga logod, magprosigir amo ig indi amo enged magpalobay ong pagto mi. Magderep among pirmi ig bogos ang magsirbi ong Gino, tenged gata-wanan ming belag ta arangan tang pagpangabedlay mi para ong nandia.
* 15:27 15:27 Salmo 8:6 15:32 15:32 Isaias 22:13 15:45 15:45 Genesis 2:7 § 15:54 15:54 Isaias 25:8 * 15:55 15:55 Oseas 13:14