16
Tabang para ong mga sinakepan tang Dios ong Judea
Mga natetenged ong tabang mi ong mga logod ta don ong Judea, boaten mi sigon ong sinoyono ong mga pamagto don ong Galacia. Kada Dominggo, ang kada tata ong nindio magpalbag ta kantidad sigon ong initan na. Simeten mi rang lagi agod ong pagkaboto atan, indi amo ra manokot-tokot pa. Mga atano ong nindio, oldano ta kasolatan tang mga taw ang pinilik mi ig tanira yay ang magekel tang tabang mi ong Jerusalem. Ig mga kaministiran ang yo pa enged tang magekel, patabidano ra lamang tanira.
Ang plano ni Pablo
Yo pagplano ang magdiritso atan ong Corinto pagalino ong Macedonia, tenged dono kang lagi toma-lib. Oman itaben magpaboay-boayo atan ong nindio, obin pata-libeno tang taglalamig, agod matabangano nindio ong kaministirano ong pagbiahio maski ong ariopa enged paning. Indio galiliag ang mana-loyo lamang atan ong nindio mandian, tenged galiliagong magtinir atan ta maboay-boay, mga pagnan ita tang Gino.
Piro mandian magtiniro kang lagi tani ong Efeso tegka ong kaldaw tang Pentecostes,* tenged mabael tang mga oportonidad tarin para ong obra tang Gino, maski doro tang pamangontra ong yen.
10 Mga komabot atan si Timoteo, amomaen mi ka tanandia ta osto agod indi tanandia magdoadoa, tenged pario ka tanandia ong yen ang pangabedlay para ong Gino. 11 Indi ge-ley ge-leyen mi tanandia, kondi tabangan mi ong mga kaministiran na agod mabalik tani ong yen ta masinlo. Tenged agpakabotono tanandia aroman tang doma pang mga logod ta.
12 Mga natetenged ong logod tang si Apolos, inampangano enged tanandiang mamisita atan ong nindio aroman tang mga logod ta, piro indi pa ono tanandia mapaning atan. Ong domang oras da lamang ono, mga may timpo.
Oring mga toyon
13 Kaministiran pirmi among listo ig indi amo magpalobay ong pagto mi. Paitegen mi tang nem mi ig pabakeden tang pagtalig mi? 14 Ig ong tanan ang agboaten mi, ipaita mi tang paggegma.
15 Mga logod, gata-wanan mi, ang na-kaw ang enged ang namagto ong Gino atan ong Acaya anday doma kondi si Estefanas ig ang pamilia na. Namagbolontad tanira tang mga sadili nira agod magsirbi ong mga sinakepan tang Dios. Animan pagigampango ong nindio 16 ang magpasakep amo ong nira, asta ong tanan ang kapario nirang pamangabedlay para ong Gino.
17 Nalipayo ta mo-ya asing kiminabot da Estefanas, Fortunato ig Acaico. Tenged maski anda amo tani, taniray nagimong mga katelet mi. 18 Linipayo nira, pario tang bindoat nira ong nindio. Dapat galangen tang mga taw ang pario ong nira.
19 Ang mga pamagto ong ni Cristo tani ong probinsia tang Asia pamagpakomosta atan ong nindio. Da Aquila may Prescila, aroman tang mga pamagto ang pamagsirimet-simet ong balay nira, pamagpakabot tang paggegma nira bilang mga logod ta ong Gino. 20 Pamangomosta ka ong nindio tang tanan ang pamagto tani.
Mamagkoromostan amo ta masinlo bilang mga mamaglogod ong ni Cristo.
21 Mandian, yo mismo si Pablo tang pagsolat ta na: Komosta.
22 Balampa silotan tang Dios asta ong tanopa tang maski sinopay indi paggegma ong Gino.
Gino, magbalika ra!
23 Aloyan amo enged tang Ginong Jesus.
24 Risibien ming tanan tang paggegmao ong nindio, yamong mga logodo ong ni Cristo Jesus.
* 16:8 16:8 Ang “Pentecostes” tatang pista tang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario. 16:20 16:20 Ong bitalang Grigo: Mamagkoromostan amo ong tatang sagradong itong. 16:22 16:22 Ong bitalang Aramaico: “Marana tha.” Maning ta na tang agganing tang primirong mga pamagto ong ni Jesus ang pamagelat ong mas madaling pagbalik na tarin ong kalibotan.