Pa-kaw ang Bitala ong
Yadoang Solat ni Pablo ong mga taga
Corinto
Ang Yadoang Solat ni Pablo ong mga taga Corinto sinolat na agod magpatako ang angay indi tanandia nadayon ang namisita ong nira sigon ong plano na. Indi ono nadayon tenged indi naliliag ang pabelatan pa tang nem nira mga samblengen na (1:23). Ong oras ang asi, may mga agganingen ang mga apostolis ang pamagtoldok don ong Corinto ig agpakalainen nira si Pablo ta mo-ya. Animan, sinabat ni Pablo tarin tang mga agbabandan nira, piro pinaita na pa ka enged tang mabael ang paggegma na para ong mga taga Corinto.
Dorong mata-wanan ta tarin natetenged ong kaboi ni Pablo, ig natetenged ong tamang pagsilirbien ong Dios asta ong masig ka taw ta. Pagpakiloy si Pablo tarin ang magbalik ong Dios tang tanan ang taw, ig agsasayod na ang si Cristo tang dalan. “Si Cristo anda enged ay talak na. Piro para ong yaten, inilala tanandia tang Dios bilang tatang mapinagtalaken agod ong mainabo ong nandia, magimo itang mato-lid ang aroman na ong pama-dek tang Dios” (5:21).
1
Yo si Pablo, tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios. Doroa ami ni Timoteo, ang logod ta ong ni Cristo, pamagpakomosta ami ong nindiong tarabidan, yamong mga pamagto ong Dios atan ong Corinto, aroman tang tanan ang mga sinakepan na ong bilog ang probinsia tang Acaya.
Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang yaten ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo.
Pasalamat ni Pablo
Dayawen tang Dios ig Tatay tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo. Tanandia masine-bekanen ang Tatay, ig Dios ang pinagalinan tang tanan ang kalipay. Aglipayen ita nandia ong tanan ang kaliwagan ang gapasaran ta, agod ang domang agliwagan matabangan ta ka ong mga kalipay ang garisibi ta ong nandia. Maski dorong pinitinsia ang gapasaran amen ong pagtarabidan amen ong ni Cristo, piro maning ka ta si, doro kang kalipay ang garisibi amen ang magalin ong nandia. Mga agpaliwagan ami, narin para mambaked tang nem mi ig para malibri amo. Ig mga agtoldan ami ta kalipay, asia agod mangalipay amo ka ig mamoirsa para magoantan mi ong mo-yang nem tang tanan ang kaliwagan ang gapasaran mi, pario tang agboaten amen. Animan mga natetenged ong nindio, mabael pa tang pagtalig amen ang maski pagpinitinsia amo pario ong yamen, lipayen amo ka tang Dios pario tang agboaten na ong yamen.
Mga logod, galiliag aming mata-wanan mi tang mga kaliwagan ang napasaran amen ong probinsia tang Asia. Doro kabelat tang napasaran amen, ang midio anda ray kalaom-laom amen ang maboi ami pa. Kalaom amen, kiminabot da tang oras ang mapatay ami ra. Piro nainabo si agod indi ami ra manalig ong sadili amen, kondi ong Dios ang pagboi ong mga patay. 10 Linibri ami ra nandia ong sigoradong kamatayen da rin, ig aglilibri ami pa. Ig tanandia pa enged tang agtaligan amen ang maglibri pa 11 ong yamen mintras agtabangan ami nindio ong mga pangadi mi. Ong maning ta si, dorong magpasalamat tenged ong kaloy ang ipakabot na ong yamen bilang sabat ong pangadi tang doro kang mga taw.
Nagoman tang plano ni Pablo
12 Mandian narin tang agpambog amen ig mismong agpamatodan tang yamen ang konsinsia: Ang pagigtabid amen ong tanan ay limpio ig de-dek ong popotokon, labi pa mga ong nindio. Narin gaboat amen ong tabang tang Dios ig anda ong kinata-wanan ang pagalin ong kalibotan ang na. 13 Tenged anday agsosolat amen ong nindio ang indi mabasa obin indi maintindian. Balampa maintindiano ka nindio ta mo-ya. 14 Midio indio pa gaintindian mi ta osto, piro balampa bogos ang maintindiano nindio, agod ong kaldaw ang magbalik si Ginong Jesus mapambog ami nindio pario tang ipambog amo ka yamen.
15 Mandian tenged panaligo ang gambengan amo ong yamen, nagisipo rin ang paning kang lagi atan agod dobli tang kalipay mi. 16 Nagisipo kaman ang mana-loy atan ong pagpaningo ong Macedonia, ig ong pagbaliko, mana-loyo sing moman agod matabangano ka nindio ong biahio ong Judea. 17 Piro mandian ang indi nadayon tang yen ang plano, itaben maning amo ra lamang ang yo atras-abanti! Itaben ang kalaom mi, pagoman-oman tang yen ang plano, pario tang agboaten tang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na, ang mandian ganing “Ee” ig lagat-lagat “Indi.” Piro sia belag! 18 Mataligan mi tang Dios, ig maning ka ta si mataligano ka nindio mga maningo ang “Ee” ong nindio sia indi magoman-oman. 19 Tenged ang Ana tang Dios, ang yay ang Jesu-Cristo ang agtotoldok amen da Silvano ig Timoteo, belag ta “Ee” mandian ig lagat-lagat “Indi.” Ang “Ee” na indi enged magoman. 20 Tenged mismo ong ni Cristo gainabo tang tanan ang mga pinangako tang Dios. Tenged kaman ong nandia, maning ita ang mataligan ta tang Dios, animan mas pamandoro pa tang pamagdayaw ong nandia. 21 Mandian, Dios tang pagpabaked ong yamen pario ka ong nindio ong pagiga-pen ta ong ni Cristo. Dios mismo tang namilik ong yaten. 22 Sindolan ita pa nandia tang Ispirito na bilang tanda ang sinakepan ita nandia, ig bilang pamatod ang tomanen na tang mga pangako na ong yaten.
23 Pa-dek tang Dios, gata-wanan na ang indio kang lagi napaning atan agod indi pabelatan pa tang mga nem mi mga samblengen amo yen. 24 Belag ta maning ang agtobol-tobolon amo yamen ong pagto mi. Mapoirsa amo ra atan. Galiliag ami lamang ang tomabang agod bogos tang kalipay mi ong kaboi mi ong Gino.