5
Palinen tang pangombabay
Mandian, may babalita ong karakelan ang ganing doro kalaway ono tang agboaten tang tata ong nindio. Agga-penen na ono tang tatang kinatawa si tang tatay na. Maski ang mga taw ang indi gailala ong Dios, anday kalainan ang agboaten nirang maning atan. Yamong mga taw amo! Angay pamagpambog amo pa ka enged? Dapat din maeyak amo ig magsinti, ig indi ra pa-penen ong pagtarabidan mi tang laling pagboat ta maning atan. Maski andao atan ong nindio ong sinangoni, ang nemo atan ka. Animan, midio aromano ka nindio. Ig ong aran tang Ginong Jesus, sinintinsiano ra tang nagboat tang kasalanan ang asia. Animan mga mamagsirimet-simet amo ig agbibilango nindio ang atano ka, ig ang gaem ang pagalin ong yaten ang Ginong Jesus atan ka, yintriga mi tang taw ang asia ong ni Satanas agod maski langgaen na tang sinangoni na, balampa malibri tang ispirito na ong kaldaw ang magosgar tang Gino.
Ang pagpambog mi anday sayod! Indi gata-wanan mi tang agganingen natetenged ong pampalsa ta tinapay? Ong ge-ley lamang ang pampalsa, pambael tang bilog ang minasa. Animan i-lek mi tang pampalsa ang asia, ang yay ang dating ogali ming mapinagtalaken, agod magimong limpio amo, pario tang ba-long minasang arina ang anday pampalsa na. Ong kamatodan, linimpio amo ra ka kaman tang Dios tenged si Cristo sinagda ra para ong yaten, pario ong tatang karnirong igsaragda ong pista tang mga Judio ang agganingen Pagta-lib tang Anghil.* Animan magsilibra ita tang pistang asi, ig mamangan tang tinapay ang anday pampalsa na, ang maliag yaning bo-wanan ta ra tang dating mga ogali ta ang malalain ig malalaway, agod mangaboi ita ang limpio ig andang pisan ay tagel ang malain.
Ong yen ang na-kaw ang solat, minaningo ka kaman ang indi amo magigtabid ong mga pangombabay obin pangonlali. 10 Ang maliagong yaning ta si belag tang mga taw ang indi pa gailala ong Dios mga tanira pamagboat ta maning ta si, obin mga tanira takaban ig takawan, obin pamagto ong mga dios-diosan. Tenged mga palawid amo ong nira, kaministiran ang bo-wanan mi ra enged tang kalibotan ang na! 11 Ang agganingeno yay asing mga taw ang ganing tanira mga logod ta ong Gino piro pangombabay pa, pagto ong mga dios-diosan, pagpakalain ong doma, pagpabaleng, mga takaban ig takawan. Indi amo dapat magigtabid ong nira maski ong pamangan lamang.
12-13 Tenged onopay labet ta ong pagosgar ong mga taw ang indi pamagto ong Gino? Ang Dios tang bala ong nira. Piro dapat ka kaman ang magosgar ita mga ang pagkatalak tata ong mga pamagto. Tenged na-tang ong Kasolatan, “Ang mapinagtalaken palinen mi ong pagtarabidan mi!”
* 5:7 5:7 Ang “Pista tang Pagta-lib tang Anghil” agsilibraen tang mga Judio sigon ong mabasa ta ong Exodo 12:1-51. Telekan ka ong Bokabolario. 5:12-13 5:13 Deuteronomio 17:7