6
Mga pamagdirimandan tang mga ana tang Dios
Mandian pabetang ta, ang tata ong nindio may riklamo na kontra ong logod na ong Gino. Makaeyak ka mga e-lan na ong mga osgadong indi pagto ong Gino. Dapat din e-lan na ra lamang ong mga karomanan nang sinakepan tang Dios. Indi amo gatako? Ong oring kaldaw, ita mismong mga sinakepan tang Dios tang mamagosgar ong bilog ang kalibotan. Mga maning don, indi bato mapagampangan mi tang mga kaso-kaso ming asia? Indi amo gatako? Ong mga anghil mismo ita tang magosgar. Monora enged ang indi maosgaran mi tang mga bagay ong kaboi ta tarin? Animan mga may kaso mi ong tata may tata, angay e-lan mi pa ong mga taw ang indi aggilalaen ong mga pamagto ong ni Cristo? Makaeyak! Monora? Anda enged atan ong nindio maski tambilog lamang ang matako ig mapagariglo tang agpagsoayan ming mamaglogod? Monorang pamagdimandan amo, logod kontra logod, ig don pa mismo ong mga taw ang indi pamagto ong Dios!
Ang mismong pagdirimandan ming asia pagpaita ang nadeg amo ra ta malain. Mo-ya pa, agoantaen mi ra lamang ang boatan amo ta anday sayod, ig pabayan da lamang tang pamagdaya ong nindio. Ang problima lamang, yamo pa tang pamandaya ig pamagboat ta malain, ig logod kontra ong logod! Indi amo gatako? Ang taw ang pagboat ta malain indi ma-pen ong inadian tang Dios. Animan indi lokon mi tang sadili mi! Tenged indi enged ma-pen ong inadian tang Dios tang mga pangombabay obin pangonlali, ang mga pamagto ong mga dios-diosan, asta ang mga pagigkayam-kayam ong kapario nirang mga lali. 10 Indi ka ma-pen tang mga takawan, mga takaban, mga manigpabaleng, ang mga pamagpakalain ong masig ka taw nira, obin ang mga dayador. 11 Maning atan tang doma ong nindio asing tokaw. Piro mandian limpio amo ra ong mga talak mi, ig bindoat amo rang mga sagradong sinakepan tang Dios. Rinisibi amo ra bilang mato-lid da tenged ong bindoat ni Ginong Jesu-Cristo ig ong tabang tang Ispirito tang yaten ang Dios.
Ang sinangoni mi timplo tang Dios
12 Itaben may maganing ang, “Librio ang magboat ta maski onopang bagayay.” Matod kaman sia, piro belag ta tanan ang bagay tang para ong ikakao-ya ta. Poidi kang maningo, “Librio ang magboat ta maski onopa.” Piro indi papaggaemeno tang sadilio ong maski onopang bagayay. 13 Itaben may magpapilosopo pa ang maning, “Ang pamangan bindoat para ong sian, ig ang sian para ong pamangan.” Matod. Piro komabot tang kaldaw nga ang sian ig ang pamangan pariong lipaten tang Dios. Ang sinangoni ta indi bindoat agod gamiten ong pangombabay obin pangonlali, kondi sindol ong yaten agod mapagsirbi ita ong Gino. Ig ang Gino yay ang paggaem ong sinangoni ta. 14 Tenged ong oring kaldaw boien tang Dios tang mga narin sigon ong gaem na, pario tang pagboi na ong yaten ang Ginong Jesus.
15 Gata-wanan mi, gasakepan ita tang sinangoni ni Cristo. Mandian onopa? Komiten ta pa tang sinangoni ta ang gasakepan ni Cristo agod ya-pen ta ong tatang pagbaligia tang sadili na? Indi poidi! 16 Indi amo gatako? Ong pagboat ta maning atan, tanirang doroa pagimong tanga sinangonian da lamang. Pario tang na-tang ong Kasolatan, “ig magimong tata ra lamang tanira.”* 17 Piro mga na-pen ita ra ong Ginong Jesu-Cristo, maliag yaning ita may si Cristo ay nagimong tanga ispiritoan da lamang.
18 Animan palawid amo ong pagpangombabay. Tenged ang tanan ang domang klasi ta talak ang agboaten ta taw, midio kaman ong loa lamang gainabo. Piro ang pangombabay obin pangonlali, panlangga ong sadili na mismo. 19 Indi amo gatako? Ang sinangoni mi timplong aggistaran tang Ispirito Santong sindol tang Dios ong nindio. Belag ta nindio tang mga sinangoni mi, kondi ong Dios da. 20 Mal tang binayad na agod magimo among nandia. Animan gamiten mi tang sinangoni mi agod mas dayawen tanandia.
* 6:16 6:16 Genesis 2:24