8
Natetenged ong mga pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan
Mandian, isayodo tang natetenged ong mga pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan.
Pario tang inaning mi, “Itang tanan, may kinata-wanan ta.” Ang problima lamang, mga panalig ita ong sadiling kinata-wanan ta, magpalawig ita lamang tang mga sadili ta. Piro paggegma tang kaministiran agod magpabaked ita ong tata may tata. Ang taw ang ganing may kinata-wanan na, korang pa ka enged tang gata-wanan na. Piro gailala tang Dios tang mga taw ang pamaggegma ong nandia.
Animan balikan ta tang natetenged ong pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan. Panganen ta bato obin indi? Gata-wanan ta ra ang “Anday onopa tang mga dios-diosan” ig “Tambilog ang enged lamang tang Dios.” Matod ang may agganingen ang mga dios ong langit asta ong tanek, ig doro tang agganingen “mga dios” ig “mga gino.” Piro ong yaten, tambilog lamang tang Dios, ang yay ang yaten ang Tatay ang nagboat tang tanan ang bagay. Gaboi ita para ong nandia. Ig tambilog enged lamang tang Gino ta, ang anday doma kondi si Jesu-Cristo. Tenged ong nandia naboat tang tanan ang bagay, ig tanandia tang pagtorol ta kaboi ong yaten mandian.
Piro may mga logod ta atan ang indi pa gangatako tang kamatodan ang na. Ig tenged pamagto tanira tanopa sia ong mga dios-diosan, yay sia ang asta mandian mga tanira mamangan ta karning binolontad ong mga dios-diosan, ong kaisip nira midio agtowan pa ka enged nira tang mga dios-diosan ang asi. Animan tenged pamangontra tanira ong konsinsia nira, panlobay da tang nem nira ong isip nirang pagkatalak tanira. Ong kamatodan, belag ta natetenged ong pamangan ang risibien ita tang Dios obin indi. Indi ita maonopa mga indi ita mamangan ta tatang bagay, ig anda kay pakinabang na maski mamangan ita.
Piro magandam amo! Maski libri among mamangan ta maski onopa, itaben sia yay ang magimong magikanan ang magkatalak tang mga logod ang korang pa tang pagto nira.
10 Alimbawa lamang, yamong may kinata-wanan mi ong mga bagay ang na, pamagsaro among pamangan ong simban tang mga dios-diosan, ig itaen amo tang tatang logod ang malobay pa tang pagto na. Ang mainabo don, gata-wanan mi ra ka. Mamoirsa tang nem tang logod ming asi agod mamangan ka tanandia tang binolontad ong mga dios-diosan, maski ong pabetang na sia talak. 11 Maliag yaning, ang “kinata-wanan” mi, yay ang nanlangga ong taw ang asiang malobay tang pagto na. Tatang logod mi pa, ig si Cristo mismo napatay agod malibri tanandia. 12 Mandian, mga pagkatalak amo ta maning atan ong logod ming malobay pa ong pagto na ig agpasitan mi tang nem na, maliag yaning pagkatalak amo ra ka ong ni Cristo. 13 Animan mga ang karning binolontad ong dios-diosan ang agpanganeno yay ang magimong magikanan ang magkatalak tang logodo, indio ra lamang mamangan ta sia asta ong tanopa, agod indi magkatalak tang logodo tenged ong yen.