9
Indi aggamiten ni Pablo tang mga kato-lidan na bilang apostolis
Gata-wanan ming yo librio, ig tatang apostolis pa. Napaita ong yen si Jesus ang yaten ang Gino, ig yamo mismo tang borak tang yen ang pagpangabedlay para ong nandia. Maski indio ilalaen tang doma ang yo apostolis, yamo atan ong Corinto dapat lamang mangilala ong yen. Yamo mismo tang ibidinsia ang pagsirbio ong Gino bilang apostolis.
Maning ta na tang sabato ong mga taw atan ang pamagosisa ong yen. Gata-wanan tang tanan ang yaming mga apostolis may kato-lidan amen ang mama-dol ta pamangan amen ong mga taw ang agtoldokan amen. May kato-lidan ka tang mga apostolis ang magekel ong biahi tang kakatawan amen ang pamagto ka, pario tang agboaten ni Pedro ig ang domang mga apostolis, asta ang mga logod tang Gino. Onopa? Yami lamang bato ni Bernabe tang kaministiran ang mandilem para ong pangaboian amen? Anday sondalong pagsoildo ong sadili na! Sinopa tang manigkoma ang indi gakinabang ong lindoak na? Sinopa tang manigbadbad ang pagsagod ta karniro ig indi gakinabang tang gatas na?
Ang agsambitenong na belag lamang ta sigon ong agboaten tang mga taw, tenged ya kay narin tang agtotoldok tang Katobolan. Nasolat mismo ong Katobolan ni Moises, “Indi be-ketan tang anga tang baka ang aggamiten ong panggiek.”* Mane-mao, baka lamang bato tang aggisipen tang Dios ong binitala nang asi? 10 Belag, asta itang taw tang agganingen na, animan nasolat sia para ka ong ikakao-ya ta. Tenged ang taw ang pagarado ig pangayeg panalig ang may parti na ong pa-bat. 11 Nagloak ami ong nindio ta mga grasiang ispiritoal. Animan bagay enged lamang ang magpakinabang ami magalin ong nindio tang mga bagay ang kaministiran amen ong kaldaw-kaldaw. 12 Mga ang domang manigtoldok may aggelaten nira magalin ong nindio, mas labi ra enged yami.
Piro maski may kato-lidan amen ang mama-dol ong nindio, indi enged bindoat amen. Inagoanta amen da lamang tang tanan agod anday magsamber ong mga taw ong pagrisibi nira tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo. 13 Balampa gata-wanan mi ka, ang mga pamagsirbi ong Timplo, don ka pamangomit tang pamangan nira. Ig ang mga pamagsirbi ong altar pamangomit ka tang parti nira ong mga bagay ang agbobolontad ong altar. 14 Pario ka ta si, sinobol tang Gino nga ang mga taw ang agpatakon tang Mo-yang Balita dapat magtorol ong mga pamagpatako ong nira agod maboi ka tanira.
15 Piro yo, indio naggamit maski tambilog ong mga kato-lidan ang asia. Ig indio ka pagsolat para gamiteno ra si. Mo-ya pang mapatayo, ayaw lamang komiten ong yen tang maski sinopa tang agpambogong indio pama-dol. 16 Indi agpambogo tang yen ang pagpatako tang Mo-yang Balita tenged na yay ang obligasiono ig indi maimo ang indi boateno. Yo, kailō ka, mga indi boateno. 17 Mga nagtoldoko ig yo rin tang namilik tang obrang asia, poiding magelato ta sol. Piro ang matod, agtomaneno lamang tang boroaten ang sinalig tang Dios ong yen. 18 Onopa mandian tang balet ang marisibio? Ang agbibilango ang balet anday doma kondi galipayo ang indio pagpabayad ong yen ang pagpatako tang Mo-yang Balita, maski matod ang poidiong magpabayad ong pangabedlayo para ong Mo-yang Balita.
19 Yo librio, ig indio agtobol-tobolon tang maski sinopa. Piro midio pagpatobol-tobolo ra ka ong tanan ang taw agod mas yadi pa enged tang maekelano ang magto ong ni Cristo. 20 Yay na ang yo, mga aromano tang mga Judio, pangaboio pario ong mga Judio agod maekelano tanirang mamagto ong ni Cristo. Animan maski belago ra ta sakep tang Katobolan ang inintriga ni Moises ong mga Judio, agtomaneno si agod maekelano tanira ong yaten ang pagto. 21 Maning ka atan tang agboateno mga ka-peno tang mga belag ta Judio. Indi ra agtomaneno tang Katobolan ang para ong mga Judio, kondi pangaboio pario tang mga belag ta Judio agod mamagto ka tanira ong ni Ginong Jesus. Narin belag ta maliag yaning ang indi agtomaneno tang tobol tang Dios, tenged agtomanenong enged tang mga tobol ni Cristo. 22 Pagigbagayo ong mga malobay pa tang pagto nira agod matabangano ka tanira. Yay sia animan pagprosigirong magigbagayo ong tanan ang taw, agod balampa malibrio pa tang doma ong maski onopang midiosay. 23 Ang tanan ang asia agboateno agod mas mabantog pa enged tang Mo-yang Balita. Tenged yo galiliago kang magigelay ong mga grasiang ekel na.
24 Gata-wanan mi, mga ipabetang ta ong tatang karira, doro tang pamagsinikad, piro tambilog ka enged lamang tang marisibi tang primio. Animan paneman mi tang sikad mi agod marisibi amo ta primio. 25 Ang tanan ang manigkayam, agdisiplinaen nira ta mo-ya tang mga sadili nira agod marisibi tanira ta tatang primio ang madali ka lamang malangga. Piro itang mga pamagto, pamagprosigir ita agod marisibi ita ta tatang primiong indi enged magkopas asta ong tanopa. 26 Animan yo, midio diritso enged tang sikado paning ong tarampetan. Ig mga ong boksingiro pa, indio ka panontok ong mageyep. 27 Aggawidano ig agdisiplinaeno ta mo-ya tang sadilio. Itaben pagataposo ang mapagpatako tang Mo-yang Balita ong doma, yo pa tang indi maprimioan.
* 9:9 9:9 Deuteronomio 25:4. Maliag yaning, dapat mate-bek tang may baka, ig indi be-ketan tang anga na agod ang baka mapamangan ta ge-ley mintras pagobra.