3
Mandian, binoi amo rang oman ang aroman ni Cristo. Animan dapat palabien mi tang mga bagay don ong langit, ang yay ang logar ni Cristo, ang mandian kakarong ong to tang Dios. Isipen mi tang mga bagay don ong langit, ig belag tang mga bagay tarin ong kalibotan. Tenged midio napatay amo ra ig anda ra tang dating mga kaboi mi. Piro indi pa gitaen mga monopa tang ba-long kaboi mi, tenged agtatalok pa sia ang pario ni Cristo don ong podir tang Dios. Si Cristo tang pagtorol ta kaboi ong nindio, ig mga komabot tang kaldaw ang mapaita ra tanandia, yamo itaen amo ka ang aroman na ig ma-pen amo ong kadengegan na ong langit.
Ang ba-lo ig ang dating kaboi
Animan lipatan mi ra tang kaliliagan tang mga sinangoni mi. Indi amo mangombabay obin mangonlali obin magboat ta maboling. Indi amo padeg ong mga malaway obin malain ang gaba-yagan tang sinangoni mi. Ig indi amo ra maibeg, tenged ang taw ang gaibeg, agpalabien na tang gaibegan na imbis ong Dios ang matod. Maliag yaning tanandia pario ra ka ong mga pamagto ong dios-diosan! Tenged ong maning ta nang agboaten ta mga taw, silotan tanira tang Dios, [tanirang pamangontra ong nandia]. Ong bagay, maning amo ka ta sia asing tokaw. Nangaboi amo sigon ong agdidikta tang sadiling kaliliagan mi.
Piro mandian dapat bo-wanan mi ra tang tanan ang kasisilagen, ang makikiniten ta kolo, ig ang madinemeten. Indi amo ra mitala ta asing mapaglangga ta dengeg ta doma, obin mga malalaway ang mga bitala. Indi amo ra mamagbo-li ong tata may tata. Tenged mga ong lambong pa, midio lindoat mi ra tang dating ogali mi ig ang mga boat nang malalain, 10 ig ang ba-long ogali mi ya ray ang agtokon mi mandian. Ang ogali ming narin padayon ang agba-lon tang Dios ang nagboat ong nindio, asta mapario amo ong nandia ig bogos ang mailala mi tanandia. 11 Ong ba-long kaboi tang narin parario itang tanan--ang Judio ig ang belag, ang tinorian ig ang anda, ang dayoan ig taga bokid, ang torobolon ig ang belag ta torobolon. Si Cristo yay ang kaimportantian ong tanan, ig tanandia tang gistar ong yaten ang tanan.
12 Yamo, pinilik tang Dios, ginegman ig pinalbag agod magimong sadili na. Animan dapat magimong masine-bekanen amo ig mo-ya ong doma, mapagpalepe, neman ig mapinasinsiaen. 13 Agoantaen mi tang kakorangan tang kada tata may tata. Mga ang tatang taw may naboat na ang anday sayod ong nindio, patawaden mi tanandia pario tang yamo pinatawad ka tang Gino. 14 Ig labi pa enged ong tanan, mamaggeregman amo. Tenged ang gegma yay ang pagbe-ket ong tanan agod masinlo ig anday korang tang pagtarabidan ta. 15 Ang masinlong pagtarabidan pagalin ong ni Cristo, ig asia tang dapat ang papaggaemen mi ong mga kaboi mi. Tenged ginoyan amo tang Dios ang magimong tanga sinangonian lamang. Magpasalamat amo ang pirmi ong nandia. 16 Balampa iloak mi ta mo-ya ong mga popotokon mi tang bitala ni Cristo. Gamiten mi tang tanan ang kinata-wanan agod mamagtoroldokan amo ig mamaglaygayan. Mamagkanta amo ta mga salmo, imno ig mga karantaen ang pagdayaw ong Dios. Ig magkanta amo ang may pasalamat ong mga popotokon mi para ong Dios. 17 Maski onopay boaten mi, obin ibitala mi, boaten mi tang tanan para ong ni Ginong Jesus, ig magpasalamat amo ong Dios ang Tatay tenged ong bindoat ni Jesus para ong nindio.
Ang pagigtabid mi ong mga aroman mi
18 Yamong mga babay, magpasakep amo ong mga kakatawan mi. Narin obligasion mi tenged ong pagto mi ong Gino.
19 Ig yamong mga lali, maggegma amo ong mga kakatawan mi, ig indi degdegen mi.
20 Yamong mga mola, magtoman among pirmi ong mga ginikanan mi, tenged yay ang kaliagan tang Gino.
21 Ig yamong mga tatay, indi masiadong igpitan mi tang mga ana mi, itaben manlobay tang nem nira.
22 Yamong mga torobolon, bogos among magtoman ong mga agalen mi tarin ong kalibotan, belag lamang mga agpa-dek tanira agod dayawen amo nira, kondi magobra amo ong mo-yang nem ang may eled mi ong Dios. 23 Maski onopay boaten mi paneman mi ang midio belag ta taw tang agsirbian mi, kondi ang Gino. 24 Demdemen mi na: May masinlong natagana tang Gino ang ilbet na ong nindio, tenged si Ginong Cristo yay ang matod ang agsirbian mi. 25 Ig mga may nagboat ta malain, balten ka tanandia ong boat nang malain, maski sinopa tanandia. Tenged ang Dios, anday pinilikan.