4
Yamong mga may torobolon, ang mato-lid ig tama ya lamang tang boaten mi ong nira. Demdemen mi lamang ang may agsirbian mi ka don ong langit.
Mga panoyon-toyon
Magprosigir among mangadi. Boaten mi narin ang pirming listo tang isip ig may pasalamat. Ipangadi mi ka ang oldan ami tang Dios ta dalan agod mapakabot amen tang kamatodan natetenged ong ni Cristo ang nasikrito asing tokaw. Yay na ang gaprisō ra mandian, tenged nagtoldoko tang natetenged ong nandia. Ipangadi ming magimong mayag tang pagpakaboto tang kamatodan ang narin, pario tang dapat ang boateno.
Animan yamo atan, magdan amo ong pagigtabid ong mga indi pamagto ong ni Cristo, ig indi enged sayang-sayangen mi tang oras mi. Ampangan mi tanira ta masinlo agod mawili tanirang mamasi ong nindio. Ong maning ta si, mata-wanan mi mga mono amo pa somabat ong maski sinopay mane-ma.
Kaorian ang pangomosta
Mga natetenged ong pagkabetango tani, ang mal ang logod ta ang si Tiquico, ya ra lamay mamalita ong nindio. Tanandia mataligan ang katabang ig aromanong torobolon tang Gino. Pinapaningo atan tanandia ang magbalita tang pagkabetang amen tani ig agod pabakeden na ka tang mga nem mi. Asia ang aroman na tang agmalen tang logod ang si Onesimo. Ang taw ang na mataligan ka ig kasimanoa mi mismo. Tanira tang magbeg ong nindio tang tanan ang gainabo tani.
10 Ang aromano tani ong prisoan ang si Aristarco pagpakomosta ka ong nindio. Asta si Marcos ang pinagari ni Bernabe, pagpakomosta ka ong nindio. Mga paning pala atan si Marcos, risibien mi ka tanandia pario tang sinoyono rang lagi ong nindio tanopa sia. 11 Komosta ka pala ono ong nindio ganing si Jesus ang aggoyan ta Justo. Ang gasambitong nang tolo, ya lamang tang mga Judio ang pamagto ong ni Cristo ang pamagprosigir tarin ang aromano para magtoldok tang natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. Doro kabael tang tabiang nira ong yen.
12 Ig ang kasimanoa mi ang si Epafras, ang torobolon ka ni Cristo Jesus, pagpakomosta ka ong nindio. Pirmi among agpagampo na ta mo-ya ang magimong mabaked tang pagto mi ig anday kakorangan na, ig bogos ang itaen ong nindio tang tanan ang kaliliagan tang Dios. 13 Ig maski yo, magpamatodo ang mabael da tang pagprosigir ni Epafras para ong nindio atan, ig ong mga logod ta don ong Laodicea asta ong Hierapolis. 14 Agpakomostan amo ka ni Demas ig ang agmalen tang doktor ang si Lucas.
15 Ipakabot mi ka tang pangomosta amen ong mga logod ta ong Laodicea, ig ong ni Nimfa asta ong mga pamagto ang pamagsirimet-simet don ong balay na. 16 Mabasa mi ngani tang solat ang na, ipabasa mi ka ong mga pamagto don ong Laodicea. Ig basaen mi ka tang solato ang pinaekelo ong nira. 17 Aningen mi ka patigayon si Arquipo ang prosigiran nang taposon tang agpaboat ong nandia tang Gino.
18 Ig mandian yo ra mismo, si Pablo, tang matod ang pagsolat tang pangomosta ang na. Demdemeno ka nindio mintras agprisono pa.
Aloyan amo enged tang Dios.