2
Ang pagtoldok ni Pablo don ong Tesalonica
Gata-wanan ming mismo, mga logod, ang anday mapaganing ang anday data na tang pagpaning amen atan ong nindio. Gata-wanan ming ba-lo ami napaning atan ong nindio, pinaliwagan ami rang lagi ig pinaeyek don ong banoa tang Filipos. Maski ong banoa mi yadi kang namangontra ong yamen. Piro pinaiteg tang Dios tang mga nem amen agod mapagpakabot ami ong nindio tang Mo-yang Balitang nagalin ong nandia. Mapoirsa tang nem amen tenged ang agbibitala amen ong mga taw para magparet tanira ay poros matod, ig anda ong isip amen ang manloko ong nira obin magboat ta mga bagay ang malalaway. Ong kamatodan, pinanaidan ami tang Dios ang mataligan ami ang magtoldok tang Mo-yang Balita ig sinaligan ami ra nandia tang boroaten ang na. Animan ang galiliagan na lamang tang agbibitala amen, belag ta para malipay tang mga taw ong yamen, kondi para malipay tang Dios, ang yay ang gatako mga onopay ga-tang ong popotokon ta. Gata-wanan tang Dios asta yamo, indi ami naggamit ta mga pamorak-borak ang mga bitala agod maekelan amo yamen, ig anda ong isip amen ang mangoarta ong nindio. Indi ami namagelat ang dayawen ami nindio obin dayawen ta doma, maski may kato-lidan amen bilang mga apostolis ni Cristo ang magelat ang padengegan ig asikason ami nindio. Imbis, pinalangga amo yamen ig nagpaita ami ong nindio ta mo-yang nem pario ta tatang nanay ang pagsagpon ong mga ana na. Ig tenged ong mabael ang paggegma amen ong nindio, listo ami ang nagpakabot ong nindio tang Mo-yang Balitang nagalin ong Dios. Maski ang sadiling kaboi amen, listo kang ibolontad amen para ong nindio tenged lamang ong pagpamalangga amen ong nindio.
Mga logod, sigoro gademdeman mi pa mga monopa tang pagprosigir amen ang magobra kaldaw may labi para lamang anday mabelatan maski tata ong nindio mintras pamagtoldok ami ong nindio tang Mo-yang Balita.
10 Tistigos amo aroman tang Dios nga ang ogali amen ong nindiong mga pamagto ong ni Cristo ay limpio, mato-lid ig anday maning tang maski sinopa. 11 Gata-wanan mi ka ang ogali amen ong kada tata ong nindio pario ka tang pagsakep ta tatang tatay ong mga ana na. 12 Linipay amo yamen ig pinapoirsa tang mga nem mi, asta linaygayan amo ka yamen ang mangaboi ta mato-lid ong pama-dek tang Dios. Tenged ang Dios tang naggoy ong nindio agod ma-pen amo ong nandiang inadian ig kadengegan.
13 Pagpasalamat ami kang pirmi ong Dios tenged asing pagpatako amen ong nindio tang bitala na, rinisibi mi na bilang matod ang bitala tang Dios, belag ta bitala ta taw. Ig ang risolta ta sia gitaen da mandian ong mga kaboi mi, yamong pamagto ong ni Cristo. 14 Matod kaman ang pamagto amo ong nandia, tenged ang nainabo ong nindio pario ka tang nainabo ong mga tawan tang Dios don ong Judea, ang pamagto ka ong ni Cristo Jesus. Pinaliwagan amo tang mga kasimanoa mi, pario ang tanira pinaliwagan ka tang mga masig ka Judio nira. 15 Masig ka Judio nira tang namamatay ong mga propita tang Dios asing tokaw. Mga masig ka Judio ni Ginong Jesus tang namamatay ong nandia. Ig mandian masig ka Judio amen ka tang namagpalayas ong yamen. Pamangontra tanira ong kaliagan tang Dios ig kasoay tang tanan ang taw 16 tenged agsagangen ami rin nira ong pagpakabot amen tang Mo-yang Balita ong mga belag ta Judio agod mangalibri tanira. Ong maning don, agdolangan lamang nira tang mga talak nira asta indi makalis ong gantangan. Animan indi ra lamang maboay, silotan da enged tanira tang Dios!
Si Pablo galiliag sing paning ong Tesalonica
17 Mandian, mga natetenged ong yamen, mga logod, mimpisang nalbag ami ong nindio, indi amo enged galipatan amen. Ig maski indi ami pa gaboay ang nagalin atan, agpongawan ami ra ta mo-ya ong nindio ig doro rin ang kaliag amen ang mamaginitan ita sing moman. 18 Animan may plano amen si ka rin ang magbalik ami atan ong nindio. Ig yo mismo, si Pablo, belag da lamang ta naminta ang simpano rang paning atan, piro sinagang ami ni Satanas. 19 Ig asta mandian, galiliag ami pa ka enged ang mamisita ong nindio tenged yamo tang pagtorol ta kalipayan ong yamen, tenged gasigoro ami ang pagpadayon tang pagto mi ong Dios. Na matod ka kaman natetenged ong nindio. Ig ong pagbalik ni Ginong Jesus, yamo enged tang mapambog amen ong talongan na. 20 Ee, yamo kaman tang yamen ang kadengegan ig kalipayan.