3
Animan, asing indi ami ra magoanta tang kapopongawen amen ong nindio, naisip amen ang yami ni Silas tang pabo-wan ong siodad tang Atenas, ig si Timoteo ra lamang tang papaningen amen atan ong nindio. Tanandia logod ta ig aroman amen ang pagsirbi ong Dios ong pagtoldok tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo. Sinobol amen tanandia agod papoirsaen na tang pagtalig mi ong Gino ig pabakeden na tang mga nem mi, agod anday magoloan ta isip ang maski sinopa ong nindio tenged ong mga kaliwagan ang gapasaran mi atan. Gata-wanan mi ra ka, ang kaliwagan katabid tang kaliagan tang Dios para ong yaten. Tenged asing atan ami pa ong nindio, minaning ami rang lagi ang paliwagan ita ig akigan ta mga taw. Ig inita mi ra ang ya ka enged tang matod ang gainabo. Yay sia animan dayon dang sinobolo atan si Timoteo agod masayodano mga monora tang pagtalig mi ong Gino mandian. Tenged indio ra magoanta ang magelat ong balita natetenged ong nindio. Pangelbao ra ang itaben natokso amo ra ni Satanas ig arangan lamang tang bedlay amen.
Piro mandian nabalik da tani si Timoteo, ig masinlo ka tang binalita na ong yamen natetenged ong pagto mi ong Dios ig ang paggegma mi ong tata may tata. Pirmi amo ka onong gademdem ong yamen ang may kalipay ig doro onong kaliag mi ang itaen ami si nindio, pario ka tang yami doro kang kaliag amen ang itaen amo si ka yamen. Animan, mga logod, maski yading kaliwagan ig pagakig ang gapasaran amen, malakan da ong panemdeman amen tenged ong nabalitan amen natetenged ong pagtalig mi ong ni Cristo. Ig mandian, malinawa ami ra ka ta masinlo tenged pagpadayon ono ang maelet tang pagto mi ong Gino. Mga pangadi ami ong Ampoan tang Dios, indi malobot-lobot tang pagpasalamat amen ong nandia tenged ong mabael ang kalipayan ang sindol mi ong yamen. 10 Kaldaw may labi de-dek tang pagampo amen ang mamaginitan ita pang moman agod matabangan amo pa yamen ang madolangan pa tang maski onopay korang ong pagto mi.
11 Balampa pagnan ami tang Dios ang yaten ang Tatay, ig ni Jesus ang yaten ang Gino, ang mapamisita ami si ka enged ong nindio. 12 Ig balampa tabangan amo tang Gino ang mas mandolang pa ig manrabong tang paggegma mi ong kada tata may tata asta ong tanan ang taw, pario ka tang paggegma amen ong nindio. 13 Ong maning ta sia, pabakeden na tang mga nem mi agod matalonga amo ong yaten ang Dios ig Tatay ang limpio amo ra enged ig andang pisan ay sarawayen ong nindio ong pagbalik tang yaten ang Ginong Jesus, aroman na tang tanan ang mga sinakepan na.