4
Ang pagparangaboien ang galiagan tang Dios
Animan, mga logod, sinoldokan amo ra yamen mga mono amo pa mangaboi agod malipay tang Dios ong nindio, ig ya kay ang aggosoyon mi. Ig mandian, tenged may aotoridad amen ang nagalin ong ni Ginong Jesus, agpa-dolon amen ong nindio ang prosigiran ming mas maninlo pa ka enged tang pagparangaboien ming asia. Gata-wanan mi ra ka tang mga sinoldok amen ong nindio ang nagalin ong ni Ginong Jesus. Ig na yay ang kaliagan tang Dios ong nindio: ang magimo among limpio ong pama-dek na.* Animan indi amo enged mangombabay obin mangonlali. Ang kada tata dapat matakong magigimbeng ong sadiling katawa na ong limpiong ogali. Demdemen ming ang pagkaratawaen tatang bagay ang sagrado ig belag ta intirimis. Indi panontan mi tang anday sasayod ang mga kaliliagan tang sinangoni mi pario tang agboaten tang mga taw ang indi gangailala ong Dios. Indi dapat ang magkatalak tang maski sinopa ong masig ka taw na ong pagtakaw-takaw ta belag ta sadiling katawa na. Ang taw ang magboat ta mga kalainan ang maning atan, silotan ang enged tang Dios, pario tang pinamanan amo rang lagi yamen tanopa sia. Tenged indi ita ginoyan tang Dios para magboat ta malaway, kondi para mangaboi itang malimpio. Animan ang maski sinopay indi magrisibi ong tobol ang na, belag lamang ta taw tang agkontraen na, kondi ang Dios mismo, tenged tanandia tang pagtorol ong yaten tang Ispirito Santo na.
Mandian, mga natetenged ong paggeregman mi bilang mamaglogod ong ni Cristo, anday kaministiran ang magsolat ami pa ong nindio, tenged sinoldokan amo ra tang Dios mga mono amo pa mamaggeregman. 10 Ig sia ka kaman tang agboaten mi ong mga logod ta atan ong bilog ang probinsia tang Macedonia. Piro pagigampang ami pa ka ong nindio, mga logod, ang dolangan mi pa enged tang paggegma ming asia. 11 Prosigiran ming mangaboi ang anday golo, intindien mi tang sadiling pagkabetang mi, ig mandilem amo ong sadiling inang mi, pario tang inaning amen dang lagi ong nindio. 12 Mga maning ta sia tang boaten mi, galangen amo tang mga taw ang indi pa gailala ong yaten ang Dios, ig anday kaministiran ang italig mi ong doma tang parangaboian mi.
Natetenged ong pagbalik tang Gino
13 Mga logod, galiliagan amen ang mata-wanan mi tang onopay matod ang mainabo ong mga nangapatay da, agod indi amo mamagsinti pario tang doma ang anday kasigoroan nira natetenged ong parakaboton. 14 Pagparet ita ang si Jesus napatay ig naboing oman, animan pagparet ita kang boien ka tang Dios tang tanan ang nangapatay da ang pamagtalig ong ni Jesus, agod patabiden tanira ong nandia ong pagbalik na.
15 Agsasayod amen mandian ong nindio tang sinoldok tang Gino: Itang mga gangaboi pa ong oras ang magbalik tang Gino, indi ita ma-kaw ong mga nangapatay da. 16 Tenged ong kaldaw ang asi, manobol tang mabael ang bosis, maginiteg tang kalawigan ang anghil, to-togon tang torotot tang Dios, ig ang Gino mismo tomaboan magalin ong langit. Primiro, boien tang mga nangapatay ang pamagtalig ig pamagto ong ni Cristo. 17 Oman itang mga boi pa ong oras ang asi, golpi itang ekelan don ong mga onom, aroman tang mga binoi, agod itang tanan bagaten ta tang Gino don ong dibabaw. Ong maning ta si, mamagara-penan ita tang Gino asta ong tanopa. 18 Animan lipayen mi tang nem tang kada tata may tata ong pagpatako mi tang mga bitalang narin.
* 4:3 4:3 “ang magimo among limpio ong pama-dek na.” Poidi kang maliag yaning: agod magimo among sagradong mga sinakepan tang Dios 4:4 4:4 Poidi kang maliag yaning: Ang kada tata dapat matakong magawid tang sadili mi.