5
Dapat magimong listo ita ong pagbalik tang Gino
Piro, mga logod, mga natetenged ong oras ig kaldaw ang mainabo tang mga bagay ang na, anday kaministiran ang isolat amen pa ong nindio. Tenged gata-wanan mi ra ka ang pagbaraliken tang Gino magkapario ong pagkabot tang takawan mga labi. Mintras ganing tang mga taw, “Ay, salamat, anday golo ong yaten ig andang pisan ay eldan ta,” ya ray ang golping komabot ong nira tang silot ang anday kataposan na, pario tang tatang babay ang palanganaen ang golpi rang magpasit tang sian na. Indi enged tanira mapalibri ong silot ang asi. Piro yamo, mga logod, mga komabot tang kaldaw ang asi, indi amo ra magolpian ang midio sinled amo ta takawan. Tenged indi amo ra gangaboi ong maki-lep kondi mayag da tang kinaisipan mi ig gangaboi amo rang tanan ong sinag tang kaldaw. Belag ita ra ta sakep tang labi obin kaki-lepan. Animan indi ita dapat magpatolad ong doma ang midio gangapoyat pa, kondi magpamalamad ita ong Dios ig magimong pirming listo.* Labi tang igporoyat tang mga gangapoyat ig ya kay ang igparabaleng tang mga manigpabaleng. Piro itang gangaboi ong sinag tang kaldaw, dapat matako itang magawid tang sadili ta. Boaten ta ang panagang ong mga debdeb ta tang pagto ig paggegma ta. Ig gamiten ta tang kasigoroan ta ang ilibri ita tang Dios bilang panagang ong mga kolo ta. Tenged indi ita pinilik tang Dios para silotan ita nandia, kondi agod ilibri ita nandia tenged ong bindoat ni Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 10 Si Jesus napatay para ong yaten agod maski boi ita pa obin patay ita ra ong pagbalik na, maboi ita pa enged ang aroman na. 11 Animan, pario tang agboaten mi mandian, mamagtarabangan among pirmi ig pabakeden mi tang nem tang kada tata may tata.
Mga toyon ig pagpakomosta
12 Mga logod, pagigampang ami ong nindio ang galangen mi ka tang mga taw ang pamangabedlay para ong nindio, ang mga pinilik tang Gino ang mangolokolo ig magtoldok ong nindio. 13 Ipaita mi ong nira tang bogos ang paggalang ig paggegma mi tenged ong mga agboaten nira para ong ikakao-ya mi. Ig mamagtarabidan amo ta masinlo.
14 Agtotoyon amen ka ong nindio, mga logod, ang samblengen mi tang mga tamadan, ig paitegen mi tang nem tang mga merelden. Ang mga taw ang anday poirsa nira, tabangan mi ka. Ig magimong mapinasinsiaen amo ong tanan. 15 Mga may nagboat ta malain ong nindio, indi amo melet. Ang intindien ming pirmi ay ang magboat amo ta mo-ya ong kada tata may tata asta ong tanan ang mga taw.
16 Mangalipay among pirmi. 17 Magampo amo ong Dios ong tanan ang oras, 18 ig maski onopay gainabo, magpasalamat amo. Tenged sia tang kaliagan tang Dios ong nindiong mga nanga-pen da ong ni Cristo Jesus.
19 Indi sagangen mi tang Ispirito Santo, 20 ig indi baliwalaen mi tang maski onopay agganing tang mga manigpakabot tang bitala tang Dios. 21 Piro osisaen mi tang tanan ang mga toldok mga matod ang nagalin ong Dios obin belag. Piliken mi tang mo-ya. 22 Palawid amo ong tanan ang klasi ta kalainan.
23 Mandian, ang Dios mismo ang pagtorol ta kao-yan ong yaten ang kaboi, balampa limpion nang pisan tang mga kaboi mi, ig ta-lingan na tang bilog ang pagkataw mi--ang ispirito, kinaisipan, ig sinangoni mi--asta ong pagbalik tang yaten ang Ginong si Jesu-Cristo, agod anda rang pisan ay sarawayen ong nindio. 24 Ang Dios ang naggoy ong nindio ay mataligan ig boaten na enged tang mga bagay ang na.
25 Mga logod, ipangadi ami ka nindio.
26 Ikomosta ami ka nindio ong tanan ang mga logod atan, ang de-dek ong mga popotokon mi.
27 Ig mandian, pagigampango ong nindio ong aran tang Gino, ang basaen mi tang solat ang na ong tanan ang mga logod atan.
28 Aloyan amo enged tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo.
* 5:6 5:6 “magimong pirming listo.” Poidi kang maliag yaning: magawid tang sadili ta 5:23 5:23 “limpion nang pisan tang mga kaboi mi.” Poidi kang maliag yaning: boaten amo nandiang sagradong mga sinakepan na 5:26 5:26 Ong bitalang Grigo: Ikomosta ami ka nindio ong tanan ang mga logod atan, ong tatang sagradong itong.