2
Ang Batong Boi ig ang Pinilik ang Banoa
Animan tenged may ba-long kaboi mi, bo-wanan mi ra tang tanan ang kalainan. Indi amo ra manloko obin magpaita-ita lamang. Indi amo maibeg obin magbitala ta panlangga ta dengeg ong kapario mi. Pario ta molang ge-ley ang pirming pagdilem tang gatas tang nanay na, dapat prosigiran ming pirmi tang gatas ang ispiritoal ang anday tagel nang malain, agod mamoirsa tang pagto mi asta bogos among mangalibri. Tenged pario tang na-tang ong Kasolatan: “Nasamitan mi ra tang kao-yan tang Gino.”*
Lemenget amo ong ni Jesus, ang yay ang Batong Boi. Tanandia kaman tang batong indi rinisibi tang mga taw, tenged anda ono ay kointa na. Piro tanandia pala tang pinilik tang Dios ig ang agmalen na ta mo-ya. Yamo, ang kalimbawan mi pario ka ong mga batong boi ang aggamiten tang Dios ong pagpa-deng tang balay na. Ig bilang mga pading pinilik tang Dios, tabangan amo ni Jesu-Cristo ang magbolontad ta mga igborolontad ang ispiritoal ang magtorol ta kalipayan ong Dios. Tenged ganing tang Dios ong Kasolatan,
“Nagbetango ta tatang bato don ong banoa tang Sion.
Tanandia maralen ong pama-deko
ig ang piniliko ang magimong batong magpabaked ong balay.
Indi enged mapaeyak tang maski sinopay magto ong nandia.”
Animan yamong mga pamagto, aggilalaen mi ka kaman ang si Jesus maralen. Piro ang mga taw ang indi pamagto, mainabo ong nira sigon ong na-tang ong Kasolatan ang ganing,
“Ang batong pinlek tang mga manigpa-deng tang balay
Yay ang ginamit tang Dios ig nagimong kaimportantian
ong tanan ang batong pagpabaked tang balay.Ӥ
Ig
“Yay narin tang batong pagpadagpa,
Ig ang magpadagpa kaman ong nira.”*
Kadisgrasian kaman ang enged tang kaboton nira tenged indi pamagparet ong bitala tang Dios. Narin plano ka tang Dios para ong nira.
Piro yamo, tatang irinsiang pinilik, ig mga padi tang Adi. Yamo tang sagradong banoa tang Dios ig ang mga taw ang pinilik na para ong sadili na agod ibalita mi tang mga makabebereng ang bindoatan na. Tanandia mismo tang naggoy ong nindio magalin ong maki-lep ig ingkelan amo nandia ong makabebereng ang kayagan na. 10 Asing tokaw, belag amo ta banoa tang Dios, piro mandian mga sinakepan amo ra nandia. Asing tokaw, indi amo gatako mga monopa tang kate-bek tang Dios, piro mandian gapasaran mi ra.
Mga torobolon tang Dios
11 Mga agmaleno, ang kalibotan ang na belag tang matod ang istaran mi. Midio mga dayoan amo lamang tarin. Animan pagpakiloyo ong nindio ang indi amo padeg ong anday sasayod ang kaliliagan tang sinangoni mi ang pagigbatok kontra ong nem mi. 12 Ipaita mi ong mga taw ang indi gailala ong Dios ang pirming mo-ya tang mga kaliek mi. Tenged maski ganing tanira mandian ang pamagboat amo ta malain, itaen nira ong ori ang mo-ya ka pala tang agboaten mi, ig dayawen nira tang Dios pag kabot tang kaldaw ang magbalik tanandia.
13 Para ong Gino, magpasakep amo ong tanan ang mga taw ang pamaggaem ong banoa, maging ong adi bilang makagagaem ong tanan, 14 obin ong gobirnador ang yay ang sindolan na ta podir ang magsilot ong mga pamagboat ta malain ig magdayaw ong pamagboat ta mo-ya. 15 Tenged narin tang kaliagan tang Dios, ang magboat amo ta mo-ya agod ang mga taw ang anday gata-wanan nira, anday maning nirang malain kontra ong nindio. 16 Libri among mga taw, piro ayaw lamang gamiten tang kalibrian mi para magboat ta malain. Ang boaten mi, mangaboi amo bilang mga torobolon tang Dios. 17 Galangen mi tang tanan ang taw, ig gegman mi tang mga logod mi ong ni Cristo. Mangaboi amo ang may eled ong Dios, ig galangen mi tang adi.
Si Cristo tang dapat ang patoladan mi
18 Yamong mga torobolon, galangen ig tomanen mi tang mga agalen mi, belag lamang tang mga mapinasinsiaen, kondi asta ang mga pamandegdeg ong nindio. 19 Tenged malipay tang Dios ong nindio mga magagoanta amo ong mga kastigo maski anday naboat ming mali, mga sia agboaten mi para lamang magtoman ong kaliagan na. 20 Pabetang ta, mga magkatalak amo ig palon amo tang agalen mi tenged ong talak mi, bato dayawen amo tang Dios tenged ong pagagoanta mi tang kastigo ang asia? Indi enged! Piro mga palon amo maski mo-ya tang agboaten mi ig aggagoantaen mi ong mo-yang nem, sia aloyan amo enged tang Dios. 21 Tenged ginoyan ita tang Dios, ig kaliagan na kaman ang magagoanta ita ta kaliwagan. Tenged asing nagpinitinsia ig nagagoanta si Cristo para ong yaten, tanandia nagimong alimbawa ang dapat patoladan ta. 22 Andang pisan ay talak na, ig indi enged tanandia nagbo-li maski tanopa. 23 Ininsolto tanandia, piro indi tanandia minlet ang nanginsolto. Pinapagpinitinsia, piro indi enged tanandia nagpaeled-eled ong nira. Nagtalig lamang tanandia ong Dios ang mato-lid ang magosgar. 24 Si Cristo mismo tang nangako tang mga talak ta asing tanandia linansang ong kros. Bindoat na narin agod indi ita ra gaeman tang kasalanan, kondi malibri ita ang mangaboi ta mato-lid ong pama-dek tang Dios. Ong mga igad na mismo, pinao-ya ita nandia. 25 Asing tokaw, pario ita ong mga karnirong ganga-ngi ta dalan, piro mandian namagbalik ita ra ong Gino ang yay ang Manigbadbad ang pagsagod ig pagbantay ong yaten.
* 2:3 2:3 Salmo 34:8 2:6 2:6 Ang “Sion” yay ang tatang goy ong siodad tang Jerusalem asing tokaw, tenged ang siodad don mismo ong Bokid tang Sion. 2:6 2:6 Isaias 28:16 § 2:7 2:7 Salmo 118:22 * 2:8 2:8 Isaias 8:14-15 2:9 2:9 Ang “mga padi tang Adi” ig ang “sagradong banoa tang Dios” yay ang goy ong mga Israelita asing tokaw bilang mga tawan tang Dios. Piro mandian ang tanan ang pamagto ong Ana nang si Jesus, ya ray ang aggilalaen tang Dios ang sadiling banoa na ig ang mga pading pinilik na.