3
Toyon ong mga magkatawa
Mandian, yamong mga babay ang may katawa, magpasakep amo ong mga kakatawan mi, agod maski indi tanira pamagparet ong bitala tang Dios, maekelan mi tanira ong Gino tenged ong mo-yang ogali mi. Maski indi kombinsiren mi, basta itaen nira tang paggalang mi ong Dios ig ang limpiong pangaboi mi. Mga magpapostora amo, indi isipen mi tang kasinloan ang gitaen lamang ong loa, pario tang pagayos tang boa ig pagtok ta bolawan ig maralen ang lambong. Imbis, pasinlon mi tang ong teled tang popotokon mi, ang yay ang mo-yang ogali ig dibabak ang nem. Sia yay ang kasinloan ang indi enged magkopas ig importanti ong pama-dek tang Dios. Maning atan tang bindoat tang mga babay ang pamagto ig pamagtalig ong Dios asing tokaw. Nagpasinlo tanira ong pagpasakep nira ong mga kakatawan nira. Pario ong ni Sara, sinoman na si Abraham ig kinabig na tanandiang agalen na. Yamo, mabilang amo kang mga ana ni Sara mga mo-ya tang mga boat mi, ig anday geldan ming maski onopa.
Ig yamong mga lali, dapat magpasonaid amo ong mga kakatawan mi. Galangen mi tanira bilang mga babay ang korang tang poirsa nira ong yaten ang mga lali. Demdemen mi ang tanira sindolan ka tang Dios ta kaboing anday kataposan pario ong nindio. Boaten mi narin agod anday magsamber ong mga pangadi mi.
Mga paliwagan ita
Mandian, narin tang toyono ong nindiong tanan: Dapat mamagoroyonan amo ong pagirisipen mi ig mamagpasonaidan. Mamaggeregman amo bilang mamaglogod, magimong mapinasinsiaen amo ig dibabak ta nem. Indi balten mi ta malain tang pamagboat ong nindio ta malain, ig indi amo ka melet ang manginsolto ong mga pamanginsolto ong nindio. Ang boaten mi, ipangadi mi tanira ang pangaloyan tanira tang Dios. Tenged pinilik amo tang Dios agod aloyan amo ka nandia, 10 pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Ang maski sinopay galiliag ta mambeng ig mo-yang kaboi,
kaministiran ang indi mitala ta anday sasayod ig indi magbo-li.
11 Dapat bo-wanan na tang malain, ig magboat ta mo-ya.
Kaministiran ang magprosigir ang pirming mo-ya tang pagigtabid na ong doma.
12 Tenged ang mga taw ang mato-lid agbantayan tang Gino
ig agpama-yan na tang mga pagampo nira.
Piro gasilag tanandia ong mga taw ang pamagboat ta malain.”*
13 Sinopa tang magboat ta malain ong nindio mga pirming mo-ya tang agboaten mi? 14 Piro mga agpaliwagan amo pa enged maski pamagboat amo ta mato-lid, masoirti amo pa ka enged. Indi amo mageled obin magisip mga onopa tang boaten nira ong nindio, 15 kondi demdemen mi si Cristo ang tanandia lamang tang dapat ang galangen ig tomanen mi bilang Gino mi. Ig magimong listo among pirmi ang magsayod ong maski sinopay mane-ma mga angay may kasigoroan mi natetenged ong parakaboton. 16 Piro sabaten mi tanira ong maloay ang bitala ig may paggalang. Sigoron ming pirming limpio tang mga konsinsia mi, agod maeyak tang mga taw ang pamagpakalain ong mga mo-yang agboaten mi bilang mga pamagosoy ong ni Cristo. 17 Mas mo-ya pang magpinitinsia amo tenged ong agboaten ming mo-ya, mga ya kay ang kaliliagan tang Dios, kaysa paliwagan amo tenged nagboat amo ta malain. 18 Tenged si Cristo mismo nagpinitinsia ig napatay para ong nindio. Naminta enged lamang tanandiang napatay agod mapatawad tang mga talak ta. Tanandiang anday kasalanan na pinatay para ong yaten ang mga mapinagtalaken agod maekelan ita nandia ong Dios. Napatay kaman tang sinangoni na, piro binoi tanandiang moman ong tabang tang Ispirito. 19 Ong maning ta sia, pinaningan ni Cristo tang mga ispirito ang agprison ig may pinatako na ong nira. 20 Ang mga ispiritong asi, yay ang mga indi gangaliliag ang magparet asing timpo pa ni Noe. Asing timpong asi, mintras pagboat pa si Noe ta mabael ang barko ang aggoyan ta arka, pagelat tang Dios ta mo-ya ang magtogat tang mga taw. Piro ong ori, pirapa lamang enged tang taw ang namansitay ong arka ba-lo nabonaw tang kalibotan. Walo lamang tanira ang nangalibri ong ba. 21 Mandian, ang wing na ong ba, tatang litrato tang pagboniag. Ig ang boniag ang na belag ta maning ang paglimpio tang boling tang sinangoni ta, kondi sia pangako ta ong Dios pagalin ong limpiong konsinsia. Ang boniag paglibri kaman ong yaten tenged ong pagaboing moman ni Jesu-Cristo. Si Cristo kimina-yat ong langit ig 22 mandian kakarong gampir ong to tang Dios ang Tatay. Don tanandia paggaem ong tanan ang mga anghil asta ong tanan ang mga indi gitaen ang may gaem ka nira.
* 3:12 3:10-12 Salmo 34:12-16 3:18 3:18 Poidi kang maliag yaning: Napatay kaman tang sinangoni na, piro ang ispirito na indi enged napatay. 3:19 3:19 Sigon ong doma, ang mga “ispiritong nangapriso” ang pinaningan ni Jesus yay ang mga kalag tang mga taw ang nangapatay asing timpo ni Noe. (Ang nainabo ong ni Noe mabasa ta ong Genesis 6-8.) Ig sigon ong doma, tanira tang malalain ang mga anghil ang agsambiten ong Genesis 6:1-4 asta ong 2 Pedro 2:4 ig Judas 6.