4
Ang ba-long kaboi
Asing si Cristo nagsinangoning taw, nagpinitinsia tanandia ig nagagoanta ta mga kaliwagan ong kaboi na. Animan, kaministiran ang listo amo kang magpinitinsia. Tenged ang taw ang pagpinitinsia tarin ong ta-paw tang kalibotan, indi ra magpadayon ang magkatalak. Indi ra magtoman tang anday sasayod ang kaliagan tang sadili na, kondi ang kaliagan tang Dios ya ray ang tomanen na mintras gaboi pa. Sobra ra tang oras ang nagastos mi ong pagboat tang mga bagay ang galiliagan ang boaten tang mga taw ang indi gailala ong Dios. Asing tokaw, pamagpagosto amo ong malain ang pangaboi ig ong mga anday sasayod ang kaliliagan tang sinangoni mi. Mga manigpabaleng amo. Pamagbagat-bagat among pirmi agod magpabaleng ig magboat ta makaeyak ang mga bagay. Maski ong pagto mi ong mga dios-diosan mi, anday eyak mi maski malalaway da tang agboaten mi. Piro mandian ang mga taw ang indi gailala ong Dios, gangabereng ong nindio ang angay indi amo ra gimbeng ong nira ong makaeyak ang pangaboi. Animan sia aglibaken amo nira ig agginsolton. Piro bala tanirang manabat ong Dios tang mga boat nira. Tenged listo tanandiang magosgar ong tanan ang mga taw, boi man obin patay. Animan pinatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo ong mga taw ang patay da, agod maski kinabot da nira tang kamatayen ang natirmino ong tanan ang mga taw, mangaboi pa ka enged tanira ang aroman tang Dios.
Gamiten mi tang mga abilidad mi para ong ikakao-ya tang doma
Madali ra lamang tang kataposan tang tanan ang bagay. Animan awidan mi tang mga sadili mi ig magisip amo ta osto agod mapangadi amo ta mo-ya. Ig labi ra ka enged ong tanan, mamaggeregman amo ang de-dek ong mga popotokon mi. Tenged mga aggegman mo tang kapario mo, mapatawad mo pa tanandia maski dorong talak ang naboat na. Padayonon mi ong mo-yang kaneman tang mga logod mi ong ni Cristo. 10 Ang kada tata ong yaten ay sindolan tang Dios ta abilidad. Animan gamiten ta tang mga abilidad ang na para ong ikakao-ya tang tata may tata. Boaten ta narin bilang mo-yang mga taraligan ong sari-saring mga kaloy ang nang agto-dol tang Dios. 11 Ang sindolan ta abilidad ang magtoldok, kaministiran ang magtoldok tang tamang bitala tang Dios. Ig ang sindolan ta abilidad ong pagtabang ong doma, dapat tomabang ig gamiten na tang tanan ang poirsang sindol ong nandia tang Dios. Ong maning ta sia, dayawen tang Dios ong tanan ang agboaten mi tenged ong ni Jesu-Cristo. Tanandia tang Makagagaem ig dalayawen asta ong tanopa! Amen.
Ang pagagoanta ong kaliwagan bilang sinagpan ni Cristo
12 Mga agmaleno, indi amo mabereng ong mga mabebelat ang pagsobok ang gapasaran mi. Indi amo ka magisip ang onoray gainabo ong nindio, 13 kondi mangalipay amo ra lamang tenged aroman amo ra ni Cristo ang agpaliwagan amo pario tang nainabo ong nandia. Ong maning ta sia, magimong bogos ang enged tang kalipay mi ong kaldaw ang magbalik tanandia ig itaen tang tanan tang makabebereng ang gaem ig dengeg na. 14 Masoirti amo kaman mga paeyaken amo bilang mga pamagosoy ong ni Cristo, tenged sia pagpamatod ang atan ong nindio tang dalayawen ang Ispirito, ang yay ang Ispirito tang Dios. 15 Balampa indi enged mainabo ang may tata ong nindio ang kastigon tenged namatay tanandia ta taw, obin nanakaw, obin nagboat ta maski onopang klasi ta malain, obin tenged nagpalabet tanandia ong agboaten ta doma. 16 Piro mga kastigon amo tenged lamang mga sinagpan amo ni Cristo, indi amo maeyak kondi magpasalamat amo pa enged ong Dios ang yamo nagimong mga sinagpan na.
17 Kiminabot da kaman tang oras ang magosgar tang Dios ong mga taw, impisa ong yaten ang mga ana na. Ig mga ang kaliwagan ang nang gapasaran ta yay ang impisa pa lamang tang pagosgar na, onora lamang enged tang mapasaran tang mga indi pamagparet ong Mo-yang Balitang pinatako na? 18 Pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Mga ang mga taw ang mato-lid alos indi malibri,
Onora lamang enged tang mabetangan tang mga mapinagtalaken ig indi pamangilala ong Dios?”*
19 Animan yamong mga gangapasar ta mga kaliwagan mandian sigon ong kaliagan tang Dios, magpadayon amo ra lamang ang magboat ta mo-ya, ig italig mi tang sadili mi ong Dios ang yay ang nagboat ong nindio. Tenged tanandia mataligan ig boaten nang enged tang mga pangako na ong nindio.
* 4:18 4:18 Mga Kawikaan 11:31