5
Toyon ong mga mepet asta ong mga kamamolan
Yamong mga pangolokolo ong mga pamagto, may yaningo ong nindio bilang pangolokolo kang kapario mi. Pagsolato bilang tistigos tang pinitinsia ni Cristo, ig bilang tata kang pa-penen na ong dalayawen ang pagkabetang na ong pagbalik na. Pagpakiloyo ong nindio ang sagodon mi ta mo-ya tang mga ana tang Dios ang sinalig na ong nindio. Ang mga kalimbawan nira mga karniro, ig yamo tang mga manigbadbad ong nira. Kaministiran bogos ong nem mi tang pagsagod mi ong nira tenged maning atan tang kaliagan tang Dios. Boaten mi tang obligasion mi belag tang garegesan amo obin tenged may pakinabang ang agpakaboton mi, kondi dapat bolontad ong nem mi tang pagtabang mi ong nira. Indi amo magadi-adi ong mga pamagto ang sinalig ong nindio para bantayan mi, kondi magimo among mo-yang modilo ong nira. Ig ong pagkabot ni Cristo, ang yay ang Pangolokolo ong mga Manigbantay, marisibi mi tang balet ang dorog kambeng ig inding pisan magkopas asta ong tanopa.
Ig yamong mga mamola pa, magpasakep amo ong mga mepet. Magpalepe among tanan ig magsirbi ong tata may tata, tenged maning ta na tang na-tang ong Kasolatan: “Agkontraen tang Dios tang ambogon, piro aggaloyan na tang dibabak ta nem.”* Animan magpababak amo ig magpasakep ong gaem tang Dios, ig komabot tang kaldaw ang ipalawig amo nandia. Ipakabot mi ong nandia tang tanan ang mga problima mi, tenged tanandia pagdemdem ong nindio.
Magimong listo amo ig magbantay among pirmi tenged ang kasoay ming si Satanas paglibot-libot ong nindio ang midio lion ang gingereb ig pagdilem ta tekeben na. Pabakeden mi tang pagto mi ong Dios ig batokan mi si Satanas. Ig demdemen ming belag lamang ta yamo tang pamagagoanta tang mga kaliwagan ang maning ta na, kondi asta ang tanan ang pamagto ong bilog ang kalibotan. 10 Dipot lamang ang timpo tang pagagoanta mi. Matapos sia, ang Dios mismo tang magtabang ong nindio agod anda ray kakorangan ong pagkataw mi, ig tanandia tang magpapoirsa ig magpabaked ong nindio. Tanandia kaman tang pagtorol tang tanan ang klasi ta tabang ong yaten, ig pinilik amo nandia agod ma-pen amo ong anday kataposan ang kadengegan na ang aroman ni Cristo. 11 Makagagaem tanandia asta ong tanopa! Amen.
Kataposan ang toyon ig pangomosta
12 Sinolato tang dipot ang solat ang na ong tabang ni Silas. Aggilalaeno tanandia bilang mataligan ang logod ta ong ni Cristo. Balampa ong solatong narin napapoirsao ra tang mga nem mi, ig napamatodano ta mo-ya ong nindio ang maning ta na tang kaloy tang Dios ong yaten. Indi amo enged palawid ong kaloy nang narin.
13 Ang mga pamagto ong Dios don ong Babilonia pamagpakomosta ka ong nindio. Tanira pario ka ong nindiong pinilik tang Dios ang magimong mga ana na. Si Marcos ang agkabigeno ang anao pangomosta ka ong nindio. 14 Mamagkoromostan amo ta masinlo bilang mga logod ang pamaggeregman ong tata may tata.
Balampa oldan amo enged ta kao-yan ang magalin ong Dios, yamong tanan ang mga na-pen da ong ni Cristo.
* 5:5 5:5 Mga Kawikaan 3:34 5:13 5:13 Sigon ong doma, ang “Babilonia” ang agganingen ni Pedro tarin ay ang siodad tang Roma. 5:14 5:14 Ong bitalang Grigo: Mamagkoromostan amo ong tatang itong.