17
Ɣaa Ɔkpadzɛ̃ Asɔrɔ̃ɖedze Siare Kutsue.
Mmɔ i Ɣaa makpabo ikɔdzɛ ma nto arɔi akɔdzɛ ɔwɛ̃ ɔba wũ kɔrɛ ɔɣere me sɔ, “Ba nyɔ kumɛgɔ maakpadzɛ̃ asɔrɔ̃ɖedze siare gɔ nsi i ndu gbodzoo iso kutsue. Kayiiso magara ɔɖegu asɔrɔ̃ɖedze gɔ lofɔ iyere ngbe asɔrɔ̃, fiɛ ɔ̃ asɔrɔ̃ iɖe ɔmɔɛ̃ kayiiso maturi lɛ ndã.”
Kpabo gɔgbe ɔkɔ me i siwarã ame ɔkɛlɛgu fafuĩ ame ngbegɔ i maturi na. Lonya ɔrɔ̃go ɔwɛ̃ gɔ nsi i bɔi lalaa rɛtɛa ɔwɛ̃ iso. Mmusuo ayere gbodzoo sia i bɔi iso, fiɛ ɔba ati akɔdzɛ gu asa aweo. Ɔrɔ̃go gɔgbe pia awu kpinakpina gu arɛtɛa, fiɛ ɔkɛrɛ so ala sikãrɛtɛa ara, anyi wa lofɔ kuɣa gu ata wa lofɔ kuɣa. Ɔto sikãrɛtɛa itunɛra nɛ loyigu anyanyara gu ara nyanyarĩa wa ɔna ɔbɔrɛgu i ɔ̃ asɔrɔ̃ iɖe ame. Matsɛrɛ iyere nɛ karɔ̃ lowɛrɛ masia i ɔ̃ itɔngbo sɔ,
Babilonia gɔ lofɔ iyere,
Masɔrɔ̃ɖedze ɔnyi, kayiiso anyanyara ɔnyi.
Lonya sɔ ɔrɔ̃go gɔgbe ɔɔnɛ Ɣaa maturi gu mma maɖoe ala ma Yesu kafɔkaɖe ɔso ima ɔto ɔrɛ̃ lɛ ndã. Gɔ lonya wũ ne, ibara me ɣaa gbaã. Ne Ɣaa kpabo to ɔkarɛ me sɔ, “Nda ɔso ito ibara-ɔ ɣaa? Loaɣere-ɔ iwɛrɛra i bɔi gɔ mba ati akɔdzɛ gu asa aweo gu ɔrɔ̃go gɔ nsi wũ iso iso. Bɔi gɔ anya ne, ɔ̃ɔsɛ ngbã ɔnya, ɣɛɛ kiniɔ ne, ɔ̃ɔkpi. Ɔto ɔ̃abɔrɛ i iwo gudua nɛ lobua iwodoro ame ɔba fiɛ maawɔra wũ. Mma nsi ngbã i kayiiso fiɛ ma ayere na i magbanadze ɔko ame ta kayi karɔ̃kasɛkɔ̃ ne, ito iabara ma ɣii si manya bɔi, alasɔ ɔɖe ngɔ loɔsɛ ngbã ɔnya fiɛ ɔkpi, fiɛ ɔto ɔ̃aledza iba ana.
“Ngɔ mba iwola gu ara karɔ̃ inɔ pɛ loanɔ nnɛgbe karɔ̃. Ati akɔdzɛ ɖe kubemi kukɔdzɛ gɔ iso i ɔrɔ̃go si, 10 ana ne, alɛisi magara maɖe gɔ ma ndɛ̃ iru sigara ɔɖewi ɔɔfe koko. Ɔwɛ̃ to ɔɖe iso kiniɔ, fiɛ ɔtsɔra ɔwi iiɣo. Si ɔ̃ ɔwi ɔɣo ne, ɔwi kurukutu kere ɔ̃aɖe sigara. 11 Bɔi lalaa gɔ loɔsɛ ngbã ɔnya fiɛ ɔsiina kiniɔ nɖe igara farafanava, ɣɛɛ ɔɖe magara ikɔdzɛ ndɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ i Ɣaa to ɔ̃awɔra.
12 “Asa aweo wa anya ne, magara iweo ma sigara ɔɖewi loiɣo maɖe, ɣɛɛ maana ɔle ɔɖɔwũ ɔwɛ̃ sɔ maɖegu bɔi lalaa sigara. 13 Adzuni awɛ̃ saã aɖe magara iweo magbe ɔɖuɖu fiɛ maasu ma kayakpa gu ɔle matã bɔi lalaa. 14 Mato maakpɛ̃gu Sɛrɛrerɔ̃ Ibi, ɣɛɛ ito iaɖe ma iso, alasɔ ɔ̃ nɖe Makɔse ɔɖuɖu Ɔkɔse, gu magara ɔɖuɖu igara. Ɔ̃ masiaidze ma Ɣaa ɔkpere, ɔtɛ ma ɔsɛ fiɛ masiai wũ i ɔnukuare ame to maawegu wũ.”
15 Ɣaa kpabo ɔledza me iɣere sɔ, “Ndu mɛ anya asɔrɔ̃ɖedze si iso nɖe nɖebi, maturi akuri, maturi agbã, gu siɖeɣɛa agbãagbã. 16 Asa aweo wa anya gu bɔi to maatsiri asɔrɔ̃ɖedze. Mato maafɔ wũ ira biara iso ɔsɛ isɔ̃. Maawe ɔ̃ sina matsuedza wũ. 17 Alasɔ Ɣaa ɔsu nnɛgbe ɔpia i ma situ ame sɔ mabara ngbɔ si adzuni wa ɔbara ɔsɛ iso iki i mawɛ̃ ibara ame sɔ maasu ma ɔle gɔ mato maɖe iso ala matã bɔi lalaa gbɔgbɔɔgbɔ ɔwi gɔ i Ɣaa itɔ̃me aaba i ne ame. 18 Ɔrɔ̃go gɔ anya ne, ɔmagɛ̃ gɔ lofɔ iyere fiɛ ɔto ɔɖe kayiiso magara iso ɔɖe.”