18
Yohanes Ɔnɔ Babilonia Ibiɛ
Nnɛgbe kama ne, lonya Ɣaa kpabo mama gɔ loso ɔbɔrɛ i kato ɔto ɔba. Ɔba ɔle gbaã fiɛ ɔ̃ ifiɛ to iɣo karɔ̃. Ne ɔla kulu teteree ɔɣɛ sɔ,
“Ɔ̃ɔbiɛ o-o! Babilonia gɔ lofɔ iyere ɔɔbiɛbiɛ wɔsɔwɔsɔ!
Ɔ̃ɔkpese siwarã lalaa gu siwarã dzɛ loisekele,
kurodzai gɔ loisekele gu ngɔ maiɖe kawekɔ̃.
Alasɔ nɖebi ɔɖuɖu
ɔnɛ ɔ̃ asɔrɔ̃ iɖe ndã. Kayiiso magara ɔɖegu wũ asɔrɔ̃,
fiɛ kayiiso kuɣamaɖese ana ɔkpese maranase iki i ngbã nyanyarĩa isɛgu wũ ame.”
Ne lonɔ silɔ mama to siɖe ika sibɔrɛgu i kato sɔ,
“Wũ maturi, mibɔrɛ i ɔmagɛ̃ gɔmɔ ame, si iiɖe ngbɔ ne,
mi wũ miaba miabara akpi wa igbã ɔbara.
Fiɛ Ɣaa aasu inyɛwe ɔkpadzɛ̃ mi kutsue lɛ kumɛgɔ ɔkpadzɛ̃ wũ!
Alasɔ maɔfu ɔ̃ akpi ikpe akɔlɛ asɛ aabo ta kato,
fiɛ Ɣaa ɔnyigi ara lalaa wa i ɔ̃ maturi ɔbara.
Mibara wũ miti kuso!
Nwa ɔbara mi ne, mibara wũ miti kuso ikpɛ inyɔ.
Ikɔi nɛ ame ɔka ɔtile ndã ɔtã mi ne, mika ne ame ikpɛ inyɔ mitã wũ ɔnɛ!
Mitã ɔwe inyɛ,
si ɔmararã so lɛ kumɛgɔ ikote i ɔ̃ ikɛrɛso gu inyɔso kaɖukaɖu kanya.
Alasɔ ɔrɔ̃go gɔmɔ to ɔɣɛ i ɔ̃ ɔtu ame sɔ,
‘Marɔ̃go igara loɖe i ngbe.
Loiɖe kpise ɔre fiɛ loibamararã so lonya!’
Ne ɔso iyi iwɛ̃ saã i inyɛwe aaba wũ iso,
kukpi, imararãso gu kukã.
Fiɛ ɔtɔ aatsuedza wũ,
alasɔ Bosate Ɣaa gɔ nto ɔɣɛgu wũ atɔ̃me ne,
Ɔlesate ɔɖe.
“Si kayiiso magara ma loɖegu wũ asɔrɔ̃ ɔnya kumɛgɔ ɔto ɔtsue ɔbɔrɛ kuɣɔ ne, mato maapɛ sikpabo mabiɛgu wũ kaku. 10 Ɔ̃ inyɛwe to iakpɛ̃ kayiiso magara mamɔ ifɔ̃, ne ɔso mato maaya dzoroo mala maɔɣɛ sɔ,
‘Ndzo lo! Ndzo lo! Fɔ ɔmagɛ̃ gɔ lofɔ iyere!
Babilonia gɔ mba ɔle!
Ɔɖɔwũ ɔwɛ̃ saã kere makpadzɛ̃-ɔ kutsue kumɛgɔgbe!’
11 “Kuɣamaɖese siare ma mpia i kayiiso ana ɔbiɛ kaku mamararã so alasɔ kuwɛ̃ siina gɔ loaɣa ma ara. 12 Ara wa mato marɔdɛ̃ nɖe sikãrɛtɛa, sikãfudza, ata wa lofɔ kuɣa, anyi, sikati fudza, siɖɔbɔrɔa, ɔgo rɛtɛa gu ɔkati kpinakpina, adziri agbãagbã wa nsɛ ɔfɔrɛ̃ kɔrɔ̃kɔrɔ̃, ara wa mabara ala sisogbɛ̃, ara wa ɔɖuɖu mabara ala ibɔra nɛ masɛ mabara ala ayiwa, ibɔra mɔmɔ gu adziri wa lofɔ kuɣa gbaã gu ata wa nto alɛ ɔnyɔ. 13 Ara mama ana nɖe adzirikolo kɔrɔ̃kɔrɔ̃a wa masɛ marɔ sɔ sinamɔn, kutu awara, kua kɔrɔ̃kɔrɔ̃a, ɔlufui, korobo, ndã, nnɔĩ mɛ masɛ maɖe, ɔraũ gɔ lobe ɖɛkpɛrɛɛ, kakpã, ayo ame mabɔi gu manantsuĩ, apɔngɔ, makeke ma i apɔngɔ sɛ akpadzɛ̃, masande, gu ta maturi ma maasu masɔrɛ ala ma aɣɔ.
14 “Kuɣamaɖese ɔɣɛ sɔ, ‘Ara sɛɛ wa i fɔ ɔkala sɛ ɔɖɔɛ ɔɔre-ɔ nrɔɔ̃. Fɔ karana ɔɖuɖu gu fɔ kulɛ ana ɔɔyu gɔ aisibanya wã anya.’ 15 Mma lokpese maranase iki i kuɣa gɔgbe iɖe ame ɣɛ dzoroo alasɔ mato manigã inyɛ nɛ ɔto ɔwe. Mabiɛ kaku ku sikpabo, mamararã so, maɣɛ sɔ,
16 ‘Ndzo lo! Ndzo lo! Ɔmagɛ̃ siare,
fɔ gɔ manyɔmɛdza ɔkati fudza gu ɔrɛtɛa gu ɔgo kpinakpina,
fiɛ asu sikãrɛtɛa ara gu ata wa lofɔ kuɣa gu anyi akɛrɛ so.
17 Karana gagbe ɔɖuɖu ɔwɔ i ɔɖɔwũ ɔwɛ̃ saã ame!’
“Sikolo siare makãdze gu sɛ̃ makpakpa, sirimasɛdze, gu maturi tsɔra ɔɖuɖu ma nsɛ masɛ i sikolo ame maɖe kuɣa ɔya dzoroo, 18 mabiɛ kaku ku sikpabo gɔ manya kumɛgɔ i ɔmagɛ̃ to ɔtsue fiɛ kuɣɔ to kubɔrɛ maɣɛ sɔ, ‘Mme ɔmagɛ̃ lokategu ɔmagɛ̃ siare gɔgbe?’ 19 Mabodza ɔsebu mafere so iti ame mabiɛ kaku mamararã so maɣɛ sɔ,
‘Ndzo lo! Ndzo buɛ buɛ boatã-ɔ, fɔ ɔmagɛ̃ siare.
Ngbegɔ i mma mba sikolo siare
sɛ mana ma karana mabɔrɛgu.
Ɔɖɔwũ ɔwɛ̃ saã ne, ɔɔkpese ikpakpi!
20 So si siɣɔ mi ma mpia i kato.
Mi Ɣaa maturi, katɔ̃memasɛdze gu Ɣaa kanyamaɖidze, so si siɣɔ mi sɔ makpadzɛ̃ ɔmagɛ̃ gɔgbe kutsue ngbɔ!
Alasɔ Ɣaa ɔɔɣɛgu wũ atɔ̃me ɔtã wũ ipɔ i ara wa ɔbara mi iti.’ ”
21 Ne lonya Ɣaa kpabo ɔwɛ̃ gɔ mba ɔle ɔputa ita siare ɔfuĩdza ɔpia i ɔpo ame ɔɣɛ sɔ,
“Ngbɔ i Ɣaa
aafuĩdza Babilonia ɔmagɛ̃ siare ɔwuĩ i karɔ̃
sɔ maisibanya wũ manya ne.
22 Sisango gu aruei gu kudadã gu kuka makadze silɔ
iisibare i fɔ ame inya.
Mma nsɛ mabara kusɛ̃
iisibawe i fɔ ame.
Ngbɔ ame ana maisibanɔ kukɔtɛ silɔ ana i fɔ ame ne.
23 Sikaniɛ iisibasa i fɔ ame,
fiɛ ɔrɔ̃go kɔdze silɔ iisibare i fɔ ame sinya.
Mma nsɛ maɣa-ɔ ara
nɖe kayiiso maturi ma mba ɔle
fiɛ asu fɔ sibɔ ipɛ asɔsɔla nɖebi ɔɖuɖu.
24 Babilonia ɔmagɛ̃ ame manya Ɣaa kanyamaɖidze gu ɔ̃ maturi ima.
Fiɛ iiɖe ma ɔkpɛ kere, ɣɛɛ manya mma ɔɖuɖu maɖoe i kayiiso ima i mmɔ.”