Yakobuse eni Sulate
Lepate Menai
Yakobuse eni sulate meije ionoe ete pusue Alla Eni tamata rebe esi rue papelake otoi mei nusare.
Yakobuse ileki sulate meije ipake lepate matai sasaisa neka kena cara tiluke lalane misete kai hnauna kena atate misete kai saisa rebe suke tamata Kristene ionore. Kena tamata Kristene esi hidupe, ibeteke sasaisa neka, molupe taneia boka kai tanei sae mo, supu teheke, atate misete, noake tiae ete tamata makete, hlaleke loko Tuhane kai saisa rebe suke onore, raka lepate, rekwa mise titinai, nasuke lomai, kwakwae kai kwakwae mo, leuke sala ete tamata makete, lepa kwakwae, kai tahane lale kai kotie loko Alla.
Sulate meije eahnau be tamata Kristene eni atate suke elere: tamata rebe ihlaleke loko Tuhane suke eni hidupe Tuhane Iselue mise (1:27). Sepo sae ibeteke be ihlaleke loko Tuhane yo iono lulu Tuhane Eni pletare mo hoko mere esi guna sasaisa mo (2:14-26). Ite supu hnauna bokala kena sulate meije rebe eguna kena iteki hidupe pela petu.
Isi
1. Hlamate (1:1)
2. Hnaune kena hlaleke ktili kai tahane lale (1:2-18)
3. Lene kai onoe (1:19-27)
4. Hbeike lomai yake (2:1-13)
5. Hlaleke ktili loko Alla hoko ono saisa rebe nkenare (2:14-26)
6. Dosa bei lepate (3:1-12)
7. Maka rekwa mise titinai rebe bei Alla (3:13-18)
8. Hnaune kena lulu Alla, sobue lomai yake, kwakwae yake (4:1-17)
9. Hnaune ete tamata rebe esi taneia bokare (5:1-6)
10. Hnaune kena tahane lale, la yake kai kotie loko Alla (5:7-20)
1
Hlamate
1:1
Kwali betaya. Meije au Yakobuse, tamata makerike ete Alla kai ete Tuhane Yesuse Kristuse. Au beteke hlamate ete pusue imi, Alla Eni tamataya rebe rue papelake otoi mei nusa meije.
Hlaleke loko Alla ktilire eono ite rekwa mise titinai
1:2-8
Kwali betaya, sepo imi supu susate sasaisa neka hoko imi susa yake po suke lalemi ndina neka. Le mere eono imi hlaleke ktili. Le ite rekwa peneka be masike ite supu susate po ite hlaleke loko Tuhane rame, hoko mere eono ite tahane lale titinai kena supu susate sasaisa neka. Sepo ite tahane lale rame hoko mere eono ite mise titinai kai Tuhane Iselu ite ono misete rame. Po sepo sae bei ite pine kena isupu susate irekwa mo be iono saisa, hoko suke ikotie loko Tuhane leke Iono irekwa mise titinai. Le Tuhane Imaktekwa hoko Isuka tapa tamata sae neka kena lale ndinate. Po mahabe kotie loko Tuhane suke hlaleke ktili lokoI. Kai noake be supu pise mo yake. Le tamata rebe inoake ele mere sakesa kai kohua ndau meite rebe balate ehbue lori lopaije. Tamata ele mere inoake be isupu sasaisa bei Tuhane yake. Le tamata ele mere iblake ndene mo kai laleije supu lisuke bei sasaisa neka saka tapuana rebe balate elisuke lori lopaije.
Tanei sae mo kai taneia boka
1:9-11
Kwali betaya rebe imi hlaleke loko Tuhane. Masike imi tanei sae mo po imi susa yake. Eleyo suke lalemi ndina neka le Alla Ibtike imi kena Eni tamata peneka. 10 Kai rebe imi taneia bokalaru lekwe suke lalemi ndina le Tuhane Iono lalemi loko taneia bokala mo, eleyo lalemi batuke lokoI neka le Tuhane Iriluke imi taneia bokala. Le tamata rebe esi taneia bokare namake takwali mo esi sasaisa moneka saka tapuane esi labuije takwali mo pleluele. 11 Kena lemataije sa kai esi musute kena tapuane kai esi labuije eleki endulu eleki pleluele, hoko selu esi ntekite moneka. Sakesa kai tamata rebe esi taneia bokare neka, esi mata bei esi taneiaru kena esi nikwa untune bei esi abeli kenare.
Supu teheke kena susate
1:12-18
12 Tamata rebe itahane kena supu teheke, namake isupu untune elake. Le sepo itahane kena supu teheke peneka hoko isupu rue kai Alla eti pela. Lulu Alla Italuke be Irilukele ete tamata sae neka rebe ioki Allare. Tamata mere isupu hadia saka tamata maka balare bala roma pusue leke supu hadiare.
13 Sepo sae isupu teheke hoko ibeteke be isupu teheke bei Alla yake! Le sepo masike Alla Isupu teheke po Itetu mo kai ruaI lekwe Iteheke tamata mo. 14 Po sepo tamata sae isupu teheke eleki itetu hoko mere itetu bei ruai eni sukare, le laleije loko tiare peneka. Mere lupe iane supu kerike le ekane umpane lulu esi sukare. 15 Kai sepo ilulu laleije kena ono tiare hoko mere iono dosa, kai sepo dosa mere iono rame hoko imata kai lau bei Alla neka.
16 Kwali betaya rebe au oki imi, imi raka leke supu lemake be Tuhane Imise mo yake. 17 Le pusue misete kai hadia rebe ite supure, mere ubei Alla Amate ndete surga Irilukelu. Ile maka tolae pusue hitata ndete lanite. Kai Ile pine Eni misete ere rame Ilelike mo. Lupe lematai kai bulane rebe usa eleki usunire mo. 18 Bei laleI ruaI pine Iulake tamata esi lepae Eni Sou Misete mere ete ite, leke baue Sou Misete mere Ibitike ite kena Eni nanae. Iono ele mere leke ite supu bitike kai supu holmate lesi pusue yelu rebe Itolaelu mei nusare.
Lene kai onoe
1:19-27
19 Kwali betaya rebe au oki imi titinai. Imi nete mimise! Suke ite pusuma nunu kena lene po nunu kena lepa kai nunu kena nasu yake. 20 Le tamata rebe inasu nunure iono saisa rebe misete lulu Alla Eni sukare mo. 21 Ele mere hoko mai ite hleke pusue rebe tiare kai neuna meru. Ite kwakwama yake kena lulu Alla Eni lepata rebe ite rekwalu pende le Eni lepataru ktili kena eono ite supu hlamate.
22 Saisa neka rebe Alla Ibetekelu pende, batuke imi lene yake po suke imi ono lulue. Le sepo imi ono lulu mo hoko mere imi lemake imi ruami. 23 Le sire pine batuke ilene Alla Eni lepataru neka po iono lulu mo, ile mere lupe tamata rebe ililake oalaleije kena telminare. 24 Iselu oalaleije pela eleki ikeu kai inete moneka be oalaleije elia. 25 Ele mere hoko suke ite lalemaru ono lulu Alla Eni hukumaru mimise kai lene lokolu rame. Le Tuhane Eni hukumaru mise titinai kai ukbasae ite leke supu hlamate bei dosa. Hoko batuke lenelu yake kai nete mo sosoli yake. Suke ite ono lulu Eni hukumaru. Le ete tamata rebe iono lulue titinai, tatike pine Tuhane Iriluke misete etei.
26 Sire pine iaseluke be iono lulu eni agamare titinai, po iraka eni lepate mo hoko ilemake ruai kai iaseluke mere esi guna sasaisa mo. 27 Lulu iteki Alla Amate Eni sukare, ono lulu agamare titinaije elere: Tapa kwete kwasoia kai bina balua rebe esi supu susate, kai raka leke ite ruama lekwe tetu kena nusa meije esi neune yake.