2
Imi hbeike lomai yake
2:1-13
Kwali betaya rebe imi hlaleke loko iteki Tuhane Yesuse Kristuse rebe holmateI titinaije peneka, imi hbeike lomai yake. Conto ele meije: sepo ile sae rebe eni taneia bokala ialike sapuku mase kai lapune misete ikusu loko imi me otoi maka lupuke lomai, eleki ile sae rebe taneia sae more ialike lapune misete mo ikusu leneka. Eleki imi holmate ile rebe eni taneia bokala rebe ialike lapune misete mere kai imi beteke lokoi be, “Ntuane, mai rue kena otoi misete meije.” Yo ete tamata rebe eni tanei sae more imi beteke lokoi be, “Kele ete mpaije.” Pise imi beteke lokoi be, “Rue mpe uwe tehaike auku lelale.” Sepo imi ono ele mere imi hbeike lomai kai imi selu tamatare lulu imi lale neune.
Kwali betaya rebe au oki imi titinai. Imi lene mimise! Alla ibitike tamata rebe eni tanei sasaisa mo mei nusa meije peneka kena esi hlaleke ktili lokoI kai esi supu rue kai Tuhane kena Ipleta tamatare lulu Italuke pende be Iono ele mere ete tamata rebe esi okiNe. Po imi ono tiae ete tamata rebe esi tanei sasaisa more peneka. Eleyo tamata rebe esi taneia bokare esi ono tiae ete imi kai esi keri imi me tamata maka teu pakalaru leke esi teu pakala ete imi. Kai sie rebe esi taneia bokala meru pine esi lepa tiae ete Yesuse rebe holmateI titinaije. Kai imire Yesuse Eni tamata.
Sepo imi ono lulu hukume rebe ela titinaije, rebe lekie kena buku rebe leki Alla Eni lepataru kenare be, “Oki tamata makete lupe imi oki ruami.” Hoko mere imi ono misete. Po sepo imi lilake tamata lulu eni taneiaru, hoko mere imi ono dosa. Kai lulu hukume rebe Musa ilekire, imi ono sala kena hukume. 10 Le sepo imi ono sala kena hukume esa bei hukuma meru, hoko mere imi ono sala kena pusue hukumaru. 11 Le Alla ruaI ibeteke elere, “Sablia yake.” Kai Ibeteke lekwe be, “Bunu tamata yake.” Hoko sepo imi sablia mo po imi bunu hoko imi ono sala kena hukume peneka.
12 Bei mere hoko imi lepata kai imi onoule, pusue meru imi ono molupe tamata rebe Alla Imei teu pakala kenai lulu hukume rebe etie tamata bei dosa kai supu susate eti pelare. 13 Ele mere le namake kena Alla Iteu pakala kena tamatare, imia rebe imi oki tamata makete more, Alla Ioki imi mo. Po imia rebe imi oki tamata makete, Alla Ioki imi hoko Inete loko imi neunaru moneka.
Imi hlaleke ktili loko Alla hoko ono saisa rebe nkenare
2:14-26
14 Kwali betaya! Sepo sae ibeteke be ihlaleke ktili loko Alla, eleyo ikerike lulu Alla Eni pletaru mo, mere esi guna sasaisa mo. Hoko ihlaleke ktili loko Alla mere eono isupu hlamate mo. 15 Sepo kwali pise beta sae eni pakiane sae mo kai eni manane kena pela peture sae mo, 16 kai sae bei imi ibeteke lokoi be, “Akeu alike lapune ndirine kai kane pipila mina.” Po iriluke saisa rebe perlu ete tamata mere nanakwalaije mo, hoko eni lepate mere esi guna sasaisa mo. 17 Sakesa kai hlaleke loko Allare neka. Sepo hlaleke ktili loko Alla po kerike lulu Eni pletaru mo hoko hlaleke ktili loko Alla mere esi guna sasaisa mo.
18 Po tinake tamata leini esi beteke be, “Au hlaleke loko Kristuse neka yo tamata makete esi ono lulu Alla eni pletaru.”
Hoko au ralakeni be, “Aaseluke ete au be, tamata rebe ihlaleke ktili loko Alla po iaseluke kena eni atate mo. Kai au supu aseluke tamata rebe esi atate lulu Alla Eni pletaru rebe etiluke be esi hlaleke loko Alla.” 19 Imi hlaleke be Allare batuke esa neka moyo? Mere mise. Po ro tiaru lekwe uhlaleke ele mere neka kai rilaelu le Alla eti rareleulu po ululu Eni pletaru mo. 20 Hei, tamata boroka! Hlaleke ktili loko Alla po ono lulu Eni pletaru more esi guna sasaisa mo, petu ila pine imi nati sare? Hlaleke ktili loko Alla po kerike lulu Eni pletaru mo, hoko mere esi guna sasaisa mo. 21 Imi selu! Iteki ntuane mena Abrahame, Alla iombe inkena me Alla oaI le iono lulu Alla Eni pletare kena iriluke eni nanae Isake ete Alla me otoi maka pala tanei ete Allare. 22 Ele mere hoko imi selu leke imi hlaleke loko Allare esi guna sasaisa mo yake. Abrahame ihlaleke titinai loko Alla kai iono lulu Alla Eni pletaru, lualu keu nenesa. Iono lulu Alla Eni pletaru eono ihlaleke titinai loko Alla mere enkena me Tuhane oaIje. 23 Alla Eni lepate rebe lekie be, “Abrahame ihlaleke loko Alla kai bei eni maka hlaleke mere eti Alla Iombe inkena.” Hoko Alla Eni lepate be Abrahame iriluke eni nanare kena korbane, eonore mere peneka. Bei mere hoko Alla Ikotie Abrahame Eni ebe. 24 Hoko meije imi rekwa Alla Itrima tamata rebe inkena mere batuke bei ihlaleke ktili loko Allare mo po iono lulu Alla Eni pletaru lekwe.
25 Sae lekwe, Rahape bina lalane, Alla iombe inkena le tamata Israele rebe esi supu ulake kena line musuaru esi kotare, Rahape ibunikesi me eni lumare kai itapasi naya loko lalane makete.
26 Kwali betaya imi, au beteke mere leke imi nati: sepo tamata ihlaleke loko Alla po iono lulu Alla Eni pletaru mo hoko maka hlaleke mere esi guna sasaisa mo. Mere sakesa kai nanakwala rebe esi ro sae more hoko emata peneka.