2
Ruele Yesuse
2:1-7
(Mat. 1:18-25)
Takwali mo bei ruele Yohanese, kamale elake kaisare Agustuse, iono Kaisare kena pusue Roma esi nusaru. Ipleta leke pusue tamata me Roma esi nusaru kusue nane leke rekwa tamata esi bokalaru.
Pleta kena kusue nane rebai mere, menai kena Kireniuse iono gubernure me otoi Siria. Otoi Siria mere, Romaru esi kbasaele. Hoko pusue tamata suke leu me eni hena kena kusue nane.
Eleki Yusupe ikeu bei ndi hena Nasarete, me otoi Galilea, lopai kamale Dauta eni kota Betleheme, me otoi Yudea, le irulu bei kamale Dauta. Yusupe ikeri kai Maria leke luasi kusue nane. Le luasi naku ete Tuhane me tamata oasi kena kai lomai peneka. Kena mere Maria ikeu blublulu peneka. Eleki kena esi luake, Maria eni petu kena ruele eni nanare peneka. Eleki iruele eni nanae mokwai, eni nanae menai, eleki ikopaI kena obite kai iatelei kena binatanaru esi manane lakwaije, le sokati kena sebae takwali leke esi rue kenare sae mo.
Tuhane Eni malekate ibeteke ruele Maka Hlamate ete maka raka dombaru
2:8-20
Kena petu mere esi kpeture, lau bei kota Betleheme mo tamata maka raka domba sie ilaru esi raka dombaru me melate, otoi kena alalu. Eleki Tuhane Eni malekate iaselukeni lokosi. Eleki hitate elake bei Tuhane ehitasi me otoi mere hoko rilasi titinai. 10 Po malekate mere ibeteke lokosi be, “Rilami yake! Le au luake lokomi kena beteke sou misete rebe eono imi kai pusue tamata lalemi ndina titinai. 11 Petu meije, ruele Kwete mokwai nda Betleheme, kamale Dauta eni henare peneka. Kwetele mere imi Maka Hlamate. Ile rebe Alla IulakeNi kena Iono hlamate ete tamata, iteki Tuhane. 12 Kai imi keu pine imi selu Kwete tone, kopaI kena obite kai ateleI kena binatanaru esi manane lakwaije, hoko Kwetele mere pine rebe au betekeNi ete imire.”
13 Kena mere neka, malekata bokala bei ndete surga esi sakesa kai malekate mere, esi menani isike Tuhane be,
14 “Ami isike Tuhane Elake ndete surga!
Tamata rebe iono Tuhane laleIje ndinare, isupu rue mise kai Tuhane.”
15 Eleki kena malekata meru esi leu beisi lolete surga peneka, eleki maka raka dombaru esi lepa loko lomai be, “Mai, ite keu lora Betleheme leke selu saisa rebe eono ete ndare, rebe Tuhane Ibeteke ete itere.”
16 Eleki esi keu sosoli neka, eleki kena esi tetue Maria kai Yusupe, Kwetele mere Intulu kena binatanaru esi manane lakwaije.
17 Kena esi selu Kwetele mere peneka, esi keu alenake ete tamata maketaru loko saisa rebe eono kenasi kai malekate ibeteke Kwetele mere eteise. 18 Eleki pusue tamata rebe esi lene tamata maka raka dombaru esi alenare hoko esi herane. 19 Eleyo Maria ilene mere, inete loko pusue meru rame kai inoake lokolu me lalei. 20 Eleki maka raka domba meru esi leu kai esi isike Tuhane kai esi beteke Tuhane Eni kbasare hita titinai le saisa rebe esi selure lulu saisa rebe malekate ibeteke eteise neka.
Esi ono Kwete tone Eni nane Yesuse
2:21-38
21 Eleki kena Kwetele mere Eni petua kwalure, agamare esi elakaru esi sunateNi. Kai Eni elake inaiju esi ono Eni nane Yesuse, lulu nane rebe malekate ibeteke ete Maria kena ikeu blublulu leI mosare. 22 Eleki petu kena Yusupe kai Maria luasi ono lulu Musa eni aturane, kai esi suka ono luasi ndita lulu aturane mere me Tuhane Eni Lumare hoko esi liku Kwetele mere me kota Yerusaleme leke rilukeNi ete Tuhane. 23 Le Tuhane eni lepata rebe Musa ilekire beteke be, “Sepo kwetele menaije kwete mokwai hoko suke rilukeNi ete Tuhane le kwetele mere Enie.* 24 Eleki kena mere lekwe Yusupe kai Maria, esi pala tanei ete Tuhane me Tuhane Eni Lumare, le Tuhane Ibeteke me Eni lepate rebe Musa ilekire be pala manu tekukure inai lua pise manu abune anai lua ete Tuhane.
25 Kena petu mere ile sae me kota Yerusaleme eni nane Simeone, ile tamata nkenale kai ilulu Tuhane Eni pleta. Inamake petu kena tamata Israelaru esi supu hlamate bei Tuhane. Ro Misete Ikbasaeni rame. 26 Kai Ro Misete Ibeteke kenai peneka be iselu Maka Hlamate rebe akmena Tuhane Italuke ete tamata Israelaru pine imata sa. 27 Kena mere, Ro Misete Iono Simeone laleije leke ikusu me Tuhane Eni Lumare, eleki itetue Maria kai Yusupe, luasi keri esi Nanae Yesuse le esi suka lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire. 28 Eleki Simeone irana Kwetele mere bei luasi sosoli kai ihlikueNi eleki iisike Tuhane be,
29 “Tuhane, rebe Ataluke misete ete aure Aonore meije peneka,
hoko sebeie au, Amu tamata makerike meije, au mata kena lale ndenete neka lulu Amu lepate,
30 le au selu Maka Hlamate bei Ale peneka. AulakeNi leke Ihlamate pusue tamata mei pusue nusa!
31 Maka hlamate mere, Tuhane AaknekaeNi leke Iluake loko pusue tamata mei nusaru leke esi seluI mimise.
32 Ile meije pine saka lampu hitai ete tamata Yahudi more leke esi hlaleke lokoI.
Kai bei saisa rebe Ionore, ami, Amu tamata Israela meiju ami supu holmate.”
33 Yusupe kai Maria esi herane Simeone eni lepata kena Yesuse. 34-35 Eleki Simeone ikotie loko Tuhane kena riluke misete etesi eleki ibeteke loko Maria be, “Kwetele meije Tuhane IbitikeNi peneka kena Iatia tamata Israele rebe esi sukaI more. Po tamata Israela rebe esi sukaIje, Ihlamatesi. Kwetele meije rebe namake tamata bokala esi lepa tiae lokoI, ele mere leke supu rekwa laleisu. Hoko Maria ale, tatike pine laleume susa titinai saka sari ntinale ribi laleume.”
36 Eleki kena mere nabi bina sae, eni nane Hana, ime Tuhane Eni Luma lekwe. Ile mere Panuele eni nanae, eni ntuane mena kena Asere, imatabina titinai peneka. Ikai kai irue kai eni mokwai musuna itu eleki eni mokwai imata. 37 Hoko Hana ibalu peneka kai eni musuna butu kwalu lesini ata peneka. Pita kai kpetu ikeu me Tuhane Eni Luma rame kai ikotie loko Tuhane; itahane tia senete kai ikotie loko Tuhane rame. 38 Hoko kena Simeone ilepa loko Maria pelare, Hana iluake lokosi eleki iisike Tuhane le Maka Hlamate Iluake peneka eleki ialenake Kwetele mere ete pusue tamata Israele rebe esi namake esi supu tie bei tamata esi kbasare.
Yusupe, Maria kai Yesuse esi leu lori Nazarete
2:39-40
39 Kai kena Yusupe kai Maria luasi ono lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire pela peneka, eleki esi leu lori esi hena Nasarete, me otoi Galilea. 40 Eleki Kwetele mere Itapa Iela, Iktili, Irekwa titinai kai Tuhane Iriluke misete eteI rame.
Yesuse Ime Tuhane Eni Luma kai Itneu kuru agamaru kai iralake esi tneuIje
2:41-52
41 Pela musune Yesuse Eni elake inaiju esi keu me Yerusaleme kena petu pesta tamata Yahudiaru esi kane roti rebe pake ragi more. Mere esi nete suike esi ntuana menaru esi siri bei Mesire. 42 Kena Yesuse Eni musuna butu esa lesini luare esi keu me Yerusaleme rebe piasa esi keu loko petu pesta mere. 43 Pesta meru esi petuaru lia, kena esi leure Yesuse Irue me Yerusaleme po Eni elake inai esi rekwa mo. 44 Le esi ombe tinake Isakesa kai tamata toini makete. Esi keu eti melene mina pine esi nikwa lokoI me esi kwalia kai tamata rebe esi renaise. 45 Po esi tetueNi mo, hoko esi leu suike me Yerusaleme kena nikwa lokoI. 46 Esi nikwa roma petua telu mina pine esi tetueNi me Tuhane Eni Lumare. Irue kai Ilene kuru agamaru esi tneure kai ralakesi. 47 Pusue tamata rebe esi leneIje esi heraneNi, le Iralake nkena kai Irekwa titinai. 48 Kai kena Eni elake inaiju esi seluIje, esi heraneNi eleki inaI ibeteke lokoI be, “Kuanae, Aono ele mere ete ami le mula? AmaMu luama susa kai nikwa lokoMu.”
49 Yesuse Iralakesi be, “Le mula pine imi nikwa loko Aure? Imi rekwa peneka be, suke Au mei AmaKu Eni lumare esi laleije.” 50 Po esi nati saisa rebe Ilepaele eteise mo.
51 Eleki Ileu sakesa kaisi me Nasarete, kai Ilene loko luasi rame. Kai inaI inete pusue meru me laleije rame. 52 Kai Yesuse Iela tapa rame kai Eni maka rekware etapa rame kai Iono Tuhane laleI ndina kai tamata lalesi ndinakeNi rame.
* 2:23 Kwetele menaije mokwai: mere Tuhane Ibeteke ete Musa kai jemate toini Israele be Enie hoko suke eni elake inaiju esi keu rilukeni eteI. 2:32 Yes. 42:6, 49:6, 52:10