Sou Misete kena Yesuse rebe Lukase Ilekiule
Lepate Menai
Lukase, loktele. Ikeu sakesa kai Pauluse kena lepae Sou Misete (Kol. 4:14; 2Tim. 4:11; Pil. 24). Alena kena Yesuse, Lukase irekwae. Lukase Irekwa pusue meru bei tamata rebe esi sasike pusue yelu meiju (1:1-2). Pusue alena kena Yesuse rebe ileneule ileki pusulu kena sulate.
Kena buku Sou Misete meije, ite rekwa be Yesuse Iluake mei nusa meije kena Ihlamate tamata. Ilere pine Alla ItalukeNi, rebe lekie me Janji Takwaline. Ite rekwa be Yesuse Iluake lomei nusa meije kena: Ihlamate tamata rebe esi hidupe lulu Tuhane Eni pletare more, kai Itiesi bei hukumane le esi dosaru (19:10). Yesuse Iluake lomei nusa meije kena Iriluke misete, mere Ihlamate pususe tamata. Batuke ete tamata Yehudi mo, mere ite baisele me 2:10, 30-32; 3:6 kai 24:47.
Kena buku Sou Misete meije ite baise Yesuse Iriluke misete ete tamata susataru, mere ite baisele kena 6:20; 7:22; 14:12-13 kai 21:1-4.
Iriluke misete ete tamata dosaru. Mere ite baisele kena 5:30; 7:37-50 kai 15:1-2.
Iriluke misete ete tamata bina rebe akmenare tamata esi noake binaru esi pakuna mo. Mere ite baisele kena 7:11-17; 8:2-3; 10:38-42; 13:10-13; 21:1-4 kai 23:27-31.
Iriluke misete ete kwetelaru. Mere ite baisele kena 8:41-42; 54-55; 9:38-42, 46-48, kai 18:15-17.
Isi
1. Menai (1:1-4)
2. Ruele Yohanese kai Yesuse, kai kena esi tone sare (1:5–2:52)
3. Yohanese maka baptise ilayanire (3:1–20)
4. Baptise Yesuse kai ro tiaru esi elake tehekeiNe (3:21–4:13)
5. Yelu rebe Yesuse Ionolu me otoi Galileare (4:14–9:50)
6. Yelu rebe Yesuse Ionolu kena Ikeu lolete kota Yerusaleme (9:51–19:27)
7. Mikua pamuli me kota Yerusaleme rebe lau mo Yesuse imatare nere roma esi bunuIje (19:28–23:56)
8. Yesuse Ikwana suike, Iaseluke ruaI ete Eni maka luluaru kai Ibiti lolete surgare (pasale 24)
1
Lukase ialenake saisa rebe eono
eti roma ileki sulate meije
1:1-4
1-2 Hlamate ete ntuane Topiluse rebe au holmate ale! Tamata bokala esi atula peneka, leke esi leki sou kena saisa rebe Yesuse Ionolu ete amire. Esi leki lulu saisa rebe ami tamata maka hlaleke loko Yesuse ami lene bei tamata maka sasike, mere tamata rebe esi selu Yesuse Ionolu bei akmena sa kai esi alenake Eni lepataru. Ele mere hoko kena au atula kena lene loko esi alenake pusue meru mimise bei menai roma pela, eleki au noake be mise lesi au leki meru ete ntuane ale. Hoko au ono sulate meije leke kena meije ntuane arekwa saisa rebe asupu atetuke kena saisa rebe Yesuse Ionoule mere tinai.
Alena kena ruele Yohanese maka baptise
1:5-25
Kena Herodese iono kamale me otoi Yudeare imame sae eni nane Sakaria, bei Abia eni imame toini. Eni bina eni nane Elisabete, irulu bei Harune rebe imame memenaije lekwe. Sakaria kai Elisabete luasi ono Alla laleIje ndina, le Tuhane Eni pleta kai Eni hukumaru luasi ono lulu titinai. Luasi supu kwetele mo le Elisabete indote, kai esi ntua matabina peneka.
Kena Abia eni imame toinu esi petu makerike, Sakaria ilayani sakesa kai imama maketaru me Alla oaI. Kena mere imamaru esi ono undi saka piasa esi onore leke rekwa be sire pine isupu tiluke kena ikusu pala kemenyane boini ntelete me Tuhane Eni Lumare, eleki Sakaria isupue. 10 Kena ipala kemenyane me Tuhane Eni Lumare, tamata bokala esi kotie loko Alla me muli.
11 Kena mere Tuhane Eni malekate sae iaselukeni loko Sakaria. Malekate mere ikele tehaike otoi maka pala tanei rebe riluke ete Allare esi sapleuke makwanale. 12 Sakaria iselu malekate mere hoko hkutukeni kai rilai. 13 Po malekate mere beteke lokoi be, “Sakaria, rilamu yake! Alla Ilene akotie lokoIje peneka. Namake amu bina Elisabete iruele kwete mokwai. Eleki suke aono eni nane Yohanese. 14 Kena rueleije laleume ndina titinai kai tamata bokala lalesi ndina lekwe. 15 Namake lomei iono tamata elake kena layani Tuhane, kai ikinu anggure kwelini pise yelu nselitaru mo. Bei kena rueleije sa Alla Eni Rore kbasae laleije peneka. 16 Eleki tamata Israela bokala esi lene lokoi leke esi lulu Tuhane rebe Iono Alla eteise. 17 Tatike pine iono lulu nabi Elia eni hidupe, Elia mere nabi kena akmena sa. Le Tuhane Eni Rore Ikbasae Yohanese, Ionoi ktili saka Eni kbasare eono Elia iktilire. Hoko Yohanese iluake akmena kena buka lalane ete Tuhane leke tamata Israele esi aknekae esi hidupe kena Tuhane Iluake lokosie. Iono elake inai rebe esi rare kai lomai kai esi kwetelaru, esi oki suike esi kwetelaru. Kai ete tamata rebe esi lene loko Tuhane more, Yohanese iatetukesi roma esi lene suike loko Tuhane, saka tamata rebe esi lulu Tuhane esi nkena pende.”
18 Eleki Sakaria ibeteke be, “Au rekwa be mere eonore elia? Auku bina luama ntua matabina peneka hoko saisa rebe abeteke mere eono moneka.”
19 Eleki malekate beteke be, “Au meije Gabriele. Au layani Alla, kai Iulake au lomei kena beteke sou misete meije ete ale. 20 Saisa rebe au betekele, roma esi peture eono tinai. Po bei alene lokoku mo hoko amou eti saisa rebe au beteke ete alere eono.”
21 Kai kena mere tamata bokala esi namake Sakaria me muli sa. Esi noake be le mula pine Sakaria itakwali kuate me Tuhane Eni Lumare. 22 Eleki kena isirire, ilepa tekwa kaisi moneka, hoko esi rekwa be iselu saisa mpai lale peneka. Batuke ikode kena balai le imou peneka.
23 Kena ilayani me Tuhane Eni Lumare pela peneka eleki ileu me luma ne. 24 Takwali mo Elisabete ikeu blublulu, hoko bulana lima isiri mo. 25 Kai ibeteke be, “Tuhane Iono lalekue ndina le au keu blublulu peneka hoko me tamata oaisu au asomi moneka.”
Alena kena ruele Yesuse
1:26-38
26 Kena Elisabete ikeu blublulu bulana ne peneka me otoi Yudea, Alla Iulake malekate Gabriele ikeu me hena Nasarete, me otoi Galilea, 27 loko bina sae me eni nane Maria, intulu kai mokwai mosa. Maria kai mokwai sae me eni nane Yusupe, irulu bei kamale Dauta, luasi naku ete Alla me tamata oasi peneka be namake luasi kai lomai po luasi ntulu kai lomai mosa. Maria kai Elisabete, luasi upu esa. 28 Eleki kena Gabriele iluake, ibeteke loko Maria be, “Hlamate kenamu, Tuhane Iriluke misete etemu boka titinai! Kai Tuhane Ime kaimu!”
29 Eleki Maria hkutukeni kai kaplalei titinai le lepata meru. Hoko inoake me lalei be lepata meru esi natire elia. 30 Eleki Gabriele ibeteke lokoi be, “Maria, rilamu yake, le asupu misete bei Alla, 31 hoko takwali moneka, akeu blublulu kai aruele kwete mokwai, eleki suke aono Eni nane Yesuse. 32 Kwetele mere namake Eni kbasare ela kai tamata esi kotiNe Alla Elake titinaije Eni Nanae. Kai Tuhane Alla Iono Ipleta kena Eni ntuane mena kamale Dauta lakwaije, 33 kai Iono kamale ete nusa Israele esi anubuaru eti pela. Ipleta rame eti pela.”
34 Eleki Maria ibeteke loko Gabriele be, “Po meije au kai mosa kai au ntulu kai mokwai mosa, hoko abeteke au keu blublulure eono elia?”
35 Gabriele iombe, “Namake Ro Misete Ikusu kenamu hoko Alla Eni kbasa rebe ktili titinaije eono akeu blublulu. Bei mere hoko Kwetele rebe namake arueleIje kotiNe misete titinai le Eni dosa sae mo, Alla Elake titinaije Eni Nanae. 36 Alene! Elisabete rebe luami bei luma toini esare, masike imatabina peneka kai tamata esi beteke be indote, po meije ikeu blublulu bulana ne peneka. 37 Le Alla Eni kbasa kena ono sasaisa neka.”
38 Maria iombe, “Au meije batuke Tuhane Eni tamata makerike neka. Sebei eono kenaku lulu amu lepataru neka.” Eleki Gabriele ikeu beini ne.
Maria ikeu loko Elisabete
1:39-45
39 Bei mere eleki takwali mo Maria ikeu sosoli lolete kota sae ndete ulate babai, ndete otoi Yudea. 40 Kena iluake, ikusu me Sakaria eni luma eleki ibeteke hlamate loko Elisabete, Sakaria eni bina. Elisabete kai Mariare luasi upu esa. 41 Eleki kena Elisabete ilene Maria ibeteke hlamate lokoije, kwetele rebe Elisabete ikeu blublulu leije ialeli, kai Elisabete isupu kbasa bei Ro Misete, 42 hoko laleije ndina titinai eleki ibeteke loko Maria kena na elake be, “Kwaliku Maria! Alla Iono misete etemu peneka, lesi bei pusue ami bina maketaru, kai Alla Iono misete ete Kwetele rebe akeu blublulu leIje. 43 Au meije sia pine auku Tuhane Eni inaI luake loko aure? 44 Au rekware Kwetele rebe akeu blublulu leI mere auku Tuhane. Le kena au lene abeteke hlamate loko aure, kwetele rebe au keu blublulu leije ialeli sosoli le laleije ndina. 45 Tuhane Iriluke misete etemu le ahlaleke loko saisa rebe Tuhane Ibeteke ete ale kai pusue lepate meru namake uono tinaije neka!”
Maria iisike Tuhane
1:46-56
46 Eleki Maria iisike Tuhane. Ibeteke be,
“Au isike Tuhane titinai,
47 kai laleku ndina titinai le Ale auku Alla,
auku Maka Hlamate.
48 Le masike au meije tamata makerike
po Anete loko au,
kai bei meije eti pelare pusue tamata esi beteke be Alla Aono misete elake eteku.
49 Le Ale Alla Maka Kbasa, Amu nane misete titinai le Amu dosa sae mo,
Aono yelu misete elaka kenaku peneka.
50 Bei anubu kena anubu, Tuhane laleMu noa pusue tamata rebe esi holmateMu.
51 Tuhane Apake balaMu esi kbasa elake kena etebi tamata kwakwalaru,
leke saisa rebe esi suka onore eono moneka.
52 Tuhane Aruluke kamala esi kbasaru,
yo Abitike tamata maktekwane lesi bei tamata maketaru.
53 Tuhane Ariluke pusue yelu miseta ete tamata rebe esi sasaisa more,
yo tamata rebe esi taneia bokalaru, Aulakesi keu kai esi keri sasaisa moneka.
54-55 Tuhane Anete saisa rebe Ataluke ete ami tamata Israelaru amiki ntuana menaru,
Abrahame, Isake, kai Yakupe.
Hoko Tuhane laleMu noa Abrahame kai ami tamata Yahudiaru, eni anubuaru.
Ami ono Tuhane Amu tamata makerike. Tuhane laleMu noa ami rame eti pela.”*
56 Maria irue kasuke bulana telu kai Elisabete, eleki ileu lope eni hena ne.
Ruele Yohanese maka baptise
1:57-66
57 Eleki petu kena Elisabete iruele eni nanare peneka, hoko iruele eni nanae mokwai. 58 Eleki kena tamata me eni luma leini keholi kai eni luma toini esi lene be Tuhane Iono misete ete Elisabete peneka, hoko lalesi ndina sakesa kaini.
59 Eleki kena kwete mokwaije eni petua kwalure, tamata me eni luma leini keholi kai eni luma toini esi luake kena sunateni kai esi suka ono eni nane Sakaria lulu amai eni nane, 60 po inai beteke be, “Mo! Eni nane suke Yohanese.”
61 Eleki esi beteke lokoi be, “Le mula pine ele mere? Bei amu luma toine sae eni nane ele mere mo.”
62 Eleki esi kode loko Sakaria be isuka ono eni nanare eni nane sire. 63 Sakaria ikotie batu maka leki eleki ileki kena bature be, “Eni nane Yohanese.” Hoko pususi herane. 64 Kena ileki Yohanese eni nane, kena mere Sakaria isupu lepa suike sosoli neka, eleki iisike Alla. 65 Pusue tamata me luma leini keholi rilasi lakwai esa, kai esi alenake kwete mokwai tone mere elei pusue ulate Yudea. 66 Hoko pusue tamata rebe esi lene mere esi noake me lalesi be, “Tuhane Ime kaini, hoko namake kena kwetele mere ielare iono elia?” Le esi selu Tuhane Iraka kwetele mere mise!
Sakaria imenani isike Alla
1:67-80
67 Eleki Ro Misete Ikbasae Sakaria, Yohanese amai, hoko ibeteke sou bei Alla. Iombe,
68 “Mai ite isike Tuhane,
beteke Eni kbasare hita titinai,
Alla Israele,
le Iluake kena Itapa Eni tamataru,
kai Itiesi.
69 Iriluke Maka Hlamate ktiline ete ite,
Irulu bei kamale Dauta. Dauta mere maka layani Alla.
70 Lulu Eni lepata bei akmena sa
rebe Eni nabiaru esi betekeule,
71 kena Ihlamate ite bei iteki musuaru,
kai bei tamata rebe lalesi tiake ite esi kbasaru.
72 LaleIje nete iteki ntuana menaru
hoko saisa rebe Italuke pende Iono lulue.
73 Italuke mere be Ila ete Abrahame
be Iraka ite,
74 kai Italuke be Iono ite hlamate bei iteki musuaru,
leke kena ite ono lulu Eni lepataru ite rilama kena supu susate mo,
75 leke ite ono Eni tamata nkenale rame kai ite mise titinai
le dosa sae mo kena iteki hidupe roma ite mata.
76 Po auku anae Yohanese ale, tamata esi kotie ale nabi bei Alla elake titinai,
le akeu akmena bei Tuhane kena aknekae lalane eteI,
77 kena beteke ete ite, Eni tamataru be ite supu hlamate
sepo Alla Iampune iteki dosaru.
78 Iteki Alla Imise titinai kai Ioki ite.
Kena Ihlamate ite,
Iluake lupe lemataije katabola kena beleite esui kpeture.
79 Tuhane Iluake kena Ihita tamata rebe esi rue me otoi melene,
rebe rilasi le matale.
Ikeri ite loko lalane rebe tiluke ite kena rue mise kai Alla.”
80 Yohanese, Sakaria eni nanare, itapa ela kai ihlaleke ktili loko Alla. Kai irue me otoi nsekile eti roma petu kena ilayani Tuhane ete pusue tamata Israele.
* 1:54-55 Atn. 17:7 1:77 Mal. 3:1 1:79 Yes. 9:1